Table of Contents

Ewidencja i wydruk dokumentów kasowych

W kasie ewidencjonowane są dwa rodzaje transakcji: wpłaty i wypłaty. Obydwa rodzaje transakcji mogą być wprowadzane z poziomu kartoteki kasy, menu głównego dla roli Kasjer lub przez wybór ikony Lightbulb that opens the Tell Me feature i wyszukanie odpowiedniej listy dokumentów.

Uwaga

W sytuacji, gdy podczas konfiguracji zdefiniowano obowiązek tworzenia raportów kasowych, należy otworzyć raport kasowy przed zarejestrowaniem pierwszej operacji w kasie. Procedurę tworzenia raportu kasowego opisano w artykule Raporty kasowe.

Wprowadzanie dokumentów kasowych

Aby wprowadzić dowód wpłaty (wypłaty) z poziomu kartoteki kasy:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Lista kont kasy, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Lista kont kasy wybierz i otwórz kartotekę kasy, a następnie wybierz Nowy - Dowód wpłaty lub Dowód wypłaty.

Aby wprowadzić dowód wpłaty (wypłaty) z poziomu menu głównego:

 1. Z menu głównego wybierz +Dowód wpłaty (+Dowód wypłaty).
 2. Z listy zdefiniowanych kas wybierz tę, dla której chcesz utworzyć dokument.
Uwaga

Jeżeli ustawiona jest rola Kasjer, możesz otworzyć listę Otwarte dowody wpłaty lub Otwarte dowody wypłaty z kafli na stronie głównej, a następnie wybrać Nowy.

Dalsza obsługa jest taka sama dla dokumentów kasowych, niezależnie od sposobu ich utworzenia.

 1. W oknie Dowód wpłaty (Dowód wypłaty) część pól wypełniona jest automatycznie.
 • Na skróconej karcie Ogólne:

  • Nr kasy - Określa numer kasy, dla której wprowadzamy dokument. Pole jest uzupełniane jest automatycznie.
  • Nr - Określa numer zgodnie z przypisaną wcześniej serią numeracji. Pole jest uzupełniane jest automatycznie.
  • Nazwa płatnika (Nazwa odbiorcy płatności) - Określ imię i nazwisko osoby wpłacającej lub odbierającej.
  • Nazwa płatnika 2 (Nazwa odbiorcy płatności 2) - Określ dalsze informacje dotyczące osoby wpłacającej lub odbierającej.
  • Kod waluty - Określa kod waluty przypisanym do kartoteki konta kasy. Pole jest uzupełniane jest automatycznie. Pod przyciskiem asysty edycji obok tego pola otwiera się okno Zmiana kursu wymiany, w którym w polu Relacyjny kurs wymiany wstawiony jest domyślny kurs pobrany z okna Kursy wymiany walut dla danej waluty. W razie potrzeby, kurs ten może być ręcznie zmieniony w danym dokumencie kasowym.
  • Kwota i Kwota (PLN) - Określa sumę wartości danego dokumentu kasowego, zarówno w walucie źródłowej, jak i w przeliczeniu na walutę lokalną. Wartości są nieedytowalne.
  • Data księgowania, Data dokumentu - Określa automatycznie datę roboczą. Datę można zmienić ręcznie w obu polach.
  • Korekta - Określ, czy transakcje mają być księgowane na kontach księgi głównej po przeciwnej stronie z minusem (jako tzw. storno czerwone).
  • Liczba wydruków - Pole jest nieedytowalne, wypełniane automatycznie przez system.
 • Na skróconej karcie Wymiary możesz wprowadzić wartości wymiarów globalnych, zgodnie z ustalonymi regułami księgowania wymiarów. Wartości wymiarów dodatkowych możesz wprowadzić w oknie Edytuj zapisy zestawu wymiarów otwieranym poprzez wybranie na wstążce Powiązane, Dokument kasowy i Wymiary.

 • Na skróconej karcie Wiersze dowodu wpłaty (Wiersze dowodu wypłaty) wprowadź szczegółowe dane transakcji:

  • Typ konta - Określ typ konta jako konto przeciwstawne do konta kasy w księgowanej transakcji.
  • Nr konta - Określ konto przeciwstawne do konta kasy w księgowanej transakcji. Konto to wybierz z rozwijalnej listy kont, która jest zgodna z typem wybranym w polu Typ konta.
  • Typ dokumentu - Pole jest uzupełniane automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych parametrów.
  • Typ dok. rozliczającegoNr dok. rozliczającego - Określa typ i numer dokumentu, z jakim zostanie rozliczona księgowana transakcja.
Uwaga

Użycie tych pól jest możliwe wyłącznie dla wybranych typów kont: Nabywca lub Dostawca i ma odniesienie wyłącznie do jednego dokumentu rozliczającego. W celu rozliczenia większej ilości dokumentów, wybierz Funkcje i Rozlicz zapisy. Dalsza procedura rozliczania dokumentów jest standardowa.

  • Opis - Określa nazwę konta. Nazwa jest kopiowana automatycznie, ale treść opisu możesz zmienić ręcznie.
  • Kwota - Określa kwotę transakcji. Wprowadź kwotę, a na jej podstawie system uzupełni pole Kwota (PLN). Dla transakcji w walucie lokalnej będzie to ta sama kwota, a dla transakcji w walucie obcej będzie to kwota przeliczona zgodnie z kursem wymiany walut obowiązującym dla daty księgowania transakcji.
  • Wstrzymany (domyślnie ukryte) - Wypełnienie tego pola ma znaczenie tylko przy zapisach księgi nabywców i dostawców – zapisy wstrzymane są pomijane przy sugerowaniu płatności.
 1. W następnym kroku możesz wybrać Podgląd księgowania w celu weryfikacji ewentualnych błędów lub brakujących informacji na dokumencie oraz podglądu, w jaki sposób zostaną zaksięgowane zapisy. Możesz również wydrukować testowy dokument, wybierając Drukuj

 2. Następnie wybierz Księguj lub Księguj i drukuj. Po prawidłowym zaksięgowaniu pojawi się komunikat z informacją o numerze dokumentu.

Drukowanie dowodów kasowych

Po zaksięgowaniu dowodów kasowych można wydrukować zaksięgowane dowody.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zaksięgowane dowody wpłaty lub Zaksięgowane dowody wypłaty, a następnie wybierz powiązane łącze;

 2. W oknie z listą zaksięgowanych dowodów kasowych wybierz wiersz z zaksięgowanym dowodem wpłaty (zaksięgowanym dowodem wypłaty) i wybierz Drukuj zaksięgowany dowód wpłaty (Drukuj zaksięgowany dowód wypłaty).

Opcjonalnie można wybrany zaksięgowany dowód wpłaty (zaksięgowany dowód wypłaty) otworzyć w formie kartoteki i tam wybrać Drukuj.

 1. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, możesz zmienić filtry wstawione domyślnie przez system, a następnie wybrać Drukowanie lub Wyświetl podgląd i zamknij.

Zaksięgowane dowody są również dostępne z poziomu kartoteki konta kasy.

Uwaga

Jeżeli ustawiona jest rola Kasjer możesz otworzyć stronę listy Zaksięgowane dowody wpłaty lub Zaksięgowane dowody wypłaty, wybierając odpowiedni kafel na stronie głównej.