Table of Contents

Atrybuty VAT

Uwaga

Słownik atrybutów VAT jest zamknięty i zgodny ze słownikiem określonym przez Ministerstwo Finansów. Wszystkie atrybuty zostaną ustawione podczas instalacji funkcjonalności.

W związku ze zmianami oznaczeń wartości atrybutów VAT i możliwości stosowania ich tylko w ustalonych okresach VAT zostały dodane w ustawieniach pola dat: Obowiązuje od i Obowiązuje do. Pola te uzupełniane są podczas inicjalizacji lub aktualizacji JPK_VAT z deklaracją. Pozostawienie tych pól pustych dopuszcza użycie wartości atrybutu VAT w dowolnym okresie.

Po zainicjowaniu ustawień należy zweryfikować, czy wszystkie atrybuty są poprawnie dodane. Otwórz stronę Atrybuty VAT i sprawdź, czy zostały utworzone wszystkie atrybuty wraz z wartościami. Dodatkowo dla wartości atrybutów VAT powinny być ustawione daty obowiązywania (dla MPP, SW, EE, IED i WSTO_EE).

Typy wartości atrybutów VAT

W związku z potrzebą dostosowania systemu do Krajowego Systemu e-Faktur wartości atrybutów VAT zostały podzielone na trzy typy:

 • Pusty - domyślny typ wartości atrybutu VAT,
 • GTU - oznaczenie dotyczące dostawy towaru lub świadczenia usług,
 • Procedura - oznaczenie procedury dotyczącej dostarczanego towaru lub świadczonej usługi.

Typy wartości atrybutów VAT zostaną ustawione automatycznie podczas instalacji funkcjonalności i nie będą edytowalne.

Weryfikacja atrybutów VAT

W celu zweryfikowania, czy atrybuty VAT zostały prawidłowo dodane, należy otworzyć stronę Atrybuty VAT i sprawdzić, czy zostało utworzone wszystkie pięć atrybutów wraz z wartościami:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Atrybuty VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Sprawdź, czy zostały utworzone wszystkie pięć atrybutów wraz z wartościami.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności należy ją odpowiednio skonfigurować. Ustawienia dotyczące atrybutów VAT na dokumentach powinny być wypełnione przed księgowaniem pierwszych dokumentów, które w kolejnym miesiącu będą raportowane z wykorzystaniem nowej struktury JPK VAT. Ustawienia dotyczące samego JPK VAT (dane podatnika, ustawienia kalkulacji) należy wypełnić przed pierwszym utworzeniem JPK VAT.

Ważne

W związku ze zmianami oznaczeń wartości atrybutów VAT i możliwości stosowania ich tylko w ustalonych okresach VAT zostały dodane w ustawieniach pola dat: Obowiązuje od i Obowiązuje do. Pola te uzupełniane są podczas inicjalizacji lub aktualizacji JPK_VAT z deklaracją. Pozostawienie pustych tych pól dopuszcza użycie wartości atrybutu VAT w dowolnym okresie.

Przypisywanie atrybutów VAT

Podczas ewidencji dokumentów, dla wymaganych typów, towarów i usług niezbędne jest przypisanie im odpowiednich atrybutów VAT. Na każdej stronie służącej do wprowadzania i księgowania dokumentów zakupu, sprzedaży oraz serwisu, na pasku zostały dodane akcje Atrybuty VAT nagłówka (Ctrl+Q) oraz Atrybuty VAT dokumentu. Dla wierszy na pasku Wiersz, Informacje pokrewne dodano akcję Atrybuty VAT (Ctrl+Q).

Aby przypisać atrybut VAT:

 1. Wybierz akcję Atrybuty VAT nagłówka.

 2. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT, na której można dodawać i edytować atrybuty VAT dla konkretnego dokumentu, w polach Kod atrybutu VAT i Kod wartości atrybutu VAT wybierz odpowiednie wartości.

 3. Wybierz na pasku Wiersz, Informacje pokrewne, akcję Atrybuty VAT wiersza.

 4. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT, na której można dodawać i edytować atrybuty VAT dla konkretnego wiersza, w polach Kod atrybutu VAT i Kod wartości atrybutu VAT wybierz odpowiednie wartości.

