Table of Contents

Skrypt rozliczający PPK


W  celu wygenerowania zapisów rozliczających PPK, które posłużą do utworzenia i wypełnienia deklaracji rozliczeniowej należy użyć akcji Twórz rozliczenie. W celu przejścia do akcji należy wybrać Strona główna > Widok główny użytkownika i w sekcji PPK wskazać Twórz rozliczenie.
Inna ścieżka dostępu do akcji to Działy > Kadry i Płace > Działania okresowe > PPK.
W oknie, które się otworzy, w skróconej karcie Opcje należy wskazać w polu Okres zakres dat wypłaty list płac, za jaki mają zostać utworzone deklaracje rozliczenia składek PPK.
Przykładowo filtr ustawiony na daty 20.06.01 .. 20.06.30 wygeneruje deklaracje rozliczeniowe dla wszystkich list płac, które zostały wypłacone we wskazanym okresie. Pozostaje jeszcze wypełnienie pola Data rozliczenia i zatwierdzenie operacji przyciskiem OK.

Po dokonaniu rozliczenia system wyświetli informację o całkowitej kwocie należnej wpłaty do PPK oraz o utworzeniu nowego zestawu dokumentów wraz z ich oznaczeniem. Po kliknięciu na pole z numerem utworzonego rozliczenia system wyświetli tabelę Podsumowanie PPK, gdzie powstał zapis typu Rozliczenie zawierający szczegóły dotyczące naliczeń poszczególnych rodzajów składek PPK.

Skrypt rozliczający tworzy nowe zapisy wraz z oznaczeniem identyfikatora dokumentów rozliczeniowych oraz dokonuje zmian w już istniejących zapisach w Księdze PPK pracownika. Dla  zapisu typu Naliczenie odznacza się okienko w kolumnie Otwarty. Powstaje zapis typu Rozliczenie w wartości przeciwstawnej do powstałego dla tego samego okresu naliczenia. Dla tego typu zapisów tworzą się dodatkowo numery komunikatu, gdzie po zaznaczeniu wiersza z komunikatem i wybraniu ze wstążki z pozycji Nawiguj opcji Komunikat przechodzi się do tabeli Komunikaty PPK. Kolejnym utworzonym zapisem jest Do wpłaty. Wskazuje on na kwotę, jaką trzeba będzie wpłacić do instytucji finansowej z tytułu danej składki. Zapis ten pozostanie oznaczony jako Otwarty, aż do momentu dokonania wpłaty poprzez akcję Rejestruj wpłatę. Dla zapisu typu Do wpłaty w kolumnie Nr zapisu rozliczenia uzupełnia się liczba wyrażająca numer zapisu typu Rozliczenie, z którego wynika kwota do wpłacenia.

Przykład

W dniu 26.06.2020 sporządzono listę płac nr LP 1/06/2020 (wypłata nastąpi do końca czerwca). Wynagrodzenie brutto pracownika wyniosło 4000 zł. Pracownik jest uczestnikiem PPK, naliczane są  dla niego podstawowe składki. W tabeli przedstawiono zapisy, które powstały w księdze PPK pracownika po zamknięciu listy płac nr LP 1/06/2020 i dokonaniu rozliczenia PPK za pomocą skryptu rozliczającego w dniu 29.06.2020. Skrypt wygenerował dokumenty o nr identyfikacyjnym 01 06 2020.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Status
26.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracownik 4000 80
26.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracodawca 4000 60
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 Pracownik -80
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 Pracodawca -60
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracownik 80 Otwarty
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracodawca 60 Otwarty

Zapis utworzony w tabeli Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 06.2020 80 60 140

