Table of Contents

Uwagi do wydania Polish Functionality - Starter Pack 2.3.0

Nr wersji aplikacji Data wydania Kompatybilność z Business Central
Wersja 2.3.0 31.12.2021 od Business Central 17.3

Zmiany i poprawki

W aplikacji Polish Functionality - Starter Pack wersja 2.3.0, wprowadzono następujące zmiany.

Zmiany funkcjonalne

ID Opis
1377 W ramach Polish Functionality - Starter Pack zostały dodane 4 raporty środków trwałych:
  • Kartoteka ŚT – raport ten łączy dane standardowych raportów Lista ŚT i Szczegóły ŚT, grupując szczegóły według księgi amortyzacji środka trwałego.
  • Przyjęcie ŚT – raport ten jest drukowany, gdy dany środek trwały został przyjęty w celu przekazania do używania.
  • Sprzedaż/likwidacja ŚT – raport ten jest drukowany, gdy dany środek trwały został wykreślony z ewidencji w wyniku sprzedaży lub likwidacji.
  • Lista inwentaryzacji ŚT – raport ten jest drukowany, gdy dokonywane jest uzgodnienie rzeczywistego stanu środków trwałych z ich ewidencją i wartością w systemie w celu przygotowania sprawozdań finansowych.

Poprawki

ID Opis
4354 Został dodany komunikat, który jest wyświetlany w momencie uruchomienia strony Znajdź zapisy i informuje, że numer dokumentu występuje w szczegółowych zapisach VAT z różnymi datami księgowania (jeżeli takie zapisy istnieją).
4351 Rozwiązaliśmy problem dotyczący sprawdzania wymaganego wypełnienia pól Termin płatności JPK i Data zapłaty JPK oraz wybrania atrybutu VAT 'KorektaPodstawyOpdt'. Teraz, sprawdzanie wypełnienia pól i wybór tego atrybutu VAT są możliwe tylko dla transakcji sprzedaży.
4353 Rozwiązaliśmy problem braku oznaczenia kodu wersji JPK VAT w polu Kod wersji na stronie Rejestr JPK.
4341 Zgłoszenie wsparcia: PLFAPPSD-174 Usunięto blokadę edycji pola Ilość na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży w przypadku, gdy w polu Przyczyna korekty sprzedaży wybrano typ System (Ilość).
4350 Zgłoszenie wsparcia: PLFAPPSD-184: Zwiększono maksymalną liczbę znaków w polu Kod pocztowy w tabeli PLFunc SP App License.
4355 Zgłoszenie wsparcia: PLFAPPSD-187 Rozwiązano błąd związany z brakiem rekordu w tabeli Nazwa arkusza zapotrzebowania w momencie tworzenia zamówienia zakupu z zamówienia sprzedaży.
4356 Zgłoszenie wsparcia: PLFAPPSD-110 Usunięto tworzenie wiersza korekty sprzedaży (wiersze przed/po) dla wiersza faktury sprzedaży o typie Komentarz. Powyższa zmiana ma zastosowanie w momencie:
  • tworzenia faktury korygującej sprzedaży bezpośrednio z faktury,
  • kopiowania zaksięgowanej faktury sprzedaży do faktury korygującej,
  • użycia funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania.
4359 Zgłoszenie wsparcia: PLFAPPSD-98 Poprawiono brzmienie opisów i klauzul na raportach Potwierdzenie salda nabywcy i Potwierdzenie salda dostawcy zgodnie z wymaganiami prawnymi.

W aplikacji Polish Functionality - Starter Pack wersja 2.3.0, nie wprowadzono istotnych zmian nazewnictwa, obiektów, pól, funkcjonalności.

Zobacz też

Instalacja i rejestracja

Wymagania systemowe

Aplikacje uzupełniające

Dokumentacja użytkownika Polish Functionality - Starter Pack

Polish Localization na platformie handlowej Microsoft AppSource

Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central