 5. Akcja Atrybuty VAT dokumentu uruchamia stronę Zestaw atrybutów VAT dokumentu, która pokazuje zagregowany zestaw wszystkich atrybutów VAT dla dokumentu (atrybuty z nagłówka plus wszystkie atrybuty z poszczególnych wierszy). Zestaw ten zostanie przeniesiony do zapisów VAT oraz zapisów nabywcy/dostawcy.

Nie można dodawać atrybutów dotyczących sprzedaży na zamówieniu zakupu i odwrotnie.

Przestroga

Atrybuty typu GTU mogą być przypisane wyłącznie do wiersza dokumentu. Wiersz dokumentu nie może mieć przypisanego więcej niż jednego atrybutu typu GTU. Atrybuty typu Procedura mogą być przypisane wyłącznie do nagłówka dokumentu.

Uwaga

W związku ze specyfiką księgowania WNT dla transakcji trójstronnej UE, nabycie przez drugiego w kolejności podatnika rejestrowane jest jako odwrotne obciążenie. W deklaracji VAT kwota podstawy (bez podatku VAT) jest wykazywana tylko jako VAT należny. W wyniku księgowania faktury zakupu tworzony jest zapis VAT, do którego przypisany jest atrybut ZAKUP_DOST_USL z wartością TT_WNT (transakcja trójstronna WNT). W pliku JPK VAT z deklaracją ten atrybut pojawi się dla zapisu sprzedaży wynikającego z odwrotnego obciążenia

W związku z tworzeniem dodatkowego zapisu dla podatku należnego przy odwrotnym obciążeniu została dodana możliwość przypisania do dokumentu zakupu atrybutu ZAKUP_DOST_USL i wartości atrybutu TP (w przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.)

Atrybuty VAT dotyczą całego dokumentu, a nie poszczególnych wierszy. Po zaksięgowaniu dokumentu, atrybuty VAT są automatycznie przenoszone do zaksięgowanego dokumentu i powiązanych z nim zapisów VAT oraz zapisów nabywcy/dostawcy.

Atrybuty VAT można również przypisać do dokumentów tworzonych w dziennikach.

Przestroga

W związku z koniecznością wprowadzenia okresów obowiązywania dla wartości atrybutów VAT została dodana funkcja sprawdzająca podczas kalkulacji, czy dodane w zapisach atrybuty można użyć dla danego okresu VAT. W przypadku, gdy w zapisach występują nieważne wartości atrybutów wyświetlony zostanie komunikat błędu z informacją, w których zapisach należy poprawić wartości atrybutów.

Przypisywanie atrybutów VAT do dokumentów tworzonych w dziennikach

W celu ułatwienia użytkownikowi przypisywania atrybutów VAT dla wielu dokumentów wprowadzanych jednocześnie w dzienniku, na pasku dla akcji Atrybuty VAT zostały dodane dwie akcje:

 • Atrybuty VAT - Wiersz - Wyświetla zestaw atrybutów VAT przypisany tylko do danego wiersza i aktualizowany jest też tylko dany zestaw atrybutów VAT po wprowadzonych w nim zmianach.
 • Atrybuty VAT - Zakres - Wyświetla zestaw atrybutów VAT przypisany łącznie dla wielu wierszy w dzienniku i po wprowadzeniu zmian w tym zestawie aktualizowane są tylko wiersze z przypisanym zestawem atrybutów VAT.

Wprowadzanie zestawu atrybutów VAT przypisanego do wielu wierszy w dzienniku

Aby wprowadzić zestaw atrybutów VAT, który ma być przypisany do wielu wierszy w dzienniku:

 1. Zaznacz wiersze dziennika, dla których chcesz przypisać ten sam zestaw atrybutów VAT.
 2. Na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Zakres.
 3. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT - Zakres dodaj atrybuty VAT, które chcesz przypisać, a następnie naciśnij OK.
 4. Wyświetli się komunikat z informacją, że zestaw atrybutów VAT uległ zmianie i prośbą o potwierdzenie aktualizacji tego zestawu atrybutów VAT dla wybranych wierszy.
 5. Po zatwierdzeniu aktualizacji, aby sprawdzić czy zostały przypisane wspólne atrybuty VAT dla danego wiersza, zaznacz pojedynczy wiersz i na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Wiersz.
 6. Przypisany wspólny zestaw atrybutów VAT pojawi się na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT.