Deklaracje rozliczeniowe PPK – XML

Utworzone deklaracje rozliczeniowe PPK zapisują się w oknie Lista deklaracji danego pracownika (Nawiguj > PPK > Deklaracje XML), a także w tabeli Komunikaty PPK. Po przejściu do okna z listą deklaracji podejrzeć można numery kolejno tworzonych deklaracji. W kolumnie Zawartość znajdują się opisy okresów, których dotyczą. W celu podejrzenia zawartości konkretnej deklaracji należy zaznaczyć wybrany wiersz, a następnie przejść z pozycji wstążki w Narzędzia główne > Zarządzaj > Widok. Aby zapisać pojedynczą deklarację do pliku XML, który zostanie przekazany do instytucji finansowej, należy przejść z pozycji wstążki w Narzędzia główne > Przetwarzanie > Zapisz XML. Po wybraniu przycisku TAK zostanie otwarte okno Eksport deklaracji PPK. Następnie należy wskazać miejsce gdzie ma być zapisany plik XML. Po zapisaniu pliku XML zaktualizują się dane w kolumnach Liczba wysyłek oraz Data ostatniej wysyłki.

Wszystkie utworzone dla pracowników deklaracje rozliczeniowe PPK, które nie zostały jeszcze wysłane do instytucji finansowej znajdują się w oknie Niewysłane dekl. Rozliczeniowe PPK. W  celu  przejścia do okna należy wybrać Strona główna > Deklaracje > Niewysłane dek. Rozliczeniowe PPK. Następnie, aby zapisać do pliku XML, który zostanie przekazany do instytucji finansowej, należy zaznaczyć wybrane deklaracje rozliczeniowe PPK i przejść z pozycji wstążki w Narzędzia główne > Przetwarzanie > Zapisz XML.

Powtórne uruchomienie skryptu rozliczającego

Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że po utworzeniu rozliczenia PPK za dany miesiąc konieczne będzie naniesienie zmian w naliczeniach wynagrodzeń dla pracowników (np. dopłata premii, korekta absencji) to możliwe jest (pod pewnymi warunkami) ponowne dokonanie rozliczenia miesiąca przy pomocy skryptu Twórz rozliczenie.

Podstawowym warunkiem możliwości ponownego rozliczenia PPK za dany okres jest brak wykonania przelewu do instytucji finansowej. Jeśli płatność została wykonana, skrypt wyświetli komunikat z  błędem uniemożliwiającym jego ponowne uruchomienie. Błędy zostaną wyświetlone także w  sytuacji, gdy wykonano już korektę rozliczenia lub rozliczony został kolejny miesiąc. W przypadku braku możliwości ponownego uruchomienia skryptu rozliczającego za dany miesiąc wszelkie zmiany wprowadzone w Księdze PPK pracownika związane z modyfikacją listy płac czy też przeliczeniem listy dodatkowej, bądź korygującej zostaną automatycznie uwzględnione przez skrypt w następnym miesiącu podczas tworzenia rozliczenia.

Ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego za dany miesiąc niesie za sobą także zmiany związane z generowanymi deklaracjami rozliczeniowymi XML.
Jeśli deklaracja XML utworzona po pierwszym rozliczeniu za dany miesiąc nie została jeszcze wysłana do instytucji finansowej to ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego spowoduje wycofanie starej (nie wysłanej) deklaracji. Wygenerowana zostanie nowa deklaracja (z kolejnym numerem), która będzie wyświetlała się na liście deklaracji pracownika, natomiast pierwotna (stara) deklaracja zniknie z tej listy. Natomiast w oknie Komunikaty PPK dla starej deklaracji pozostanie wpis z nią związany. Zniknie numer deklaracji, a status zmieni się na Anulowany.

Jeśli deklaracja XML utworzona po pierwszym rozliczeniu za dany miesiąc została już wysłana do instytucji finansowej to ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego nie będzie mogło jej wycofać. Wyświetli się komunikat, że wysłano już deklarację XML za ten okres oraz prośba o potwierdzenie kontynuowania rozliczenia. Po zatwierdzeniu skrypt wygeneruje informację o utworzeniu nowej deklaracji (z kolejnym numerem) oraz o tym, że poprzednia deklaracja (już wysłana) nie została usunięta. Obydwie deklaracje będą wyświetlały się na liście deklaracji pracownika. W oknie Komunikaty PPK dla starej deklaracji pozostanie wpis z nią związany. Status zmieni się na Anulowany i dodatkowo zaznaczone zostanie pole w kolumnie Wysłany i anulowany.

