Table of Contents

Kalendarze

Kalendarze definiowane są na stronie Kalendarze. Poza kalendarzem domyślnym możliwe jest tworzenie również dodatkowych kalendarzy, a także kalendarzy indywidualnych, czy spersonalizowanych dla określonej grupy pracowników.

Kalendarz zostaje przypisany do umowy pracownika i staje się jego harmonogramem czasu pracy.

Przejście na strone Kalendarze

Aby przejść na stronę Kalendarze:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Kalendarze, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Otworzy się strona Kalendarze z wprowadzonym kalendarzem domyślnym

Pola na stronie Kalendarze

 • Kod kalendarza - określa nadany kod kalendarza
 • Nazwa - określa nazwę wprowadzonego kalendarza
 • Domyślne - jeśli kalendarz jest oznaczony jako domyślny, przy tworzeniu umowy będzie on podpowiedziany. Może istnieć tylko jeden kalendarz domyślny.
 • Niepełny etat - oznacza czy wskazany kalendarz dotyczy niepełnego etatu. Dotyczy sytuacji w której pracownicy zatrudnieni na niepełny etat wykonują pracę nie w wszystkie dni tygodnia jak pełnoetatowiec, tylko na podstawie ustaleń z pracodawcą indywidualnych potrzeb.
 • Godzina rozpoczęcia pracy - określa godzinę rozpoczęcia pracy dla całego kalendarza
 • Liczba godzin do przepr. - określa ilość godzin do przepracowania dziennie w ramach kalendarza
 • Noc od godziny - określa godzinę rozpoczęcia godzin nocnych w firmie
 • Noc do godziny - określa godzinę zakończenia pracy w nocy w firmie
 • Święto od godziny - określa godzinę rozpoczęcia dnia świątecznego
 • Święto do godziny - określa godzinę zakońćzenia dnia świątecznego
 • Liczba dni w okresie - określa ilość dni kalendarzowych w danym kalendarzu

Aktualizacja kalendarza na kolejny rok

W celu aktualizacji kalendarza na nowy rok:

 1. Przejdź na stronę Kalendarze zgodnie z instrukcją Przejście na stronę
 2. Zaznacz kursorem kalendarz, który ma być aktualizowany
 3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Powiązane i wskaż Ustawowe dni wolne
  • Otworzy się okienko Ustawowe dni wolne z wskazanymi dniami wolnymi w danym roku, wskazanym w polu Rok
  • W polu Rok wpisz rok dla którego będą aktualizowane dane
  • Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Wstaw dni wolne
  • Wyświetli się komunikat z zapytaniem czy wstawić dni ustawowo wolne od pracy. Wybierz Tak.
 4. Wróć na stronę Kalendarze
 5. Zaznacz ponownie kursorem kalendarz, który ma być aktualizowany
 6. Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Aktualizuj
 7. Po uzupełnieniu pól z dostępnych na belce akcji wybierz Aktualizuj
 8. Zostanie wyświetlone zapytanie czy aktualizować kalendarz. Kliknij Tak
 9. Dni kalendarza zostały utworzone.
 10. Aby wyświetlić dni kalendarza przejdź ponownie na stronę Kalendarze
 11. Zaznacz kursorem kalendarz, który został zaktualizowany
 12. Z dostępnych na belce akcji wybierz Dni
 13. Otworzy się strona Dni kalendarza
 14. W filtrze Rok u góry strony wprowadź rok dla którego chcesz zobaczyć dni kalendarza.

Strona Aktualizuj dni kalendarza

Przejście na stronę zostało opisane w nagłówku Aktualizacja kalendarza na kolejny rok. Strona Aktualizuj dni kalendarza składa się z bloków: Ogólne, oraz Poniedziałki, Wtorki, Środy, Czwartki, Piątki, Soboty, Niedziele.

Blok Ogólne

W bloku Ogólne ustawiane są parametry do zaktualizowania dni kalendarza

 1. Kod kalendarza - w polu należy wybrać z rozwijanej listy Kod kalendarza na podstawie którego ma zostać utworzony nowy kalendarz domyślny.

