Table of Contents

Obsługa odwrotnego obciążenia

Odwrotne obciążenie w transakcjach zakupu

Zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i usług oraz import usług podlegają opodatkowaniu VAT, co jest jednoznaczne z koniecznością wykazania transakcji z obliczonym podatkiem VAT w rejestrze VAT. Do obliczania naliczonego i należnego podatku VAT z tytułu tego typu transakcji wykorzystywana jest standardowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie. Aby przystosować tą funkcjonalność do wymagań polskiego prawa, w Polish Localization zostały dodane następujące elementy:

 • Funkcjonalność Odwrotne obciążenie została rozszerzona o tworzenie zapisu VAT dla sprzedaży. Dzięki temu transakcja WNT i zakupu usług z kwotą podatku VAT należnego wykazywane są zarówno w rejestrze VAT sprzedaży, jak i zakupu.

 • Polish Localization dla Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia również kalkulację podatku VAT w walucie lokalnej według kursu wymiany z innego dnia niż data przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań na potrzeby ksiąg rachunkowych.

Ustawienia

Ustawienia wymagane do kalkulacji i księgowania podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia

Aby zdefiniować ustawienia wymagane do kalkulacji i księgowania podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Ustawienia księgowe VAT zaznacz wiersz z kombinacją kodów w polach Gosp. grupa księgowa VATTow. grupa księgowa VAT, która jest odpowiednia dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług oraz importu usług, a następnie wybierz Edycja.

 3. Na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT wybierz odpowiednie ustawienia w obowiązkowych polach.

 • W polu Typ kalkulacji VAT na skróconej karcie Ogólne wybierz opcję Odwrotne obciążenie.

 • W polu Konto odwrotnego obciążenia na skróconej karcie Zakupy z listy rozwijanej wybierz konto K/G, na które zostanie zaksięgowana kwota podatku VAT należnego obliczona dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług oraz importu usług.

 • W polu Konto niezr. odwrotnego obciążenia na skróconej karcie Zakupy z listy rozwijanej wybierz konto K/G, na które zostanie zaksięgowana niezrealizowana kwota podatku VAT należnego obliczona dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług oraz importu usług.

Ważne

Pole Konto niezr. odwrotnego obciążenia nie będzie widoczne na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT, jeżeli na stronie Ustawienia księgi głównej nie wybrano pola VAT niezrealizowany.

 • W polu Konto przełoż. odwrotnego obciążenia na skróconej karcie Zakupy z listy rozwijanej wybierz konto K/G, na które zostanie zaksięgowana przełożona kwota podatku VAT należnego obliczona dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług oraz importu usług.

 • W polu Konto korekty kursu wal. odwrotnego obciążenia na skróconej karcie Zakupy z listy rozwijanej wybierz konto K/G, na które zostanie zaksięgowana różnica wynikająca z przeliczenia VAT według innego kursu niż zobowiązanie, ale dotyczy to tylko kwoty podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu.

Ustawienia dotyczące ksiegowania różnicy w kwocie podatku VAT wynikającej z różnych kursów wymiany walut przy odwrotnym obciążeniu

W sytuacji, gdy kurs wymiany waluty do obliczenia podatku VAT jest inny niż kurs wymiany waluty zastosowany do całości zaksięgowanej faktury zakupu, w przypadku której występuje odwrotne obciążenie, musi zostać doksięgowana kwota różnicy w podatku VAT. Księgowanie tej różnicy może być dokonywane:

 • ręcznie, po zaksięgowaniu faktury zakupu (opcja zalecana) lub
 • automatycznie (opcja niezalecana z powodu wpływu na obniżenie wydajności systemu).

Aby zdefiniować ustawienia umożliwiające poprawne zaksięgowanie różnicy kwot podatku VAT wynikającej z kursu wymiany walut przy odwrotnym obciążeniu:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań, które się otworzy, na skróconej karcie Ogólne, zaznacz pole Automatyczne księgow. różnicy kurs. odwrotnego obciążenia, jeśli kwota różnicy w kalkulacji podatku VAT wynikająca z zastosowania różnych kursów wymiany ma być księgowana automatycznie. Pozostawienie pola pustego oznacza, że różnica ta musi być zaksięgowana ręcznie po zaksięgowania faktury zakupu (sposób ręcznego księgowania opisany jest w dalszej części tego rozdziału).