Zmiana zestawu atrybutów VAT przypisanego do wielu wierszy w dzienniku

Aby zmienić zestaw atrybutów VAT, który jest przypisany do wielu wierszy w dzienniku:

 1. Zaznacz wiersze dziennika, dla których chcesz zmienić zestaw atrybutów VAT.
 2. Na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Zakres.
 3. Na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT - Zakres usuń lub dodaj atrybuty VAT, które chcesz przypisać, a następnie naciśnij OK.
 4. Wyświetli się komunikat z informacją, że zestaw atrybutów VAT uległ zmianie i prośbą o potwierdzenie aktualizacji tego zestawu atrybutów VAT dla wybranych wierszy.
 5. Po zatwierdzeniu aktualizacji, aby sprawdzić czy zostały zmienione wspólne atrybuty VAT dla danego wiersza, zaznacz pojedynczy wiersz i na pasku wybierz akcję Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Wiersz.
 6. Zmieniony wspólny zestaw atrybutów VAT pojawi się na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT.
Uwaga

Obowiązujący dla danego wiersza zestaw atrybutów VAT będzie widoczny, zarówno jako Atrybuty VAT - Wiersz, jak i Atrybuty VAT - Zakres.

Przestroga

W sytuacji, gdy zaznaczone zostanie wiele wierszy z przypisanymi różnymi zestawami atrybutów VAT i wybrana zostanie akcja Atrybuty VAT - zakres, na stronie Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT - Zakres zostaną wyświetlone łącznie wszystkie przypisane atrybuty VAT dla danych wierszy. Zatwierdzenie tego zestawu, spowoduje zaktualizowanie wszystkich wybranych wierszy.

Ważne

Przypisany zestaw atrybutów VAT można dla danego wiersza modyfikować, zaznaczając dany wiersz i wybierając każdorazowo Nawiguj, Atrybuty VAT, Atrybuty VAT - Wiersz. Po zaksięgowaniu dokumentów, atrybuty VAT zostaną automatycznie przeniesione do zaksięgowanego dokumentu i powiązanych z nim zapisów VAT.

Domyślne atrybuty VAT

Aby usprawnić proces nadawania Atrybutów VAT na dokumentach, została wprowadzona funkcjonalność Atrybuty domyślne. Na stronach Nabywca, Dostawca, Zapas, Zasób, Konto K/G, Kosztu dodatkowy oraz Środek trwały, została dodana akcja Atrybuty VAT. Po wybraniu akcji na tych stronach jest otwierana strona Domyślne atrybuty VAT.

Wprowadzenie atrybutów VAT na tej stronie spowoduje automatyczne dodanie atrybutu VAT do każdego dokumentu, w którym dana kartoteka będzie użyta. Istnieje ograniczenie, które atrybuty VAT można przypisać na poszczególnych elementach. Ustawienie określające, jakie atrybuty domyślne można przypisać i na jakich elementach, nie jest aktualnie możliwe.

Uwaga

W przypadku użycia funkcji Kopiuj dokument domyślne atrybuty VAT ustawią się tylko, jeśli wybrano opcję Oblicz ponown. wiersze. W przypadku wybrania opcji Uwzgl. nagłówek, atrybuty VAT zostaną skopiowane z dokumentu źródłowego. Wyłączenie obu opcji podczas kopiowania spowoduje, że żadne atrybuty VAT nie pojawią się w dokumencie.

Uwaga

Użytkownik może usunąć atrybut wstawiony automatycznie. Jeśli dany atrybut nie został wprowadzony jako domyślny, a powinien zostać użyty na dokumencie, użytkownik musi wprowadzić go ręcznie.

Edycja atrybutów na zaksięgowanych dokumentach

Edycja atrybutów VAT dla zaksięgowanych dokumentów

Na zaksięgowanych dokumentach edycji atrybutów VAT dokonujemy bezpośrednio z poziomu zaksięgowanego dokumentu, za pomocą akcji identycznych jak na niezaksięgowanych dokumentach. Atrybuty VAT zostaną zaktualizowane dla wszystkich powiązanych zapisów. W przypadku standardowego dokumentu sprzedaży, kupna lub serwisu edycja atrybutów z poziomu strony Arkusz rozliczania VAT nie jest możliwa.

W związku z koniecznością wprowadzenia okresów obowiązywania dla wartości atrybutów VAT zostały dodane funkcje sprawdzające, czy dla danej Daty obowiązku VAT dodany atrybut może być używany.

