Table of Contents

Alokacja odchyleń

Funkcjonalność aplikacji Advanced Cost Allocations umożliwia alokację odchyleń kosztów produkcji pomiędzy standardową wyceną gniazd roboczych, uwzględnianą w wycenie zleceń produkcyjnych, a rzeczywistymi kosztami działów produkcyjnych, poniesionymi w danym okresie.

Podstawowym założeniem funkcjonalności alokacji odchyleń jest to, że na jednym koncie, zwykle w wyniku alokacji kosztów, gromadzone są, po jednej stronie, rzeczywiste koszty działów produkcyjnych a po drugiej - koszty gniazd roboczych, które są wyliczane przez standardową funkcjonalność produkcji i są przypisane do zleceń produkcyjnych (a zatem, również do wyceny wyrobów). Powstałe w ten sposób saldo tego konta, jest odchyleniem kosztów produkcji, które należy zaalokować.

Funkcjonalność alokacji odchyleń umożliwia, w zależności od wyboru użytkownika, zaalokowanie odchyleń kosztów produkcyjnych:

 • do otwartych zleceń produkcyjnych lub
 • do przyjęć z zamkniętych zleceń produkcyjnych, dla rozpatrywanego okresu.

Ustawienia alokacji odchyleń

Aby zdefiniować ustawienia alokacji odchyleń:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych wybierz Nowy, a następnie w pierwszym wolnym wierszu wypełnij pola:

  • Kod – Określ unikalny kod identyfikujący ustawienia księgowania równoległego.
  • Konto rozliczenia kosztów produkcji – Określ numer konta, na którym zaksięgowane są koszty gniazd roboczych i rzeczywiste koszty działów produkcyjnych i którego saldo, jest odchyleniem do zaalokaowania.
  • Gł. gosp. grupa księgowa - Określ kod głównej gospodarczej grupy księgowej, która zostanie użyta w utworzonych wynikowych wierszach dziennika alokacji odchyleń.
  • Nr gniazda roboczego - Określ numer gniazda roboczego, które ma być użyte w utworzonym wynikowym wierszu dziennika alokacji odchyleń, jeśli przy generowaniu dziennika, pole Typ alokacji odchylenia produkcyjnego jest ustawione na Otwarte zlecenia produkcyjne.
  • Podstawa ilości alokacji - Określ, czy podstawą klucza alokacji odchyleń będzie ilość czy ilość wyprodukowana, z zapisów Zapisy księgi zdolności prod..
  • Stan - Określ status ustawień księgowania równoległego dla danego wiersza. Tylko ustawienia o statusie Zatwierdzona są uwzględniane przez system podczas generowania dziennika alokacji odchyleń produkcyjnych.

Filtr wymiarów zapisów źródłowych

Aby poprawnie zdefiniować ustawienia alokacji odchyleń, należy w następnej kolejności poprawnie określić filtr wymiarów dla zapisów źródłowych księgi głównej, na podstawie których będzie wyliczana kwota odchyleń, alokowana na podstawie danej definicji. Filtr ten jest też używany do wyliczania podstawy klucza alokacji odchyleń.

Aby zdefiniować filtr wymiarów:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych wybierz odpowiedni wiersz, a następnie wybierz akcję Filtr wymiarów.

 3. Na stronie Edytuj zapisy zestawu filtrów wymiarów wybierz Nowy, a następnie w pierwszym wolnym wierszu standardowo wypełnij pola Kod wymiaru oraz Filtr wartości wymiaru.

Ważne

W przypadku braku zdefiniowanych filtrów wymiarów certyfikacja ustawień alokacji odchyleń nie będzie możliwa.

Obsługa alokacji odchyleń

Proces obsługi alokacji odchyleń jest kilkustopniowy:

 • W pierwszym kroku, użytkownik przy pomocy akcji Generuj dziennik alokacji odchyleń produkcyjnych generuje dziennik, który w zależności od wybranej opcji ma formę dziennika produkcji lub dziennika przeszacowań.