Uwaga

Ze względu na możliwość zablokowania tabel podczas operacji księgowania, pole Automatyczne księgow. różnicy kurs. odwrotnego obciążenia nie powinno zawierać ustawienia Tak, jeśli w polu Użyj poprzednich zasad blokowania tabeli Zapis K/G w tabeli Ustawienia księgi głównej wybrano ustawienie Nie.

Księgowanie transakcji zakupu z typem kalkulacji VAT Odwrotne obciążenie

Zaksięgowanie faktury zakupu za towary i usługi nabyte na terenie Unii Europejskiej lub za usługi nabyte poza Unią Europejską spowoduje obliczenie i zaksięgowanie podatku VAT, bez wpływu na wartość zakupów oraz wysokość zobowiązań wobec dostawcy. Aby zaksięgować fakturę zakupu z typem kalkulacji VAT Odwrotne obciążenie:

 1. W standardowy sposób utwórz nową fakturę zakupu i upewnij się, że w tej fakturze wybrane są odpowiednie kombinacje kodów Gosp. grupa księgowa VATTow. grupa księgowa VAT zgodnie z ustawieniami opisanymi powyżej.

 2. Wprowadź datę w polu Data dostawy towaru/wykonania usługi odwrotnego obciążenia, jeżeli jest różna od daty wystawienia dokumentu. Data ta jest wykazywana w pliku JPK_VAT z deklaracją w dacie sprzedaży dla podatku VAT należnego.

Uwaga

Kurs wymiany waluty do przeliczenia na walutę lokalną wartości zakupu i zobowiązań z faktury zakupu pobierany jest z tabeli kursów według daty w polu Data księgowania, a kurs wymiany waluty do przeliczenia na walutę lokalną kwoty podatku VAT pobierany jest z tabeli kursów według daty w polu Data obowiązku VAT.

 1. Sprawdź podsumowanie wartości w fakturze zakupu, wybierając akcję Faktura, Statystyka.

 2. Na stronie Statystyka faktury zakupu, które się otworzy, sprawdź wartości w poniżej wymienionych polach na skróconej karcie Odwrotne obciążenie:

 • Kod waluty odwrotnego obciążenia - Określa kod waluty pobrany z parametrów faktury zakupu.

 • Data obowiązku VAT - Określa datę obowiązku VAT pobraną z parametrów faktury zakupu, która jest jednocześnie datą, według której ustalany jest kurs wymiany waluty dla kwoty podatku VAT.

 • Kwota odwrotnego obciążenia - Określa kwotę obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego wyrażoną w walucie faktury.

 • Kwota odwrotnego obciążenia (PLN) - Określa równowartość w walucie lokalnej kwoty obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego.

 1. W przypadku wystąpienia na jednej fakturze zakupu wierszy z kilkoma różnymi stawkami VAT, podsumowanie kalkulacji kwoty odwrotnego obciążenia dla każdej stawki oddzielnie można zobaczyć na skróconej karcie Wiersze na stronie Statystyka faktury zakupu w dwóch polach:
 • Kwota odwrotnego obciążenia - Określa kwotę obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego wyrażoną w walucie faktury.

 • Kwota odwrotnego obciążenia (PLN) - Określa równowartość w walucie lokalnej kwoty obliczonego podatku VAT naliczonego i należnego.

 1. W przypadku, gdy kurs wymiany waluty, który pobrano w celu kalkulacji kwoty odwrotnego obciążenia z tabeli kursów wymiany według daty określonej w polu Daty obowiązku VAT, jest niewłaściwy, należy go zmienić.

  Aby zmienić kurs wymiany waluty, na stronie Statystyka faktury zakupu na skróconej karcie Odwrotne obciążenie, w polu Kod waluty odwrotnego obciążenia wybierz przycisk asysty. Otworzy się strona Zmiana kursu wymiany, na której w polu Relacyjny kurs wymiany zmień ręcznie wartość wstawioną domyślnie na właściwą.

 2. Zaksięguj fakturę zakupu w standardowy sposób.

Efekty księgowania w postaci zapisów K/G i zapisów VAT można sprawdzić, używając akcji Znajdź zapisy na stronie zaksięgowanej faktury zakupu.

