Table of Contents

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

Pracownik bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, może łączyć wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na część etatu. Aby zaewidencjonować taką sytuację:

 1. Krok pierwszy - Należy z dniem zakończenia urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (nie dzielonego z pracą) zmienić stan obecnie trwającej umowy na Zamknięta.
 2. Krok drugi - Następnie od dnia łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, utworzyć „nową umowę".
 3. Krok trzeci - Należy wprowadzić urlop rodzicielski, który będzie łączony z pracą
Uwaga

Przykład

Z pracownicą została zawarta umowa od 01.06.2022 do 30.05.2024 w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 09.10.2022 do 25.02.2023 przebywała na urlopie macierzyńskim. Od  dnia 26.02.2023 pracownica wykorzystuje urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni. Przez cały okres 32 tygodni pracownica łączy go z pracą w wymiarze ½ etatu. Zgodnie z przepisami urlop rodzicielski pracownicy w tym przypadku, wydłuży się o 16 tygodni i będzie trwał do 27.01.2024.

Krok pierwszy

Aby poprawnie zaewidencjonować fakt łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy:

 1. Należy zmienić stan obecnej umowy pracownika na Zamknięta (zmiana stanu umowy została opisana w Zakończenie umowy o pracę. W oknie Zakończenie umowy uzupełnić pola:
  • Data zakończenia - podać dzień, poprzedzający dzień początkowy łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy (25.02.2023).
  • Data zamykająca tworzenie listy płac - wybrać tą samą datę co wyżej
  • Kod szablonu zwolnienia - z rozwijanej listy wybrać odpowiednią opcję (np. KP Porozumienie stron, lub wprowadzić swój tryb rozwiązaia)
  • Wypłata ekwiwalentu - odznaczyć pole
 2. Po uzupełnieniu pól kliknij OK

Krok drugi

Należy utworzyć nową umowę. W tym celu:

 1. Utworz nową umowę na czas łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy (umowa na czas określony). Tworzenie nowej umowy zostało opisane w Ewidencja, zatwierdzanie i wydruki umów.

 2. W nowo utworzonej Kartotece umowy KIP, w skróconej karcie Ogólne, należy uzupełnij pola:

  • Aneks do umowy nr, z rozwijanej listy wybrać umowę, która została zamknięta.
  • Data od i Data do - Pola uzupełnia się zgodnie z informacją, zawartą w wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, który dostarczył pracownik. Data od „nowej umowy" będzie datą początkową łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (26.02.2023), natomiast Data do, ostatnim dniem, w którym pracownik będzie łączył urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy (27.01.2024).
  • Stawka, Kod składnika, Wymiar czasu pracy - uzupełnij takimi samymi wartościami, jak poprzednia umowa (jeśli nie zaszły zmiany, wynikające z uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem).
  Ważne

  Nie należy dostosowywać stawki proporcjonalnie do wymiaru etatu jaki będzie obowiązywał pracownika w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. System sam przeliczy proporcjonalnie stawkę na liście płac po wprowadzeniu współczynników etatu i urlopu rodzicielskiego w skróconej karcie Czas pracy.

  Nie należy również zmieniać wymiaru czasu pracy na ten, który będzie obowiązywać pracownika w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Informację tą wprowadza się w skróconej karcie Czas pracy.

 3. W nowej kartotece umowy należy uzupełnić pozostałe informacje, analogicznie do zamkniętej kartoteki umowy.

 4. W skróconej karcie Czas pracy uzupełnij pola:

  • Kod kalendarza - kod kalendarza analogiczny do umowy zamkniętej, chyba, że został ustalony inny
  • Kod okresu rozliczeniowego - analogiczny do umowy zamkniętej, chyba, że został ustalony inny
  • Wsp.etatu na urlopie rodzic - w polu należy wprowadzić informację, przez jaką część wymiaru etatu pracownik będzie pracował łącząc pracę z urlopem rodzicielskim.
  • Wsp. urlopu rodzicielskiego - w polu należy, wprowadzić informację przez jaką część etatu pracownik będzie wykorzystywał urlop rodzicielski łącząc go z wykonywaniem pracy.
 5. Następnie z dostępnych na belce akcji wybierz Zmień status

 6. Wybierz Zatwierdzona i wskaż OK

 7. Pojawi się komunikat, że umowa została dołączona do zamkniętej umowy. Kliknij OK

Krok trzeci

Po utworzeniu nowej umowy należy wprowadzić nieobecność - urlop rodzicielski łączony z pracą. W tym celu:

 1. Przejdź do listy nieobecności danego pracownika i wprowadź nieobecność zgodnie z instrukcją Ewidencja nieobecności bezpośrednio na stronie Nieobecności

  • Wprowadź urlop rodzicielski na okres w którym łączony będzie z pracą. Kod składnika:
   • 3036 - Dni urlopu rodzicielskiego 60%
   • 3037 - Dni urlopu rodzicielskiego 70%
   • 3038 - Dni urlopu rodzicielskiego 80%
   • 3039 - Dni urlopu rodzicielskiego 100%
   • 3044 - Dni urlopu rodzicielskiego 81,5%
  Uwaga

  W kolumnie Ilość godzin roboczych, widoczna jest ilość godzin urlopu rodzicielskiego, która została pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru, w którym wykorzystywany jest urlop rodzicielski przy łączeniu go z wykonywaniem pracy.