Table of Contents

Mapowanie identyfikatora konta do istniejącej kartoteki konta

Automatyczne rozpoznawanie kartoteki konta bankowego firmy użytkownika oraz kont kontrahentów na podstawie wartości z wyciągu bankowym jest możliwe po uprzednim zdefiniowaniu powiązania w systemie. Powiązanie należy zdefiniować za pomocą akcji Mapuj ID do konta lub z poziomu strony Mapowanie ID do konta.

Tworzenie powiązań pomiędzy identyfikatorem konta a istniejącą kartoteką konta

Akcja Mapuj ID do konta

Aby utworzyć powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta z wyciągu bankowego a istniejącą kartoteką konta:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Dostawcy.

 2. Na stronie Kartoteka dostawcy wybierz akcję Konta bankowe. Akcja znajduje się w sekcji Powiązane, Dostawca.

 3. Po wybraniu akcji pojawi się strona Lista kont bankowych dostawcy. Wybierz konto bankowe, aby wyświetlić stronę Kartoteka konta bankowego dostawcy dla tego konta bankowego.

 4. Następnie na kartotece wybierz akcję Mapuj ID do konta.

 5. Po jej wybraniu uruchamiana jest strona Utwórz mapowanie ID do konta, na której należy uzupełnić następujące pola:

  • Identyfikator pola - Określa identyfikator pola. Wartość tego pola ma być użyta jako identyfikator konta, który ma być połączony z określonym kontem.
  • Kod interfejsu - Określa nazwę interfejsu wyciągu bankowego, dla którego dane powiązanie zostanie uwzględnione przy mapowaniu.
  • Etykieta pola - Określa wartość etykiety dotyczącej pola, którego identyfikator został wybrany w polu Identyfikator pola na tej stronie. Pole to jest nieedytowalne.
Przestroga

Pola Identyfikator pola oraz Kod interfejsu muszą być wypełnione. Jeśli pole nie jest wypełnione, generowany jest komunikat o błędzie.

Wybrane pole na stronie Utwórz mapowanie ID do konta musi mieć zdefiniowaną wartość, ponieważ w innym przypadku powiązanie nie zostanie utworzone.

Istnieje możliwość utworzenia jednego lub wielu powiązań z poziomu strony Lista kont bankowych dostawcy. W tym celu należy zaznaczyć wybrane konta bankowe z listy, a następnie wybrać akcję Mapuj ID do konta i dalej postępować zgodnie z punktem 5.

Uwaga

Akcja Mapuj ID do konta jest również dostępna na stronach Lista kont bankowych nabywcy, Kartoteka konta bankowego nabywcy oraz Lista kont bankowych dostawcy. Proces tworzenia powiązania na wymienionych stronach jest identyczny jak ten opisany powyżej.

Strona Mapowanie ID do konta

Aby utworzyć powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta z wyciągu bankowego a istniejącą kartoteką konta:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Dostawcy.

 2. Na stronie Kartoteka dostawcy wybierz akcję Mapuj ID dla konta. Akcja została umieszczona w sekcji Powiązane, Dostawca.

 3. Po jej wybraniu uruchamiana jest strona Mapowanie ID do konta z filtrem ustawionym domyślnie w polu Numer konta na taki sam numer dostawcy jak na otworzonej wcześniej stronie kontekstowej. Z tego poziomu możesz przejść do edycji następujących pól:

  • Kod interfejsu - Określa nazwę interfejsu wyciągu bankowego, dla którego dane powiązanie będzie brane pod uwagę.
  • Tekst mapowania - Określa identyfikator konta, który chcemy połączyć z określonym kontem nabywcy, dostawcy, pracownika, bankowym lub K/G.
 4. Strona Mapowanie ID do konta jest również dostępna na stronach kartotek: Kartoteka dostawcy, Kartoteka nabywcy, Kartoteka pracownika, Kartoteka konta K/G, Kartoteka konta bankowego oraz na stronach list: Dostawcy, Nabywcy, Pracownicy, Konta bankowe i Plan kont.

Zakładanie kartoteki konta bankowego na podstawie identyfikatora konta

Na stronie Mapowanie ID do konta dostępna jest akcja Utwórz konto bankowe. Po wybraniu tej akcji zakładana jest nowa kartoteka konta bankowego, w której do pola IBAN kopiowana jest wartość z pola Tekst mapowania. Aby kartoteka konta została założona, w polu Tekst mapowania musi znajdować się rzeczywisty IBAN.

Ważne

Wszystkie mapowania definiowane są w kontekście nazwy interfejsu. Oznacza to, że w przypadku identyfikowania kont po określonym ID dla więcej niż jednego interfejsu, należy powiązanie ID - Kod interfejsu umieścić w tabeli oddzielnie dla każdego interfejsu.

Lista mapowań dla interfejsu

Aby podejrzeć listę wszystkich mapowań dla interfejsu wyciągu bankowego:

 1. Wybierz ikonę Powiedz mi co chcesz zrobić, a następnie wprowadź Interfejsy wyciągu bankowego.

 2. Wybierz akcję Mapuj ID dla konta znajdującą się na wstążce.

 3. Po wybraniu akcji Mapuj ID dla konta zostanie uruchomiona strona Mapowanie ID do konta, z filtrem domyślnie ustawionym w polu Typ interfejsu na taki sam typ jak kod interfejsu na otworzonej wcześniej stronie kontekstowej. Z tego poziomu możesz przejść do edycji następujących pól:

  • Tekst mapowania - Określa identyfikator konta, który chcemy połączyć z określonym kontem nabywcy, dostawcy, pracownika, bankowym lub K/G.
  • Typ konta - Określa typ konta, który będzie użyty w przypadku pojawienia się w wyciągu wartości zdefiniowanej w polu Tekst mapowania.
  • Numer konta - Określa numer konta, który zostanie rozpoznany w przypadku pojawienia się w wyciągu wartości zdefiniowanej w polu Tekst mapowania. W zależności od wartości w polu Typ konta będzie to numer nabywcy, dostawcy, pracownika, konta bankowego lub konta K/G.

Zobacz też

Mapowanie tekstu do konta