Table of Contents

Rejestr VAT sprzedaży/zakupu

Raport Rejestr VAT sprzedaży/zakupu jest podstawowym raportem przenaczonym do kalkulacji kwoty podatku VAT należnego i naliczonego za wybrany okres. Raport pokazuje kwotę podstawy VAT, kwotę VAT i szczegółowe informacje o nabywcy lub dostawcy dla każdego dokumentu oraz kwotę VAT niezrealizowanego.

Kwota podstawy VAT i kwota VAT są podzielone i wyświetlone dla poszczególnych stawek VAT. Wyświetlone są również sumy kwoty VAT i zsumowane są kwoty VAT dla każdej kombinacji grup określonych w polach Gosp. grupy księgowa VATTow. grupy księgowa VAT. Raport Rejestr VAT sprzedaży/zakupu może prezentować zapisy VAT według grup księgowych VAT lub identyfikatorów VAT, w zależności od opcji wybranej podczas przygotowywania wydruku raportu.

Drukowanie raportu Rejestr VAT sprzedaży/zakupu

Aby przygotować i wydrukować raport Rejestr VAT sprzedaży/zakupu:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Rejestr VAT sprzedaży/zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, uzupełnij pola na skróconej karcie Opcje:

 • Typ rejestru VAT - Wybierz typ transakcji. Dostępne opcje to:

  • Sprzedaż - wyświetlone zostaną tylko transakcje sprzedaży;
  • Zakup - wyświetlone zostaną tylko transakcje zakupu;
  • Sprzedaż i zakup - wyświetlone zostaną transakcje sprzedaży i zakupu.
 • Grupowanie zapisów rejestru - Wybierz sposób przyporządkowywania wielu zapisów VAT do jednego dokumentu prezentowanego w raporcie. Dostępne opcje to:

  • Nr dokumentu - wszystkie zapisy VAT z tym samym ciągiem znaków w polu Nr dokumentu zostaną wyświetlone jako wiersze jednego dokumentu, niezależnie od wypełnienia pola Nr dokumentu zewnętrznego;
  • Nr dokumentu zewnętrznego - wszystkie zapisy VAT z tym samym ciągiem znaków w polu Nr dokumentu zewnętrznego zostaną wyświetlone jako wiersze jednego dokumentu, niezależnie od wypełnienia pola Nr dokumentu.
 • Zapisy rejestru według - Wybierz opcję do określenia sposobu prezentacji danych. Dostępne opcje to:

  • Grupy księgowe VAT,
  • Identyfikator VAT.
 • Uwzględnij zapisy wycofane - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wycofane zapisy VAT (zostaną wyświetlone zarówno zapisy pierwotne, jak i wycofujące).

 • Pokaż tylko podsumowanie - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wyłącznie podsumowanie kwot związanych z VAT w wybranym okresie (nie zostaną wyświetlone szczegóły pozycji rejestru).

 • Pokaż tylko zapisy pominięte w rejestrze VAT - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wyłącznie zapisy oznaczone jako Pomiń w ewidencji VAT.

 • Pokaż tylko zapisy z atrybutem FP - Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wyświetlić wyłącznie zapisy zawierające atrybut VAT FP.

 1. W tym samym oknie, na skróconej karcie Zapisy VAT, w polu Data obowiązku VAT wprowadź filtr okresu dla daty obowiązku VAT.
Uwaga

Dodatkowo można standardowo ustawić filtry w innych polach w celu ograniczenia zakresu danych objętych raportem.

 1. Wybierz Drukuj lub Podgląd w celu otrzymania raportu.
Uwaga

Wydrukowany (lub wyświetlony w formie podglądu na ekranie) raport przedstawia wymagane, szczegółowe dane o dokumentach. Pierwsza strona zawiera nazwy poszczególnych kolumn, a ostatnia podsumowania: ogółem dla rejestru i w podziale na kombinacje grup księgowych VAT.