Table of Contents

Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego

Podczas importu wyciągu bankowego wykonywane są operacje pozwalające na dopasowanie odpowiednich wartości w polu Typ konta oraz Nr konta na wierszach wyciągu bankowego w celu późniejszego rozliczenia wyciągu z zapisami księgi dostawców/nabywców/pracowników. Operacje wykonywane są według schematu przedstawionego na rysunku.

Operacje wykonywane są hierarchicznie, co oznacza że wykonanie następnej operacji uzależnione jest od wyniku poprzedniej.

  1. Domyślnie, w pierwszym kroku wykonywaną akcją jest próba rozpoznania po identyfikatorze End-to-End. Na podstawie identyfikatora End-to-End dopasowywane są konkretne zapisy księgi dostawców/nabywców/pracowników.
  2. Jeśli nie powiodła się próba dopasowania według identyfikatora End-to-End, wówczas zostanie wykonana próba dopasowania na podstawie powiązań zdefiniowanych w tabeli Mapowanie ID do konta.
  3. Jeśli system nie znajdzie żadnych powiązań w tabeli Mapowanie ID do konta, zostanie podjęta próba rozpoznania według opisu (lub jego fragmentu) na podstawie wartości z tabeli Mapowanie tekstu do konta. Tekstem jest opis na wyciągu bankowym (lub jego fragment). W przypadku znalezienia wielu powiązań, pod uwagę brany jest priorytet.

W przypadku braku dopasowań we wszystkich 3 krokach, wartości w polach Typ konta i Nr konta na wierszach wyciągu bankowego nie zostaną uzupełnione.

Ważne

W przypadku, w którym w tabeli Mapowanie ID do konta istnieje więcej niż 1 powiązanie zawierające identyfikator konta z wyciągu, pola Typ konta i Nr konta na wierszach wyciągu bankowego nie zostaną uzupełnione. Aby uzupełnić bieżący wiersz istniejącym mapowaniem:

  1. Z poziomu wierszy wyciągu bankowego wybierz akcję Mapowanie ID do konta - Podgląd.
  2. Wybierz wiersz z mapowaniem, które ma być zastosowane do bieżącego wiersza wyciągu.
  3. Wybierz akcję Zastosuj do bieżącego wiersza wyciągu.
Uwaga

Ze względu na ograniczenia procesu księgowania, podczas próby rozpoznania konta na wierszach wyciągu bankowego, mapowania zawierające w polu Typ konta wartość Konto bankowe nie są uwzględniane.

Zobacz też

Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji

Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End

Mapowanie ID do konta

Mapowanie tekstu do konta

Import wyciągów bankowych