Księgowanie różnicy w kwocie podatku VAT przy zastosowaniu różnych kursów wymiany walut dla celów bilansowych i przeliczenia VAT na zaksięgowanej fakturze zakupu

Uwaga

Możliwa jest sytuacja, że w zaksięgowanej fakturze zakupu zostały użyte różne kursy wymiany: inny dla wartości zakupu i zobowiązań, a inny dla kwoty odwrotnego obciążenia (niezależnie od tego, czy zostały one pobrane z tabeli na podstawie wartości pól Data księgowaniaData obowiązku VAT, czy zostały ręcznie zmienione przed zaksięgowaniem). Jeżeli w takiej sytuacji po zaksięgowaniu faktury zakupu pole Automatyczne księgow. różnicy kurs. odwrotnego obciążenia na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań nie jest zaznaczone, konieczne jest dokonanie dodatkowego księgowania korekty kwoty VAT.

Aby zaksięgować różnicę w kwocie podatku VAT wynikającą z zastosowania różnych kursów walut przy księgowaniu faktury zakupu:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Arkusz rozliczania VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Arkusz rozliczania VAT, które się otworzy, ustaw odpowiednie filtry, aby na ekranie wyświetlić wybrane zapisy VAT. W wierszach Arkusza rozliczenia VAT, w których występuje różnica kwoty VAT, zaznaczone jest pole Inny kurs dla odwrotnego obciążenia.

 3. Zaznacz wiersz typu Zakup z kwotą odwrotnego obciążenia do skorygowania.

 4. Wybierz ze wstążki akcję Koryguj kurs wymiany odwrotnego obciążenia.

 5. Zostanie wyświetlona strona z podsumowaniem informacji o odwrotnym obciążeniu obliczonym w danym wierszu. Jeśli kursy wymiany waluty są różne (inny dla wartości zakupu i zobowiązań, a inny dla kwoty odwrotnego obciążenia), wartość w polu Różnica kwot VAT jest różna od 0.

 6. Sprawdź wartości w polach dat:

 • Data księgowania - Określa datę, z jaką zostanie zaksięgowana korekta kursu wymiany. Domyślnie wstawiana jest data robocza, w razie potrzeby można ją zmienić ręcznie.

 • Data obowiązku VAT - Określa datę, z jaką zostanie zakwalifikowana korekta kwoty VAT do okresu rozliczenia podatku VAT. Domyślnie wstawiana jest data z korygowanego zapisu VAT, w razie potrzeby można ją zmienić ręcznie.

 1. Wybierz akcję Księguj.

 2. Efektem zaksięgowania korekty kursu wymiany będą zapisy K/G i szczegółowe zapisy VAT.

Zmiana kursu wymiany waluty dla zaksięgowanej kwoty odwrotnego obciążenia

W sytuacji, gdy w zaksięgowanej fakturze zakupu kursy wymiany waluty są identyczne dla wartości zakupu i zobowiązań oraz kwoty odwrotnego obciążenia, może okazać się, że powinny być one różne.

Aby zmienić kursu wymiany waluty dla zaksięgowanej kwoty odwrotnego obciążenia:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Arkusz rozliczania VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Arkusz rozliczania VAT, które się otworzy, ustaw odpowiednie filtry, aby na ekranie wyświetlić wybrane zapisy VAT, a następnie zaznacz wiersz z odwrotnym obciążeniem do skorygowania.

 3. Wybierz ze wstążki akcję Koryguj kurs wymiany odwrotnego obciążenia.

 4. Na stronie Koryguj kurs wym. odwr.obciążenia widoczne jest podsumowanie z informacją o odwrotnym obciążeniu obliczonym w danym wierszu. W polu Kod waluty odwrotnego obciążenia wybierz przycisk asysty. Na stronie Zmiana kursu wymiany w polu Relacyjny kurs wymiany wprowadź nowy kurs wymiany.

 5. Zmieniony kurs wymiany zatwierdź, wybierając przycisk OK.

 6. Na stronie Koryguj kurs wym. odwrotnego obciążenia można zauważyć, że w polu Różnica kwot VAT jest kwota różna od zera. Skorygowaną kwotę odwrotnego obciążenia zaksięguj, wybierając ze wstążki akcję Księguj.

Zaksięgowana kwota odwrotnego obciążenia jest wykazywana, w wybranym okresie VAT, w rejestrze VAT zakupu i w rejestrze VAT sprzedaży.

Uwaga

Obsługa odwrotnego obciążenia została dodana również do dokumentu Zamówienie zakupu.