 2. Rok należy wpisać rok, dla którego ma zostać utworzony kalendarz domyślny.

 3. Zaznacz/Odznacz wszystkie dni - pole to służy do zbiorczego zaznaczania lub odznaczania bloków z nazwami dni tygodnia. Jeśli to pole jest zaznaczone wówczas przy aktualizacji kalendarza zostaną zaktualizowane wszystkie dane wprowadzone w pozostałych skróconych blokach. Jeśli pole nie jest zaznaczone wówczas zostaną zaktualizowane tylko te dni tygodnia, w których pole Aktualizuj jest zaznaczone.

 4. Uwzględnij ustawowe dni wolne - należy zaznaczyć, jeśli przy aktualizacji kalendarza mają być uwzględnione ustawowe dni wolne.

 5. Pole Aktualizuj godziny świąteczne należy zaznaczyć, jeśli przy aktualizacji kalendarza mają być zaktualizowane również godziny świąteczne.

 6. Nadpisuj istniejące dni - Pole to będzie odgrywało rolę przy zmianie danych w już wprowadzonym kalendarzu. Jeśli w istniejącym już kalendarzu mają być naniesione zmiany, które zostały wprowadzone w poszczególnych blokach (Poniedziałki, Wtorki, Środy, Czwartki, Piątki, Soboty, Niedziele) na stronie Aktualizuj dni kalendarza to pole musi być zaznaczone. Nawet jeśli w dniach tygodnia zostały naniesione zmiany, a pole Nadpisuj istniejące dni nie zostanie zaznaczone, przy aktualizacji kalendarza zmiany nie zostaną zaktualizowane.

Bloki: Poniedziałki, Wtorki, Środy, Czwartki, Piątki, Soboty, Niedziele

Pozostałe bloki odnoszą się do kolejnych dni tygodnia i zawierają pola tego samego typu.

 1. Pole Aktualizuj musi być zaznaczone, aby dane zawarte w tej skróconej karcie zostały zaktualizowane podczas aktualizacji kalendarza.
 2. Pola Od godziny i Do godziny - służą do wprowadzenia informacji o godzinach pracy, jakie mają być wyświetlane w poszczególne dni tygodnia w kalendarzu.
 3. Godziny do przepracowania - pole to wypełnia się automatycznie po uzupełnieniu pól Od godziny i Do godziny. Aplikacja wprowadza do pola ilość godzin jakie będą do przepracowania po uwzględnieniu wprowadzonych wartości w polach Od godziny i Do godziny.
 4. Pola: Nadgodziny 50%, Nadgodziny 100% - uzupełniają się automatycznie po wprowadzeniu danych w polach Od godziny i Do godziny. W polach tych przelicza się liczba godzin, która stanowi godziny nadliczbowe w dane dni tygodnia płatne w wysokości 50% lub 100%.

Tworzenie nowego kalendarza

Możliwe jest tworzenie nieograniczonej ilości innych kalendarzy dla wskazanej grupy pracowników.

Tworzenie nowego kalendarza z jednakową godziną rozpoczęcia pracy

W celu utworzenia nowego kalendarza:

 1. Przejdź na stronę Kalendarze zgodnie z instrukcją Przejście na stronę
 2. Z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy
 3. Uzupełnij pola zgodnie z opisem pól Pola na stronie kalendarze:
  • Kod - wprowadź kod kalendarza
  • Nazwa - nadaj nazwę kalendarza
  • Godzina rozpoczęcia pracy - wprowadź godzinę rozpoczęcia pracy
  • Noc od godziny, Noc do godziny - podaj godziny nocne kalendarza
 4. Następnie zaznacz kursorem wiersz z wprowadzonym kalendarzem.
 5. Z dostępnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Aktualizuj
 6. Po uzupełnieniu pól z dostępnych na belce akcji wybierz Aktualizuj
 7. Zostanie wyświetlone zapytanie czy aktualizować kalendarz. Kliknij Tak
 8. Dni kalendarza zostały utworzone.
 9. Aby wyświetlić dni kalendarza przejdź ponownie na stronę Kalendarze
 10. Zaznacz kursorem kalendarz, który został zaktualizowany
 11. Z dostępnych na belce akcji wybierz Dni
 12. Otworzy się strona Dni kalendarza
 13. W filtrze Rok u góry strony wprowadź rok dla którego chcesz zobaczyć dni kalendarza.

