Table of Contents

Generowanie pliku JPK_VAT z deklaracją

W porównaniu do innych wersji JPK, JPK_VAT z deklaracją posiada strukturę danych, która przechowuje dane dotyczące deklaracji i raportowanych kwot. Struktura ta zawiera informacje nagłówkowe, a także wiersze odpowiadające konkretnym pozycjom JPK VAT w części Deklaracji VAT oraz podsumowania kwot w części Ewidencji zakupu i sprzedaży. Od rozliczenia za styczeń 2022 roku obowiązują nowe struktury plików oraz nowe oznaczenia dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów oraz świadczenia niektórych usług (WSTO_EE), dostawy towarów dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę (IED). W przypadku korekty z tytułu ulgi za złe długi (Art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług) ewidencja powinna zawierać datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty.

Aby wygenerować plik JPK_VAT z deklaracją za wybrany okres:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Okresy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Okresy VAT wybierz wiersz z okresem, dla którego ma być utworzomy JPK VAT.

 3. Na stronie Okresy VAT przed przystąpieniem do generowania pliku wybierz najpierw przycisk Zamknij okres, co spowoduje zablokowanie możliwości księgowania operacji mających wpływ na zapisy VAT w danym okresie.

 4. Na stronie Okresy VAT wybierz przycisk Nowy JPK VAT.

Uwaga

Z poziomu tego widoku możemy również wybierać już wcześniej utworzone deklaracje JPK VAT, wybierając przycisk JPK VAT, a także wywołać arkusz VAT z apisami danego okresu.

Elementy JPK VAT z deklaracją

Nową strukturą, która opisuje poszczególne pozycje w JPK VAT zarówno w części Ewidencja zakupu i sprzedaży, jak i Deklaracja VAT, jest tabela Elementy JPK VAT. Podczas implementacji rozwiązania do środowiska klienta dane do niej zostaną wygenerowane. Ustawienia elementów JPK VAT pozwalają na przygotowanie różnych wariantów dla różnych wersji JPK_VAT (np. wersja 1, wersja V1-2E). Strona Elementy JPK VAT otwiera się domyślnie na aktualnej wersji JPK VAT, wynikającej z daty początkowej jej obowiązywania.

Ważne

Funkcja Oblicz i księguj dekl. VAT dostępna w ramach wersji Dynamics 365 Business Central W1 nie jest kompatybilna z funkcjonalnościami Polish Localization w zakresie obsługi zapisów VAT. Problemy z kompatybilnością pojawiają się, gdy:

 • w Polish Localization wykorzystywane są specyficzne operacje w zakresie obsługi VAT, takie jak zmiana daty w polu Data obowiązku VAT lub w zakresie funkcjonalności VAT przełożony. Dla takich zapisów deklaracja VAT dostępna w ramach wersji Dynamics 365 Business Central W1 nie działa poprawnie;
 • zapisy VAT zostaną zamknięte przez standardowy skrypt w funkcji Oblicz i księguj dekl. VAT. W takim przypadku niemożliwa jest zmiana atrybutów VAT i zmiana daty obowiązku VAT w zapisach VAT. Zmiany takie mogą być wymagane w celu skorygowania historycznych zapisów VAT i raportowania korekty JPK VAT z deklaracją.

W związku z powyższym, akcja Oblicz i księguj dekl. VAT dostępna w ramach standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central W1 została zablokowana w Polish Localization i nie zaleca się korzystania z niej.

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją

W stosunku do poprzedniej wersji JPK VAT, dużą zmianą jest fakt, że powstała nowa struktura danych, która przechowuje dane dotyczące JPK VAT i raportowanych kwot. Zawiera ona informacje nagłówkowe, a także wiersze odpowiadające konkretnym pozycjom JPK VAT w części Deklaracja VAT oraz podsumowania kwot w części Ewidencja zakupu i sprzedaży.

