Table of Contents

Pobieranie faktur zakupu z Krajowego Systemu e-Faktur

W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central przygotowano mechanizm umożliwiający pobranie do systemu faktur ustrukturyzowanych zakupu z Krajowego Systemu e-Faktur. Proces pobrania faktur odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym kroku zostaje pobrana lista dostępnych w KSeF faktur zakupu dla numeru NIP jednostki. W drugim kroku można pobrać do bazy danych plik .xml zawierający konkretną fakturę ustrukturyzowaną, posługując się numerem dokumentu KSeF.

Wyświetlanie listy pobranych faktur i faktur do pobrania

 1. Aby zobaczyć listę faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur, wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dokumenty przychodzące KSeF, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Dokumenty przychodzące KSeF znajdują się wszystkie dokumenty pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur posortowane domyślnie według pola Data przyjęcia dokumentu KSeF. Na stronie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące importowanego dokumentu:

 • Data przyjęcia dokumentu KSeF - Określa datę przetworzenia dokumentu przez KSeF. Jest to data wystawienia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.
 • Nr dokumentu KSeF - Określa numer dokumentu KSeF. To unikalny numer, który identyfikuje fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.
 • Przekazane przez - Określa numer NIP podmiotu wystawiającego fakturę zakupu.
 • Stan - Określa, na jakim etapie jest przetwarzanie dokumentu:
  • Do pobrania - plik z fakturą nie został jeszcze pobrany z KSeF,
  • Pobrany - plik XML został pobrany z Krajowego Systemu e-Faktur i zapisany w bazie danych systemu Dynamics 365 Business Central.
 • Rozmiar pliku - Określa rozmiar pliku .xml faktury pobranego z KSeF. Wartość w tym polu jest wyświetlana dopiero po pobraniu pliku z Krajowego Systemu e-Faktur.
 1. Aby sprawdzić w KSeF, czy są dostępne nowe faktury zakupu do pobrania, wybierz akcję Wyślij żądanie dokumentu przychodzącego dla dat. Zapytanie do Krajowego Systemu e-Faktur jest zawsze wysyłane dla zakresu dat. W odpowiedzi Dynamics 365 Business Central otrzymuję listę dostępnych w KSeF faktur zakupu dla numeru NIP jednostki. Otrzymane dane są zapisywane na stronie Dokumenty przychodzące KSeF.
Uwaga

Jeśli lista dokumentów przychodzących jest pusta, tworzone jest zapytanie o domyślny zakres dat to jest od: 01.01.2022 do bieżącego dnia. W przypadku gdy istnieją już dokumenty przychodzące na liście, zapytanie o nowe faktury jest tworzone dla zakresu dat, na podstawie daty najpóźniejszej faktury określonej w polu Data przyjęcia dokumentu KSeF minus 1 dzień do dnia bieżącego.

Pobieranie dokumentów z KSeF

 1. Aby pobrać plik .xml, który jeszcze nie został pobrany (Stan - Do pobrania) dla wskazanego dokumentu przychodzącego, wybierz akcję Pobierz dokument przychodzący KSeF. Efektem działania akcji będzie pobranie dokumentu .xml z Krajowego Systemu e-Faktur oraz zapisanie go w bazie danych. Zostanie również uaktualnione pole Status i ustawiona zostanie wartość Pobrany.

 2. Aby wyeksportować plik .xml (oraz zapisać na dysku użytkownika) dla danego dokumentu przychodzącego, wybierz akcję Eksportuj dokument przychodzący KSeF do pliku XML. Akcję można uruchomić tylko dla dokumentów, które mają stan Pobrany.

 3. Uruchamiając akcję Kolejka zleceń - Pobierz dokumenty przychodzące KSeF, możesz pobrać w jednym kroku wszystkie dokumenty przychodzące z Krajowego Systemu e-Faktur. Funkcja w pierwszym etapie pobiera listę wszystkich dostępnych faktur (tak jak w przypadku akcji Wyślij żądanie dokumentu przychodzącego dla dat), a następnie pobiera automatycznie plik .xml dla każdej pozycji z listy.

Uwaga

Akcja Kolejka zleceń - Pobierz dokumenty przychodzące KSeF może być skonfigurowana przy użyciu standardowej kolejki zleceń (Kolejka zleceń - Pobierz dokumenty przychodzące KSeF - jednostka kodu ITIGetIncomingDocFromNSeI).

Nr dokumentu KSeF na dokumentach zakupu

Do dokumentów zakupu dodane zostało pole Nr dokumentu KSeF. Podczas procesu księgowania zostanie ono przeniesione do zaksięgowanego dokumentu oraz do zapisów VAT. Obligatoryjność uzupełnienia pola Nr dokumentu KSeF zależy od pól Wyłącz KSeF dla zakupu znajdujaącego się na dokumentach zakupu oraz Włącz KSeF dla dokumentów zakupu na stronie Ustawienia ustawowego raportowania. Jeżeli pole Włącz KSeF dla dokumentów zakupu nie jest zaznaczone, nie należy wypełniać pola Nr dokumentu KSeF na dokumentach zakupu. Podobnie jest w sytuacji, gdy na dokumencie zostało zaznaczone pole Wyłącz KSeF dla zakupu. Zostały również dodane mechanizmy sprawdzające poprawność numeru w polu Nr dokumentu KSeF. System sprawdza, czy w przypadku wypełnienia pola Nr dokumentu KSeF na dokumencie zakupu, dokument o takim numerze został pobrany z KSeF, czyli czy znajduje się na stronie Dokumenty przychodzące KSeF. Dodatkowo, funkcja sprawdzająca uniemożliwia zaksięgowanie więcej niż jednego dokument zakupu z danym numerem dokumentu KSeF.

Zobacz też

Ustawienia integracji z Krajowym Systemem e-Faktur

Wystawianie i księgowanie faktury ustrukturyzowanej

Wysyłanie faktur do Krajowego Systemu e-Faktur