Table of Contents

Indywidualna ewidencja pozostałych nieobecności

System umożliwia ewidencję nieobecności w różny sposób:

 1. Ewidencja nieobecności bezpośrednio w oknie Nieobecności
 2. Ewidencja nieobecności za pomocą dziennika nieobecności
 3. Ewidencja nieobecności za pomocą kart pracy

Bez względu na to, który sposób zostanie wybrany ostatecznie wszystkie nieobecności trafią na stronę Nieobecności, skąd system pobiera informację do naliczeń wynagrodzenia.

Ewidencja nieobecności bezpośrednio na stronie Nieobecności

W celu zaewidencjonowania nieobecności pracownika bezpośrednio z powiązaną z pracownikiem stroną Nieobecności:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika, któremu wprowadzasz nieobecność, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz Czas pracy i nieobecności i wskaż Nieobecności
 5. Pojawi się strona Nieobecności dla danego pracownika
 6. Aby dodać nową nieobecność, z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy. Podświetli się pusty wiersz.
 7. Uzupełnij pola zgodnie z opisem w nagłówku Strona Nieobecności
 • Data od - początek nieobecności
 • Data do - koniec nieobecności
 • Nr umowy - numer umowy zostanie wstawiony automatycznie przez system
 • Kod składnika - z rozwijanej listy wskaż numer składnika nieobecności
Porada

W sytuacji, gdy okres nieobecności przypada na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy, można ją wprowadzić w jednym wierszu podając prawdziwy okres, a system sam podzieli nieobecność na tyle wierszy, ile miesięcy obejmuje nieobecność.

Strona Nieobecności

Przejście na stronę nieobecności zostało opisane w nagłówku Ewidencja nieobecności bezpośrednio na stronie nieobecności. Strona składa się z skróconej karty Statystyka i tabeli nieobecności.

Skrócona karta Statystyka

Karta skrócona Statystyka zawiera jedno pole edytowalne Filtr statystyki, w którym domyślnie wprowadzony jest okres bieżącego roku kalendarzowego. Filtr ten, w razie potrzeby, może zostać ręcznie zmieniony, na inny okres, również innej długości. Pozostałe pola są nieedytowalne i pokazują sumy dni nieobecności danego typu w okresie ograniczonym datami w polu Filtr statystyki.

Tabela Nieobecności

Ważniejsze pola na stronie:

 1. Data od - data od której obowiązuje nieobecność
 2. Data do - data do której obowiązuje nieobecność
 3. Nr umowy - numer umowy obowiązujący w zakresie daty od i do
 4. Miesiąc rozliczenia - miesiąc w którym będzie rozliczona nieobecność
 5. Rok rozliczenia - rok w którym będzie rozliczona nieobecność
 6. Kod składnika - z rozwijanej listy wskazuje się kod składnika wcześniej zdefiniowanej nieobecności
 7. Nazwa składnika - jest nieedytowalne, wypełniane automatycznie przez system nazwą przypisaną do wskazanego składnika wybranego w polu Kod składnika.
 8. Kod świadczenia lub przerwy - określa kod świadczenia lub przerwy który przypisany został do danej nieobecności, a który służy do identyfikacji nieobecności w programie Płatnik.
 9. Import - jeśli pole jest zaznaczone oznacza, że dane pochodzą z importu (migracji)
 10. Ilość - określa ilość dni nieobecności
 11. Ilość dni kalendarzowych - określa ilość dni kalendarzowych nieobecności
 12. Ilość dni roboczych - określa ilość dni roboczych Wypełniane są automatycznie właściwymi liczbami skalkulowanymi na podstawie okresu nieobecności i kalendarza przyporządkowanego do pracownika w danym okresie.
 13. Kwota - określa kwotę wyliczonego wynagrodzenia za daną nieobecność.
 14. Argument kwoty - określa czy dla danego składnika nieobecności został zastosoway argument kwoty.
 15. Potrącona kwota - określa kwotę potrącenia z wynagrodzenia zasadniczego pracownika w związku z występującą nieobecnością.
 16. Kwota płatnika - określa kwotę świadczenia wypłacaną przez płatnika w związku z nieobecnością pracownika.
 17. Kwota podstawy - określa kwotę podstawy naliczania wynagrodzenia
 18. Początek okresu podstawy i Koniec okresu podstawy to daty w obrębie których wzięte zostały podstawy do wyliczeń wartości składników nieobecności.
 19. Zapłacono za dni choroby - w polu jest wskazana liczba dni choroby pracownika. Dane te są uzupełniane automatycznie po wprowadzeniu Daty od i Daty do. System pilnuje, aby po przekroczeniu 33 dni choroby (lub 14 dnia choroby) wprowadzona kolejna choroba była traktowana jako zasiłek chorobowy.
 20. Zablokowane listą nr - w polu jest wskazana lista płac, na której wynagrodzenie (zasiłek) za wskazaną nieobecność zostało rozliczone. Jeśli lista płac została już zamknięta wówczas w polu Data wypłaty zamkniętej listy zostanie również wprowadzona data wypłaty zgodna z datą wypłaty przypisaną do tejże listy.
 21. Odblokowany listą koryg. nr - w przypadku konieczności dokonania korekty zapisów na liście płac zostanie przygotowana lista korygująca i dana nieobecność zostanie odblokowana przez taką korygującą listę wtedy informacja, która lista powoduje odblokowanie składnika nieobecności znajduje się w tym polu

Skrócenie przyszłej nieobecności

W sytuacji, gdy pracownik zdecyduje się skrócić np. urlop macierzyński i wrócić do pracy wcześniej, w wierszach nieobecności muszą zostać ręcznie naniesione odpowiednie zmiany, tzn., jeśli występują wpisy z Datą od późniejszą niż data powrotu pracownika do pracy powinny zostać one usunięte, a w wierszu z okresem obejmującym datę powrotu do pracy należy zmienić Datę do na dzień poprzedzający powrót.