W przypadku edycji zestawu atrybutów na zaksięgowanym dokumencie dla nagłówka lub wiersza system wyświetla komunikat o użyciu nieważnych atrybutów VAT i konieczności ich zmiany oraz ostrzeżenie z podanymi niewłaściwymi atrybutami VAT.

Edycja atrybutów VAT na zapisie VAT zaksięgowanym przez dziennik główny

Aby zmienić atrybuty VAT po zaksięgowaniu dokumentu przez dziennik, należy skorzystać ze strony Arkusz rozliczania VAT.

Na stronie Arkusz rozliczania VAT na pasku akcji została dodana akcja Atrybuty VAT, przy pomocy której można otworzyć stronę Edytuj atrybuty VAT. Procedura zmiany atrybutów na stronie Arkusz rozliczania VAT wygląda analogicznie do dodawania atrybutów przed zaksięgowaniem dokumentów. Domyślnie strona otwiera się w trybie widoku. Aby wprowadzić zmiany, należy zmienić tryb na Edytuj. Po dokonaniu zmian użytkownik musi potwierdzić komunikat o zmianie atrybutów. Atrybuty zostaną zaktualizowane dla wszystkich powiązanych zapisów oraz dokumentów. Z tej strony można również edytować atrybut dotyczący mechanizmu podzielonej płatności.

Ważne

W związku z koniecznością wprowadzenia okresów obowiązywania dla wartości atrybutów VAT zostały dodane funkcje sprawdzające, czy dla danej daty obowiązku VAT dodany atrybut może być używany.

W przypadku edycji zestawu atrybutów na zaksięgowanym dokumencie dla nagłówka lub wiersza system wyświetla komunikat o użyciu nieważnych atrybutów VAT i konieczności ich zmiany oraz ostrzeżenie z podanymi niewłaściwymi atrybutami VAT.

Przestroga

Po wyświetleniu się komunikatu o użyciu atrybutu, który w danym okresie nie może być wykorzystany, ze względu na daty jego obowiązywania, należy okno komunikatu zamknąć. W przeciwnym wypadku treść komunikatu będzie widoczna nawet wtedy, gdy wymagana zmiana w atrybutach VAT zostanie wykonana.

Historia zmian atrybutów VAT jest przechowywana jako nowy zapis szczegółowy VAT. Zapis taki zawiera informacje o dacie księgowania, użytkowniku dokonującym zmiany i identyfikatorze zestawu atrybutów VAT.

Porada

Na stronie Arkusz rozliczenia VAT jest dostępna akcja umożliwiająca wyświetlenie przeglądu atrybutów VAT, dla którego można wybrać zakres atrybutów do analizy. Po wybraniu na pasku akcji Przegląd atrybutów zapisów VAT, otwiera się strona Przegląd atrybutów zapisów VAT, na której należy ustawić filtr w polu Zestaw kolumn. Filtr można wpisać ręcznie lub rozwinąć listę kodów atrybutów i zaznaczyć wybrane kody z klawiszem Ctrl. Jeżeli filtr w polu Zestaw kolumn jest wpisany, należy uruchomić akcję Pokaż macierz. Strona macierzy zawiera wiersze z zapisami VAT odfiltrowanymi tak jak zawartość strony Arkusz rozliczenia VAT i dodatkowo wybrane kolumny z oznaczeniem, czy dla danego zapisu jest przypisany wskazany kod atrybutu VAT.

W związku ze zmianami w datach obowiązywania poszczególnych atrybutów, w Polish Localization została wprowadzana jeszcze dodatkowa funkcja sprawdzająca podczas kalkulacji i generowania pliku JPK_VAT. Umożliwia ona zweryfikowanie, czy dla danego okresu VAT mogą być użyte dodane w zapisach atrybuty. W przypadku, gdy w zapisach występują nieważne wartości atrybutów wyświetlony zostanie komunikat błędu z informacją, w których zapisach należy poprawić wartości atrybutów. Na stronie Komunikaty o błędzie możemy użyć akcji Otwórz powiązany rekord lub bezpośrednio z danego wiersza otworzyć listę zapisów VAT. Na stronie Zapisy VAT uruchom akcję Arkusz rozliczania VAT i przez edycję zmień zestaw atrybutów na prawidłowy.

Zobacz też

Arkusz rozliczania VAT

Jednolity Plik Kontrolny