Odwrotne obciążenie w transakcjach sprzedaży

W transakcjach sprzedaży z odwrotnym obciążeniem mają zastosowanie inne stawki VAT niż w transakcjach zakupu. W rejestrze VAT sprzedaży wykazywane są pozycje związane z VAT należnym dotyczącym zakupu z odwrotnym obciążeniem, jak i VAT należnym od sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, dlatego Polish Localization zawiera rozwiązanie umożliwiające odróżnienie tych transakcji.

Ustawienia identyfikatorów dla należnego podatku VAT typu Odwrotne obciążenie

Aby zdefiniować identyfikator rozróżniający pochodzenie VAT należnego:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia Księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Ustawienia księgowe VAT, która się otworzy, zaznacz wiersz z kombinacją kodów w polach Gosp. grupa księgowa VATTow. grupa księgowa VAT, która odnosi się do transakcji wewnątrzwspólnotowych, a następnie wybierz Edycja.

 3. Na stronie Kartoteka ustaw. księg. VAT wybierz odpowiednie ustawienia w obowiązkowych polach.

 • W polu Typ kalkulacji VAT na skróconej karcie Ogólne wybierz opcję Odwrotne obciążenie.

 • W polu Identyfikator VAT wprowadź identyfikator, który będzie wyświetlany w rejestrze VAT sprzedaży i w rejestrze VAT zakupu w pozycjach związanych z transakcją zakupu z odwrotnym obciążeniem.

 • W polu Identyfikator VAT sprzed. odwr. obciążenia wprowadź identyfikator, który będzie wyświetlany w rejestrze VAT sprzedaży w pozycjach związanych z transakcją sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. Identyfikator ten może być też prezentowany na wydrukach dokumentów sprzedaży w pozycji Stawka VAT.

Księgowanie transakcji sprzedaży z typem kalkulacji VAT Odwrotne obciążenie

Aby sprawdzić zastosowanie identyfikatora VAT sprzedaży odwrotnego obciążenia:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wprowadź nową fakturę sprzedaży dla nabywcy z kombinacją Gospodarcza grupa księgowa VAT oraz w wierszu faktury wybierz Towarowa grupa księgowa VAT, dla których zdefiniowane zostały ustawienia księgowe VAT sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. Pozostałe dane wprowadź w standardowy sposób.

 3. Wybierz akcję Faktura, Statystyka.

Na stronie Statystyka sprzedaży widać, że w tej fakturze kwota podatku VAT nie została obliczona. Stało się tak dlatego, że na stronie Ustawienia księgowe VAT dla kombinacji kodów Gospodarcza grupa księgowa VATTowarowa grupa księgowa VAT użytych w tej fakturze sprzedaży, pole Typ kalkulacji jest oznaczone jako Odwrotne obciążenie.

 1. Wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować fakturę.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia z komunikatem o treści „Fakturę zaksięgowano i przeniesiono do okna Zaksięgowana faktura sprzedaży. Czy chcesz otworzyć zaksięgowaną fakturę?" wybierz Tak.

 3. Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży, wybierz Akcje, Znajdź zapisy.

 4. Na stronie Znajdź zapisy, zaznacz wiersz Zapis VAT i wybierz akcję Pokaż powiązane zapisy.

 5. Na stronie Zapisy VAT, zauważ, że w polu Kwota VAT jest 0.

 6. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Rejestr VAT sprzedaży/zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 7. Na stronie z parametrami wstępnymi raportu wypełnij odpowiednio pola.

 • W polu Typ rejestru VAT wybierz opcję Sprzedaż.

 • W polu Data obowiązku VAT wprowadź okres, w którym do rozliczenia została zakwalifikowana zaksięgowana wcześniej faktura sprzedaży.

 1. Wybierz przycisk Podgląd, aby wyświetlić raport na ekranie.

W jednej z pozycji oraz w podsumowaniu raportu można zauważyć, że dla zaksięgowanej wcześniej faktury sprzedaży został zastosowany identyfikator określony w polu Identyfikator VAT sprzed. odwr. obciążenia na stronie Ustawienia księgowe VAT dla grup księgowych VAT użytych w tej fakturze.

Zobacz też

Obsługa VAT

Konfiguracja usługi pobierania kursów walut NBP

Rejestr VAT sprzedaży/zakupu