Tworzenie nowego kalendarza dla pracy zmianowej/4-brygadówki

W celu utworzenia nowego kalendarza:

 1. Przejdź na stronę Kalendarze zgodnie z instrukcją Przejście na stronę

 2. Z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy

 3. Uzupełnij pola zgodnie z opisem pól Pola na stronie kalendarze:

  • Kod - wprowadź kod kalendarza
  • Nazwa - nadaj nazwę kalendarza
  • Noc od godziny, Noc do godziny - podaj godziny nocne kalendarza
 4. Następnie zaznacz kursorem wiersz z wprowadzonym kalendarzem.

 5. Z dostępnych na belce akcji wybierz Dni

 6. Otworzy się strona Dni kalendarza

 7. Z dostęnych na belce akcji wybierz Akcje i wskaż Aktualizuj

  Porada

  Nie musisz na tym etapie uzupełniać informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Te dane zostaną uzupełnione w kolejnych krokach.

 8. Z dostępnych na belce akcji wybierz Aktualizuj

 9. Po uzupełnieniu pól z dostępnych na belce akcji wybierz Aktualizuj

 10. Zostanie wyświetlone zapytanie czy aktualizować kalendarz. Kliknij Tak

 11. Dni kalendarza zostały utworzone.

 12. Aby wyświetlić dni kalendarza przejdź ponownie na stronę Kalendarze

 13. Zaznacz kursorem kalendarz, który został utworzony

 14. Z dostępnych na belce akcji wybierz Dni

 15. Otworzy się strona Dni kalendarza

 16. Na zafiltrowany Rok u góry strony, poniżej są widoczna wprowadzone dni

 17. W tabeli wprowadź w kolumnach Od godziny i Do godziny informację o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. Informację tę wprowadź dla dni, które następnie można będzie skopiować i powielić do końca kalendarza. (Zobacz przykład: Funkcja powiel)

 18. Po wprowadzeniu danych kliknij lewym przyciskiem myszy na pierwszy dzień rozpoczynający sekwencję ( w przykładzie byłby to 11.01.2025). Następnie kliknij i trzymaj przycisk ctrl na klawiaturze i trzymając klawisz zaznaczaj lewym przyciskiem myszy kolejne dni aż zakończy się sekwencja (w przykładzie byłby to 24.01.2025) Po zaznaczeniu dni z dostępnych na belce akcji wybierz Powiązane i kliknij Powiel zaznaczone dni Otworzy się okienko Powiel dni kalendarza W polu Powiel do dnia wprowadź dzień do którego mają być dane powielone ( np. 31.12.2025 czyli do końca roku)

 19. Kliknij OK

 20. Dni w tak zaznaczonym układzie zostaną skopiowane do dnia który wskazaliśmy.

Funkcja Powiel

Funkcja Powiel kopiuje zaznaczone wiersze w tabeli i wprowadza je w takiej samej wartości do całego kalendarza. Aby skorzystać z funkcji powiel można dokonać zmian w jednym bądź kilku wierszach.

Uwaga

Przykład:

 • Pracownicy pracują na dwie zmiany: > * 06:00 - 14:00 > * 14:00 - 22:00
 • Zostaje utworzony kalendarz: ZMIANA 1.
 • Praca rozkłada się w taki sposób:
 • Praca w pierwszym tygodniu stycznia zaczyna się od godziny 6:00 - 14:00
 • W drugim tygodniu stycznia od 14:00 - 22:00
 • W trzecim tygodniu stycznia ponownie od 06:00 - 14:00 itd.

W związku z tym, że 2 pierwsze tygodnie stycznia są niepełne z uwagi wystąpienia świąt, pierwsza sekwencja powtarzających się godzin pracy rozpoczyna się od 11.01.2025 - 24.01.2025:

 • 11.01.2025 - 12.01.2025 - dni wolne
 • 13.01.2025 - 17.01.2025 - praca od 06:00 - 14:00
 • 18.01.2025 - 19.01.2025 - dni wolne
 • 20.01.2025 - 24.01.2025 - praca od 14:00 - 22:00

Przy zaznaczeniu takiej sekwencji jak na obrazku można wykorzystać funkcję Powiel i wskazać do jakiej daty ta sekwencja ma zostać skopiowana.