Table of Contents

Rejestracja wpłaty do PPK


Po rozliczeniu składek PPK za dany miesiąc należy wpłacić je do instytucji finansowej w terminie najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca po ich naliczeniu. Do zarejestrowania płatności w  systemie służy akcja Rejestruj wpłatę PPK dostępna z poziomu Widoku głównego użytkownika w sekcji PPK lub Działy > Kadry i Płace > Działania okresowe > PPK. Akcja  dostępna jest również z poziomu tabeli Podsumowanie PPK. Znajdując się w tabeli należy wybrać z pozycji wstążki Narzędzia Główne > Przetwarzanie > Rejestruj wpłatę. Po przejściu do okienka rejestracji wpłaty należy uzupełnić pola: Okres, Data wpłaty oraz Kwota wpłaty. Jeśli do akcji rejestrującej płatność przeszliśmy z tabeli Podsumowanie PPK domyślnie w polu Okres wypełni się pierwszy nie opłacony. Możemy jednak go zmienić na dowolny. Kwota wpłaty musi odpowiadać zapisom łącznej kwoty do wpłaty z tabeli Podsumowanie PPK. Jeśli wpiszemy inną wartość wyświetlony zostanie komunikat, że  wprowadzona kwota jest niepoprawna. Po uzupełnieniu wymaganych danych zatwierdzamy akcję przyciskiem OK. Wyświetlony zostanie komunikat o wygenerowaniu zapisów. W  tabeli Podsumowanie PPK utworzony zostanie nowy zapis Wpłata z przypisanym numeru dokumentu oraz oznaczeniem okresu, którego dotyczy.

Po zarejestrowaniu płatności w Księdze PPK pracownika również powstaną zapisy typu Wpłata. Są one przeciwstawne do wcześniej powstałego zapisu Do wpłaty (w zapisie Do  wpłaty odznaczy się pole w kolumnie Otwarty). Moment rejestracji wpłaty automatycznie tworzy także zapis Przelew PPK w tabeli Podstawy opodatkowania PPK pracodawcy. Jest  to odłożona podstawa opodatkowania składek PPK pracodawcy, która na najbliższej liczonej liście płac (pierwsza lista płac wypłacona po dacie wprowadzonej w kolumnie Data) zostanie pobrana i od kwoty tej podstawy będzie naliczony podatek.

Po zarejestrowaniu wpłaty za dany miesiąc system nie pozwoli dokonać ponownego rozliczenia tego miesiąca za pomocą skryptu rozliczającego. Wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Poniższa tabela przedstawia zapisy związane z rejestracją wpłaty PPK w dniu 30.06.2020

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracownik 80
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracodawca 60
30.06.2020 Wpłata 01 06 2020 Pracownik -80
30.06.2020 Wpłata 01 06 2020 Pracodawca -60

Zapisy utworzone w tabeli Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna
30.06.2020 Wpłata 01 06 2020 06.2020 80 60 140

Anulowanie wpłaty

Jeśli zdarzy się, że konieczne będzie dokonanie zmian w naliczeniach list płac, a tym samy zmianie ulegnie kwota należnych składek PPK możliwe jest anulowanie wcześniej zarejestrowanej wpłaty do instytucji finansowej i ponowne uruchomienie skryptu generującego rozliczenie.

W celu anulowania płatności korzystamy z akcji Anuluj wpłatę PPK dostępnej z poziomu Działy > Kadry i Płace > Działania okresowe > PPK. Akcja dostępna jest również z poziomu tabeli Podsumowanie PPK. Znajdując się w tabeli należy wybrać z pozycji wstążki Akcje > Rozliczenie > Anuluj wpłatę. Po przejściu do okienka anulacji wpłaty należy uzupełnić pole Okres. Jeśli do akcji anulującej płatność przechodzimy z tabeli Podsumowanie PPK możemy zaznaczyć wiersz z wcześniej dokonaną wpłatą, którą teraz chcemy anulować i wybrać Anuluj wpłatę. System automatycznie wstawi w polu Okres dane z zaznaczonego wiersza. Możemy jednak zmienić je dowolnie. Zatwierdzamy przyciskiem OK. System wyświetli komunikat, że przelew został anulowany. Wcześniej zaznaczony przez nas w tabeli Podsumowanie PPK wiersz Wpłata zostanie oznaczony jako Skorygowany. W Księdze PPK pracownika powstaną dla tego samego okresu kolejne zapisy typu Wpłata. Są one przeciwstawne do wcześniejszych zapisów tego rodzaju. Ponadto  wszystkie zapisy Wpłata oznaczone tym samym numerem dokumentu zostaną oznaczone w kolumnie Wycofane, a zapisy Do wpłaty ponownie będą posiadać status Otwarty. W tabeli Podstawy opodatkowania PPK pracodawcy pojawi się kolejny wpis typu Przelew PPK, ale tym razem ze znakiem minus. Oznacza to, że wcześniej odłożona do podstawy opodatkowania składka pracodawcy nie będzie brana pod uwagę przy kolejnych rozliczeniach listy płac.

Poniższa tabela przedstawia zapisy związane z anulowaniem wpłaty PPK w dniu 2.07.2020 (wpłata była wykonana w dniu 30.06.2020).

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Status
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracownik 80 Otwarty
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracodawca 60 Otwarty
30.06.2020 Wpłata 01 06 2020 Pracownik -80 Wycofane
30.06.2020 Wpłata 01 06 2020 Pracodawca -60 Wycofane
2.07.2020 Wpłata 01 06 2020 Pracownik 80 Wycofane
2.07.2020 Wpłata 01 06 2020 Pracodawca 60 Wycofane

Zapisy utworzone w tabeli Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna Status
2.07.2020 Wpłata 01 06 2020 06.2020 80 60 140 Skorygowane