W części nagłówkowej dodane jest pole Stan z opcjami:

 • Otwarty - JPK VAT podczas tworzenia,
 • Zatwierdzony - zablokowana jest możliwość edycji,
 • Wyeksportowany - plik XML został wyeksportowany.
Uwaga

W oknie Ustawienia raportowania ustawowego należy wybrać opcję wskazującą, dla jakiego rodzaju podatnika mają być generowane pliki JPK_VAT z deklaracją. W zależności od wybranej opcji: Osoba fizyczna lub Podatnik niebędący osobą fizyczną należy uzupełnić odpowiednie pola. Część informacji pobieranych jest z ustawień Dane firmy.

Dane ze strony Ustawienia raportowania ustawowego są pobierane do nagłówka JPK VAT i odpowiednio prezentowane w karcie Dane firmy lub Dane osoby fizycznej. Danymi z tych zakładek na kartotece JPK VAT, zostaną uzupełnione odpowiednio dane w elemencie OsobaNiefizyczna lub OsobaFizyczna w pliku XML.

Tworzenie JPK VAT z deklaracją

Aby utworzyć JPK VAT z deklaracją:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Okresy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Okresy VAT wybierz okres, dla którego chcesz utworzyć JPK VAT. Przed przystąpieniem do tworzenia JPK VAT wybierz akcję Zamknij okres, co zablokuje możliwość księgowania operacji mających wpływ na zapisy VAT w danym okresie.

 3. Na stronie Okresy VAT wybierz akcję Nowy JPK VAT.

Uwaga

Z poziomu tego widoku możemy również wybierać już wcześniej utworzone JPK VAT, wybierając akcję JPK VAT, a także wywołać okno Arkusz rozliczania VAT z zapisami danego okresu.

 1. Zweryfikuj wartość w polu Cel złożenia. Domyślnie, pierwszy tworzony JPK VAT w danym okresie ma przypisany cel Złożenie po raz pierwszy, a kolejne Korekta. Nie można w danym okresie utworzyć korekty bez wcześniejszego eksportu JPK VAT o celu Złożenie po raz pierwszy.
Uwaga

Opcja Typ agregacji dla dokumentów sprzedaży określa, według jakiego numeru przypisanego do dokumentu mają być sumowane zapisy. Na karcie Ustawienia plików JPK można wybrać domyślną opcję, która zostanie wstawiona przy otwieraniu okna JPK VAT, Nr dokumentu lub Nr dokumentu zewnętrznego. Można wybrać ją również ręcznie bezpośrednio w oknie. Jeżeli wartość w polu Cel złożenia jest Korekta dostępne będzie również pole Rodzaj korekty. Opis zamieszczono w Korygowanie JPK VAT.

Innymi wymaganymi wartościami są dane podatnika, które przypisują się automatycznie z okna Ustawienia ustawowego raportowania.

 1. Wybierz akcję Oblicz w celu obliczenia wartości w kolumnie Wartość w częściach Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz Deklaracja VAT (o ile w danym miesiącu składana jest deklaracja). Akcja Oblicz i sugeruj oblicza wartości poszczególnych pozycji oraz uzupełnia elementy P_39, P_51 i P_53 (P_62) wynikające z kalkulacji różnicy podatku należnego i naliczonego jako sugerowane.

 2. Uzupełnij manualnie pogrubione wiersze. W przypadku uzupełnienia wartości w pozycjach, których wartość ma wpływ na inne obliczane elementy, ponownie wywołaj akcję Oblicz lub Oblicz i sugeruj, która zaktualizuje obliczenia (np. element K_44 ma wpływ na wartość elementu PodatekNaliczony). Akcja Oblicz i sugeruj poza obliczeniem wartości z zapisów VAT sugeruje również niektóre kwoty w polach, które mogą być wypełniane przez użytkownika, a wynikają z wcześniej wypełnionych danych. Dotyczy to pól w części deklaracyjnej P_51, P_53, P_62, P_68 i P_69.