Zmiana na liście głównej/ lista korygująca, a ponowne rozliczenie

Przykład

W dniu 30.06.2020 okazało się, że wynagrodzenie dla pracownika naliczone na liście płac nr  LP  1/06/2020 (przykład poprzedni) zostało zawyżone (nie uwzględniono absencji). Wynagrodzenie nie zostało jeszcze wypłacone, dlatego postanowiono otworzyć listę płac, wprowadzić absencje i przeliczyć ponownie listę płac za czerwiec. Otwarcie listy płac spowodowało utworzenie w Księdze PPK pracownika zapisów typu Anulowanie naliczenia ze statusem Otwarty. Wynagrodzenie brutto po poprawce wyniosło 3600 zł brutto. Po zamknięciu listy płac w księdze PPK pracownika pojawiły się kolejne zapisy typu Naliczenie ze statusem Otwarty. Ponieważ po pierwszym rozliczeniu PPK nie dokonano wpłaty składek do instytucji finansowej możliwe było ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego PPK za czerwiec 2020. Skrypt utworzył nowe zapisy z przyporządkowanym nowym oznaczeniem identyfikatora dokumentów rozliczeniowych 02 06 2020. Dla zapisu typu Naliczenie odznaczyło się okienko w kolumnie Otwarty. Powstały zapisy typu Rozliczenie i Do wpłaty w wartościach przeciwstawnych do wcześniejszych zapisów tego typu, powstałych przy pierwszym rozliczeniu. Ponadto dla pierwotnych i tych nowych zapisów zaznaczyło się okienko Wycofane. Gdy zapisy dokonały wyzerowania wszelkich wcześniejszych naliczeń skrypt utworzył nowe zapisy typu Rozlicznie i Do wpłaty adekwatne do naliczeń z poprawionej listy płac.

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zapisy powiązane z ponownym uruchomieniem skryptu rozliczającego.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Status
Zapisy z I rozliczenia PPK
26.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracownik 4000 80
26.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracodawca 4000 60
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 Pracownik -80 Wycofane
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 Pracodawca -60 Wycofane
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracownik 80 Wycofane
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracodawca 60 Wycofane
Zapisy związane z otwarciem i ponownym przeliczeniem listy płac
30.06.2020 Anul. nalicz. LP 1/06/2020 Pracownik -4000 -80
30.06.2020 Anul. nalicz. LP 1/06/2020 Pracodawca -4000 -60
30.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracownik 3600 72
30.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracodawca 3600 54
Zapisy z II rozliczenia PPK
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracownik 80 Wycofane
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracodawca 60 Wycofane
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracownik -80 Wycofane
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracodawca -60 Wycofane
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracownik -72
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracodawca -54
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracownik 72 Otwarty
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracodawca 54 Otwarty

Zapisy utworzone w tabeli Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna Status
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 06.2020 80 60 140 Skorygowane
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 06.2020 72 54 126
Uwaga

W przypadku utworzenia listy korygującej wypłaconej w tym samym miesiącu co lista główna można również skorzystać z ponownego uruchomienia skryptu rozliczającego. Mechanizm tworzenia zapisów i naliczania składek jest identyczny jak przedstawiony w powyższym przykładzie.