 • W kolejnym kroku, użytkownik weryfikuje wygenerowany dziennik i księguje jego wiersze.

  W przypadku wyboru opcji alokacji odchyleń na otwarte zlecenia produkcyjne, aby zakończyć proces, użytkownik musi też zamknąć zlecenia produkcyjne.

Aby przeprowadzić pierwszy krok procesu i wygenerować dziennik alokacji odchyleń:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Generuj dziennik alokacji odchyleń produkcyjnych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Generuj dziennik alokacji odchyleń produkcyjnych, która się otworzy, wypełnij pola:

  Na skróconej karcie Opcje:

  • Typ alokacji odchylenia produkcyjnego - Określ, czy odchylenia mają być alokowane na otwarte zlecenia produkcyjne, wybierając opcję Otwarte zlecenia produkcyjne czy - na zakończone zlecenia produkcyjne, wybierając opcję Zakończone zlecenia produkcyjne.
  • Nazwa szablonu dziennika - Określ, do jakiego szablonu dziennika mają być przesłane wygenerowane wiersze. Skrypt wygeneruje odrębną instancję dziennika dla każdej definicji alokacji odchyleń.
  • Nr dokumentu - Określ numer dokumentu. Numer dokumentu zostanie przepisany do powstających w wyniku alokacji zapisów ksiąg.
  • Data początkowa - Określ datę początkową alokowanego okresu. System wyliczy automatycznie datę końcową na podstawie zapisów w oknie Okresy obrachunkowe i podanej daty początkowej. Tak wyliczona data końcowa będzie też datą księgowania wygenerowanych wierszy dziennika.

  Na skróconej karcie Filtr: Konfiguracja alokacji odchyleń produkcyjnych (pola nieobowiązkowe):

  • Kod - W razie potrzeby, określ filtr definicji alokacji odchyleń, które mają zostać przetworzone przez skrypt.
 3. Wybierz przycisk OK.

  Na podstawie definicji alokacji odchyleń, zostaną utworzone odpowiednie wiersze dzienników:

  • Dziennik alokacji odchyleń prod. - Produkcja - W przypadku wyboru opcji Otwarte zlecenia produkcyjne w polu Typ alokacji odchylenia produkcyjnego.
  • Dziennik alokacji odchyleń prod. - Przeszacowanie - W przypadku wyboru opcji Zakończone zlecenia produkcyjne w polu Typ alokacji odchylenia produkcyjnego.

  Dla każdej definicji alokacji odchyleń, zostanie utworzona odrębna instancja danego dziennika i wiersze związane z daną definicją, zostaną w tej instancji zachowane.

  Strona Dziennik alokacji odchyleń prod. - Produkcja jest analogiczna do strony Dzienniki produkcji, a strona Dziennik alokacji odchyleń prod. - Przeszacowanie do strony Dzienniki przeszacowań zapasu. Na stronach znajduje się jednak kilka pól specyficznych dla procesu alokacji odchyleń:

  • Nr definicji alokacji odchyleń produkcyjnych - Określa kod definicji odchyleń, na podstawie której zostały wygenerowane wiersze w danej instancji dziennika.
  • Kwota do alokacji razem - Określa kwotę salda konta rozliczenia produkcji, która ma być alokowana zgodnie z ustawieniami definicji alokacji odchyleń, na podstawie której zostały wygenerowane wiersze w danej instancji dziennika.
  • Kwota zaalokowana razem - Określa sumę wierszy danej instancji dziennika.

Jeśli dziennik alokacji odchyleń zostanie wygenerowany poprawnie, wartości Kwota do alokacji razem i Kwota zaalokowana razem powinny być równe.

Po weryfikacji i potwierdzeniu, że wiersze dziennika alokacji zostały utworzone, należy je zaksięgować. W przypadku wyboru opcji Otwarte zlecenia produkcyjne w polu Typ alokacji odchylenia produkcyjnego, a w konsekwencji użycia akcji Dziennik alokacji odchyleń prod. - Produkcja, zwykle należy zakończyć powiązane zlecenia produkcyjne.