Uwaga

Szczególną uwagę należy zwrócić również na element P_39 - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji. Wartość w tym polu jest pobierana z ostatniej wyeksportowanej deklaracji za poprzedni okres z pola P_62 (Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy). Jeżeli ostatnia deklaracja nie została wyeksportowana należy wypełnić tę wartość ręcznie.

 1. Po uzupełnieniu i weryfikacji danych wybierz akcję Zatwierdź. System wówczas zmienia status JPK VAT na Zatwierdzony oraz tworzy zapisy JPK VAT, których podgląd można otworzyć z poziomu kartoteki JPK VAT. Zatwierdzonego dokumentu nie można edytować.

 2. Wybierz akcję Generuj plik testowy, która utworzy plik XML na cele podglądu. Akcja Eksportuj JPK generuje i zapisuje plik XML na dysku, zmienia status JPK VAT na Wyeksportowany oraz tworzy zapis w Rejestrze JPK.

Deklaracja kwartalna

Aby poprawnie została wyliczona część deklaracyjna, konieczne jest wcześniejsze wyliczenie składających się na ten okres części ewidencyjnych. Na przykład, aby część deklaracyjna z ostatniego miesiąca kwartału była poprawna należy wcześniej utworzyć dokument JPK VAT ze składnikiem ewidencyjnym dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału (muszą powstać Składniki kalkulacji wartości JPK VAT).

Korygowanie JPK VAT z deklaracją

Aby zaksięgować transakcje mające wpływ na rozliczenie VAT w okresie, za który złożyliśmy już JPK VAT i utworzyć korektę JPK_VAT:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Okresy VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz odpowiedni okres, a następnie wywołaj akcję Ponownie otwórz okres. Umożliwia to wykonanie księgowań oraz zmianę atrybutów VAT w transakcjach dotyczących tego okresu.

 3. Po zakończeniu księgowań ponownie zamknij okres VAT. Podczas tej akcji zostanie automatycznie utworzony nowy JPK VAT z celem złożenia Korekta, w statusie Otwarty. Dokument przeprocesuj analogicznie jak w przypadku JPK VAT z celem złożenia Złożenie po raz pierwszy.

Jeżeli wartość w polu Cel złożenia jest Korekta dostępne będzie również pole Rodzaj korekty. Domyślnie opcja ustawiona jest na Obydwa, czyli korygujemy zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną. W przypadku, gdy korygujemy tylko dane z ewidencji zakupów i sprzedaży podczas zatwierdzania opcja ustawi się jako Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, a gdy tylko dane deklaracyjne jako Deklaracja VAT.

Korzystając z AssistEdit dla pola Rodzaj korekty, możemy zobaczyć, na jakiej podstawie system zakwalifikował dany rodzaj korekty lub jaki użytkownik i kiedy zmienił ten rodzaj ręcznie.

Uwaga

Możliwa jest zmiana celu złożenia JPK VAT z typu Korekta na Złożenie po raz pierwszy. Potrzeba taka może mieć miejsce, gdy użytkownik wyeksportował JPK VAT, ale mimo to, nie przesłał do Ministerstwa Finansów.

Wyświetlanie składników kalkulacji JPK VAT

Na stronie JPK VAT na skróconej karcie Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT można wyświetlić składniki kalkulacji wartości JPK VAT.

Aby wyświetlić składniki kalkulacji wartości JPK VAT na stronie JPK VAT, w odpowiednim wierszu, którego składniki kalkulacji chcesz wyświetlić, wybierz pole Wartość. Otworzy się strona Składniki kalkulacji wartości JPK VAT.

Aby wyświetlić zapisy VAT dotyczące pojedynczego składnika kalkulacji na stronie Składniki kalkulacji wartości JPK VAT w odpowiednim wierszu, którego zapisy VAT chcesz wyświetlić, wybierz pole Kwota. Otworzy się strona Zapisy VAT.