Table of Contents

Ewidencja danych na potrzeby JPK VAT z deklaracją

Polish Localization umożliwia ewidencję i przygotowanie danych na potrzeby pliku JPK VAT z deklaracją.

Wprowadzanie NIP

W związku z koniecznością integracji Dynamics 365 Business Central z rządowymi bazami danych i związanymi z tą integracją wymogami prezentacji NIP, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowane są numery NIP wraz z kodami kraju nadania NIP na kartotekach kontrahentów zdefiniowanych w bazach.

Dla celów integracji, przedrostek PL i przedrostek pusty, są traktowane tożsamo. Natomiast dla celów raportowania zapisów VAT, używany jest NIP wraz z kodem kraju nadania NIP zdefiniowanym na dokumencie w momencie księgowania dokumentu.

Dla krajów Unii Europejskiej przedrostek NIP powinien być podawany na kartotekach w polu Kod kraju nadania NIP, natomiast numer NIP w polu NIP. W przypadku krajów spoza Unii Europejskiej przedrostek razem z numerem NIP powinien być wprowadzony w polu NIP.

Dodano funkcjonalność automatycznego uzupełniania pola NIP tekstem BRAK, jeśli jest ono puste i jeśli ustawienia systemu pozwalają zaksięgować daną transakcję bez NIP. Podyktowane jest to wymogiem właśnie takiego prezentowania danych w pliku JPK VAT. Wartość ta jest uzupełniana jedynie w tabeli Zapisy VAT.

Raportowanie numerów dokumentów zewnętrznych w JPK VAT

Z powodu konieczności raportowania w JPK VAT numerów dokumentów zewnętrznych dla zakupu, przygotowane zostało ułatwienie wprowadzania numerów dokumentów zewnętrznych, gdy ich długość przekracza 35 znaków. W przypadku wpisania zbyt długiego numeru w polu Nr faktury dostawcy, Nr faktury kor. dostawcy lub Nr dokumentu zewnętrznego, użytkownik zostanie poproszony o wybranie tej części numeru, która zostanie użyta w funkcjonalnościach innych niż JPK VAT. W celu raportowania transakcji w JPK VAT, zostanie wykorzystany kompletny numer dokumentu. Do celów innych niż JPK VAT, można wykorzystać pierwszą część całego numeru, ostatnią lub też inną, dowolnie zdefiniowaną. Wybrana opcja zostanie zapamiętana i zasugerowana przy kolejnym takim przypadku dla tego samego dostawcy.

Uwaga

Standardowe akcje na stronach z zaksięgowaną fakturą zakupu - Koryguj oraz Anuluj powodują automatyczne księgowanie faktury korygującej zakupu bez możliwości wprowadzenia numeru dokumentu zewnętrznego przypisanego do danego dokumentu. W aplikacji Polish Localization do wskazanych wyżej akcji została dodana możliwość podania numeru zewnętrzengo JPK przed zaksięgowaniem korygowanego dokumentu.

Oznaczanie korekt z tytułu ulgi na złe długi

Oznaczenie korekt z tytułu ulgi za złe długi wynika z art. 89a ust. 1 i 4 oraz art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zmiana typu transakcji VAT

Sporządzenie korekt z tytułu ulgi na złe długi wymaga dodatkowego ustawienia dla transakcji krajowych. Aby zdefiniować niezbędne ustawienie:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Gospodarcze grupy księgowe VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na wstążce na stronie Gospodarcze grupy księgowe VAT wybierz Akcje, Zmień typ transakcji VAT.

 3. W oknie wywołania pojawi się komunikat z pytaniem Czy chcesz zmienić typ transakcji VAT w polu Gospodarcza grupa księgowa VAT?, zaznacz Krajowa dla Nowy typ transakcji VAT, a następnie Tak.

Rezulatem wykonanej akcji jest zapis Krajowa w kolumnie Typ transkcji VAT dla gospodarczej grupy księgowej VAT określonej dla krajowych nabywców i dostawców.

Ustawienia korekt z tytułu ulgi na złe długi

Wymagane jest utworzenie nowych towarowych grup księgowych VAT z ustawieniem Typ kalkulacji VAT - Pełny VAT dedykowanych do księgowania korekt z tytułu ulgi na złe długi i ustawienie kombinacji z grupą w polu Gospodarcza grupa księgowa VAT z wybranym ustawieniem Typem transakcji VAT - Krajowa). W przypadku sprzedaży i korekty podatku należnego (zmniejszającej i zwiększającej) dla każdej stawki VAT utwórz towarową grupę księgową VAT. W przypadku zakupu i korekty podatku naliczonego utwórz osobne towarowe grupy księgowe VAT dla korekty zmniejszającej i korekty zwiększającej.

Uwaga

Towarowa grupa księgowa VAT dla sprzedaży może być stosowana dla korekty zmniejszającej i korekty zwiększającej podatek należny. Można ją również wykorzystać dla zakupu w przypadku korekty zmniejszającej kwotę podatku naliczonego. W przypadku korekty zwiększającej podatek naliczony wymagane jest utworzenie osobnej towarowej grupy księgowej VAT.

