Table of Contents

Raporty kasowe

Otwieranie raportu kasowego

Raporty kasowe są zestawieniem dokumentów kasowych z wybranego okresu dla każdej kasy. W celu utworzenia raportu kasowego postępuj według następujących kroków:

 • Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Raporty kasowe, a następnie wybierz powiązane łącze;

 • Na stronie Raporty kasowe, które się otworzy, widoczne są wszystkie dotychczas utworzone raporty kasowe, zarówno te ze stanem Otwarty, jak i Zamknięty.

W sytuacji, gdy, zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi ustawieniami, raport kasowy jest obowiązkowy, dalsza procedura jest następująca:

 • Wybierz Nowy, a z listy kont kasowych, która się otworzy, wybierz właściwą kasę.

W oknie Raport kasowy, które się otworzy, część pól jest automatycznie uzupełniona, niektóre z nich można edytować.

 • Na karcie skróconej Ogólne:

  • Pole Nr kasy uzupełnione jest numerem kasy, dla której tworzymy raport;

  • W polu Nr jest wstawiany automatycznie numer kolejny raportu kasowego, zgodny z wcześniej zdefiniowaną serią numeracji.

  • W polu Data otwarcia wstawiana jest automatycznie data robocza, ale można ją ręcznie zmienić na inną.

  • W polu Data zamknięcia wstawiana jest automatycznie data robocza w momencie zmiany stanu na Zamknięty.

  • Pola: Saldo początkoweSaldo początkowe (PLN) są nieedytowalne i prezentują saldo (w walucie przypisanej do wybranego konta kasowego oraz walucie lokalnej) wybranego konta kasy w chwili otwierania raportu kasowego.

  • Pola: Saldo końcoweSaldo końcowe (PLN) są nieedytowalne i prezentują saldo końcowe (w walucie przypisanej do wybranego konta kasowego oraz walucie lokalnej) wybranego konta kasy w bieżącym raporcie kasowym obliczone jako suma salda początkowego i obrotów netto.

  • Pole Kod waluty jest nieedytowalne i prezentuje kod waluty przypisany do konta kasy, dla którego utworzony jest bieżący raport kasowy.

  • Pole Stan może mieć opcję:

  • Otwarty – edycja raportu kasowego jest dozwolona

  • Zamknięty – edycja raportu kasowego nie jest dozwolona.

  Opcja w polu Stan zmieniana jest poprzez wybranie akcji Zamknij lub Otwórz ponownie.

 • Na karcie skróconej Wiersze, na stronie Raport kasowy wszystkie pola są nieedytowalne. Wiersze raportu kasowego wypełniane są zaksięgowanymi dowodami kasowymi.

Zamykanie raportu kasowego

Po zakończeniu okresu, dla którego był utworzony raport należy zmienić jego stan na Zamknięty. W tym celu należy wybrać akcję Zamknij. System zmieni stan raportu kasowego na Zamknięty i zablokuje edycję.

W sytuacji, gdy konieczne jest naniesienie zmian w raporcie (dodanie do niego kolejnych dowodów kasowych), należy zmienić stan raportu poprzez wybranie w jego kartotece Otwórz ponownie.

Uwaga

Dla jednego konta kasy w tym samym czasie może być otwarty tylko jeden raport kasowy. Przed ponownym otworzeniem zamkniętego raportu kasowego, należy tymczasowo zamknąć otwarty raport kasowy (jeżeli taki istnieje). Ponowne zamknięcie raportu spowoduje przeliczenie wartości dla salda końcowego.

Drukowanie raportu kasowego

W celu wydrukowania raportu kasowego, należy wybrać Drukuj w kartotece wybranego raportu kasowego lub na liście raportów kasowych po zaznaczeniu wiersza z wybranym raportem. Następnie należy wybrać Drukowanie lub Wyświetl podgląd i zamknij.