Table of Contents

Rezygnacja z uczestnictwa we wpłatach do PPK i Anulowanie rezygnacji

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, dlatego pracownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z dokonywania wpłat składając stosowną deklarację rezygnacji. I w każdej chwili mogą z takiej rezygnacji zrezygnować, deklarując chęć dokonywania wpłat do PPK.

Rezygnacja z uczestnictwa w wpłatach PPK

W celu dokonania rezygnacji z uczestnictwa we wpłatach do PPK:

 1. Przejdź na stronę Deklaracje PPK pracownika zgodnie z instrukcją Przejście na stronę deklaracje PPK pracownika
 2. Na stronie Deklaracje PPK pracownika z dostępnych na pasku akcji wybierz Nowy
 3. W pustym wierszu uzupełnij pola:
  • Data dokumentu
  • Kolejność
  • W kolumnie Typ wskaż Rezygnacja z wpłat
  • Data początkowa uzupełni się automatycznie datą pierwszego dnia miesiąca z pola Data dokumentu. Od tej daty będzie obowiązywała rezygnacja pracownika z wpłat do PPK.
  • Data końcowa uzupełni się automatycznie. Do tej daty pracownik będzie wypisany z dokonywania wpłat do PPK.
Ważne

Po tej dacie jeśli pracownik nie złoży ponownie kolejnej rezygnacji z dokonywania wpłat należy go ponownie zgłosić (zgodnie z ustawą automatyczne zapisywanie do PPK pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację rezygnacji następować będzie co 4 lata począwszy od dnia 1.04.2023). Ponowne zgłoszenie nastąpi automatycznie podczas przygotowywania kolejnej listy płac. W takim przypadku, gdy pracownik nie złoży kolejnej rezygnacji z uczestnictwa w PPK, lista płac wypłacona w kwietniu 2023 wygeneruje ponowny zapis do PPK. Można również dokonać zgłoszenia poprzez wprowadzenie kolejnej deklaracji i wybranie akcji Aktualizuj zapisy do PPK.

 1. Po uzupełnieniu pól zmień stan wprowadzonej deklaracji. W tym celu z dostępnych na pasku akcji wybierz Zmień status
 2. Wskaż Zatwierdzony i zaakceptuj wybór przyciskiem OK
 3. Zatwierdzenie spowoduje utworzenie zapisów na stronach:
 4. Po utworzeniu deklaracji PPK pracownika należy przejść na stronę Zapisy uczestnictwa PPK
 5. Po przejściu do okna Zapisy uczestnictwa PPK jeśli zapis został już zaktualizowany przez utworzoną za dany okres listę płac zapis nowy powinien być widoczny w tym oknie.
Ostrzeżenie

Przy zmianie stanu na Zatwierdzony, utworzy się komunikat, a numer komunikatu będzie widoczny w kolumnie Nr komunikatu. Na podstawie komunikatu automatycznie zostanie utworzona deklaracja XML, która przekazywana jest następnie do instytucji finasnowej. Numer deklaracji XML będzie widoczny w kolumnie Nr deklaracji XML

Ważne

Po utworzeniu deklaracji o typie Rezygnacja z wpłat kolejnym krokiem jest utworzenie zapisów na stronie Zapisy uczestnictwa PPK zgodnie z instrukcją Zapisy uczestnictwa PPK.

Anulowanie rezygnacji z PPK

Jeśli pracownik, który wcześniej zrezygnował z wpłat do PPK, będzie chciał ponownie uczestniczyć we wpłatach do PPK należy złożyć deklarację anulującą.

W tym celu:

 1. Przejdź na stronę Deklaracje PPK pracownika zgodnie z instrukcją Przejście na stronę deklaracje PPK pracownika
 2. Na stronie Deklaracje PPK pracownika z dostępnych na pasku akcji wybierz Nowy
 3. W pustym wierszu uzupełnij pola:
  • Data dokumentu - na  podstawie którego pracownik chce anulować rezygnację z PPK.
  • W polu Typ wybierz Anulowanie rezygnacji.
  • Data początkowa ustawi się wówczas na pierwszy dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono anulację. I od tej daty nastąpi ponowne naliczanie składek PPK.
 4. Po uzupełnieniu pól zmień stan wprowadzonej deklaracji. W tym celu z dostępnych na pasku akcji wybierz Zmień status
 5. Wskaż Zatwierdzony i zaakceptuj wybór przyciskiem OK
Ostrzeżenie

Przy zmianie stanu na Zatwierdzony, utworzy się komunikat, a numer komunikatu będzie widoczny w kolumnie Nr komunikatu. Na podstawie komunikatu automatycznie zostanie utworzona deklaracja XML, która przekazywana jest następnie do instytucji finasnowej. Numer deklaracji XML będzie widoczny w kolumnie Nr deklaracji XML