Table of Contents

Funkcjonalność dla firm

Advanced Cost Allocations rozszerza funkcjonalność Dynamics 365 Business Central o możliwości takie jak:

  • rejestrowanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
  • alokacja kosztów przy pomocy zdefiniowanych lub wyliczalnych kluczy podziału,
  • wyliczenie różnicy pomiędzy ewidencyjnymi a rzeczywistymi kosztami produkcji i jej rozliczenie na otwarte zlecenia produkcyjne lub poprzez korektę wartości przyjęć z produkcji.

W tym artykułach wymienionych poniżej zamieszczono opis funkcjonalności aplikacji oraz instrukcje obsługi dodanych funkcjonalności.

Aby Zobacz
Alokować kwoty kosztów o charakterze ogólnym na kwoty o charakterze bardziej szczególnym Alokacja kosztów
Automatycznie lub wsadowo równolegle przeksięgowywać zapisy pomiędzy kontami księgi głównej Księgowanie równoległe
Alokować odchylenia pomiędzy standardową wyceną gniazd roboczych, uwzględnianą w wycenie zleceń produkcyjnych, a rzeczywistymi kosztami działów produkcyjnych Alokacja odchyleń
Definiować wymiary domyślne, przypisywane do wierszy dziennika zapasów w zależności od typu transakcji Wymiary domyślne dla wierszy dziennika zapasów