Na stronie Ustawienia kalkulacji elementów JPK VAT uruchom akcję Aktualizuj, aby wstawić nowe wiersze ustawień. Przypisz do nich odpowiednio wartości:

 1. Korekta zmniejszająca i zwiększająca podatek należny:
  • Nazwa elementu dla sprzedaży (podstawa VAT) - w zależności od stawki opodatkowania K_15, K_17 lub K_19
  • Nazwa elementu dla sprzedaży (kwota VAT) - w zależności od stawki opodatkowania K_16, K_18 lub K_20
 2. Korekta zmniejszająca podatek naliczony:
  • Nazwa elementu dla zakupu (kwota VAT) - K_46
 3. Korekta zwiększająca podatek naliczony:
  • Nazwa elementu dla zakupu (kwota VAT) - K_47
Uwaga

W przypadku ustawień dla towarowej grupy księgowej VAT dedykowanej dla korekty zmniejszającej z tytułu ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4 ustawy) dla podatku należnego należy utworzyć drugi wiersz przy pomocy akcji Duplikuj i w polu Nazwa elementu dla sprzedaży (podstawa VAT) przypisać wartość K_68, a w polu Nazwa elementu dla sprzedaży (kwota VAT) - wartość K_69. Wartości z tych pól nie są przenoszone do pliku JPK VAT, są to pola techniczne.

Księgowanie korekty

Korekta zmniejszająca podatek należny (sprzedaż).

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:
 • Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi,
 • Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
 • Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
 • Nr konta - Określ numer konta K/G, które jest ustawione jako Konto należnego VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT.
 • Główny typ księgowania - Określ typ jako Sprzedaż.
 • Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G.
 • Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany podatek.
 • Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki podatku.
 • Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jako Zmniejszająca.
 • Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi nabywców dla transakcji krajowych, dla których Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest mniejsza lub równa 0. Po wybraniu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane kontrahenta z dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do wiersza dziennika.
 • Termin płatności JPK - Określ termin płatności skopiowany z faktury źródłowej.
 • Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).
 • Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).
 1. Dla wiersza dziennika przypisz Atrybut VAT - KOREKTAPODSTAWYOPODT.
 2. Zaksięguj wiersz dziennika.

Korekta zwiększająca podatek należny (sprzedaż).

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:
 • Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi.
 • Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
 • Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
 • Nr konta - Nr konta K/G ustawione jako Konto należnego VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT,
 • Główny typ księgowania - Określ typ jako Sprzedaż.
 • Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G
 • Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany wcześniej podatek.
 • Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki podatku.
 • Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jako Zwiększająca.
 • Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi nabywców dla transakcji krajowych, dla których wartość wpolu Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest większa od 0. Po wybranu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane kontrahenta z dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do wiersza dziennika.
 • Termin zapłaty JPK - Określ datę zapłaty należności.
 • Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).
 • Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).
 1. Dla wiersza dziennika przypisz Atrybut VAT - KOREKTAPODSTAWYOPODT.
 2. Zaksięguj wiersz dziennika.

Korekta zmniejszająca podatek naliczony (zakup).

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:
 • Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi.
 • Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
 • Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
 • Nr konta - Określ numer konta K/G, które jest ustawione jako Konto naliczonego VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT.
 • Główny typ księgowania - Określ typ jako Zakup.
 • Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G.
 • Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany podatek.
 • Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki podatku.
 • Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jako Zmniejszająca.
 • Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi dostawców dla transakcji krajowych, dla których wartość w poluKwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest większa lub równa 0. Po wybranu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane kontrahenta z dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do wiersza dziennika.
 • Termin płatności JPK - Pozostaw pole jako puste.
 • Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).
 • Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość ujemna).
 1. Zaksięguj wiersz dziennika.

Korekta zwiększająca podatek naliczony (zakup).

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Dziennik główny, która się otworzy utwórz dla każdej korekty osobny wiersz. Uzupełnij pola dziennika:
 • Data księgowania - Określ datę księgowania korekty z tytułu ulgi na złe długi,
 • Data obowiązku VAT - Określ datę w okresie, za który składany jest plik JPK VAT z deklaracją.
 • Typ konta - Określ typ konta jako Konto K/G.
 • Nr konta - Określ numer konta K/G, które jest ustawione jako Konto naliczonego VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT.
 • Główny typ księgowania - Określ typ jako Zakup.
 • Typ konta przeciwst. - Określ typ konta przeciwstawnego jako Konto K/G.
 • Nr konta przeciwst. - Określ numer konta K/G, na które chcesz przeksięgować skorygowany podatek.
 • Towarowa grupa księgowa VAT - Określ towarową grupę księgową VAT dedykowaną dla tego typu korekty i stawki podatku.
 • Typ korekty z tyt. ulgi na złe długi - Określ typ korekty jak Zwiększająca.
 • Nr zapisu źródłowego dla ulgi na złe długi - Określ numer zapisu dla dokumentu korygowanego z listy Zapisy księgi dostawców dla transakcji krajowych, dla których wartość w polu Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN) jest mniejsza od 0. Po wybranu numeru w polu Nr zapisu odpowiedz na pytanie:'Czy chcesz skopiować dokument i dane kontrahenta z dokumentu źródłowego?'. Potwierdzenie spowoduje przekopiowanie danych kontrahenta i dokumentu do wiersza dziennika.
 • Termin zapłaty JPK - Pozostaw pole jako puste.
 • Kwota - Określ kwotę korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).
 • Kwota podstawy VAT - Określ kwotę podstawy korekty podatku (PLN) (wartość dodatnia).
 1. Zaksięguj wiersz dziennika.
Uwaga

Aby umożliwić kontrolę podstawy VAT i kwoty VAT, które mogą być skorygowane z tytułu ulgi na złe długi w tabelach Zapisy księgi dostawcy i Zapisy księgi nabywcy zostały dodane pola Podstawa VAT i Kwota VAT. Wartości w tych polach kalkulowane są jako kwoty bez uwzględnienia korekt z tytułu ulgi na złe długi i tylko z zapisów, które nie są oznaczone jako Pomiń w ewidencji VAT i nie są oznaczone jako Przełożony VAT. Zostało dodane również pole Kwota korekty z tyt. ulgi na złe długi (PLN), które prezentuje aktualną wartość skorygowanego podatku.