Lista dodatkowa, a ponowne rozliczenie

Przykład

W dniu 26.06.2020 sporządzono i wypłacono listę płac nr LP 1/06/2020. Wynagrodzenie brutto pracownika wyniosło 4000 zł. Pracownik jest uczestnikiem PPK, naliczane są dla niego podstawowe składki. Po zamknięciu listy płac dokonano rozliczenia PPK w dniu 29.06.2020. Skrypt wygenerował dokumenty o nr identyfikacyjnym 01 06 2020. W dniu 30.06.2020 przygotowano dla pracownika dodatkową listę płac LP D 06/2020 z premią w wysokości 1000 zł brutto. Zamknięcie dodatkowej listy płac spowodowało pojawienie się w Księdze PPK pracownika kolejnych zapisów typu Naliczenie ze statusem Otwarty. Ponieważ po pierwszym rozliczeniu PPK nie dokonano wpłaty składek do instytucji finansowej możliwe było ponowne uruchomienie skryptu rozliczającego PPK za czerwiec 2020. Skrypt rozliczeniowy utworzył nowe zapisy z przyporządkowanym nowym oznaczeniem identyfikatora dokumentów rozliczeniowych 02 06 2020. Dla zapisu typu Naliczenie odznaczyło się okienko w kolumnie Otwarty. Powstały zapisy typu Rozliczenie i Do wpłaty w wartościach przeciwstawnych do wcześniejszych zapisów tego typu, powstałych przy pierwszym rozliczeniu. Ponadto dla pierwotnych i tych nowych zapisów zaznaczyło się okienko Wycofane. Gdy zapisy dokonały wyzerowania wszelkich wcześniejszych naliczeń skrypt utworzył nowe zapisy typu Rozlicznie i Do wpłaty będące sumą kwot naliczonych składek z głównej i dodatkowej listy płac za  czerwiec 2020.

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zapisy powiązane z ponownym uruchomieniem skryptu rozliczającego.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Status
Zapisy z I rozliczenia PPK
26.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracownik 4000 80
26.06.2020 Naliczenie LP 1/06/2020 Pracodawca 4000 60
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 Pracownik -80 Wycofane
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 Pracodawca -60 Wycofane
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracownik 80 Wycofane
29.06.2020 Do wpłaty 01 06 2020 Pracodawca 60 Wycofane
Zapisy związane z listą dodatkową
30.06.2020 Naliczenie LP D 06/2020 Pracownik 1000 20
30.06.2020 Naliczenie LP D 06/2020 Pracodawca 1000 15
Zapisy z II rozliczenia PPK
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracownik 80 Wycofane
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracodawca 60 Wycofane
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracownik -80 Wycofane
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracodawca -60 Wycofane
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracownik -100
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 Pracodawca -75
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracownik 100 Otwarty
30.06.2020 Do wpłaty 02 06 2020 Pracodawca 75 Otwarty

Zapisy utworzone w tabeli Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna Status
29.06.2020 Rozliczenie 01 06 2020 06.2020 80 60 140 Skorygowane
30.06.2020 Rozliczenie 02 06 2020 06.2020 100 75 175

Kompensata nadpłaconych składek w kolejnych okresach

W sytuacji gdy u pracownika występuje anulacja rozliczenia, której nie da się rozliczyć w jednym miesiącu np. przez okres kilku miesięcy występowała nadpłata składek, której suma przewyższa naliczenie składek za dany miesiąc, a pracownik pozostaje uczestnikiem PPK i w kolejnych miesiącach będzie miał pobierane z tego tytułu składki można stopniowo dokonywać bilansowania wcześniejszej nadpłaty z bieżącymi kwotami naliczeń przy użyciu skryptu rozliczającego.

Przykład

U pracownika występuje nadpłata składek PPK w wysokości 175 zł (100 zł składki pracownika, 75 zł składki pracodawcy). Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w stałej wysokości 4000 zł.

W dniu 26.11.2020 dokonano naliczenia składek PPK zgodnie z listą płac LP 1/11/2020. Składka pracownika: 80 zł, składka pracodawcy: 60 zł. Wprowadzono również ręcznie przy użyciu Dziennika PPK zapisy typu Anulowanie naliczenia w wysokości dla składki pracownika 100 zł, składki pracodawcy 75 zł. Uruchomiony został skrypt rozliczający za listopad 2020. Ponieważ kwota anulowania naliczeń przewyższa kwotę naliczoną z listy płac rezultatem tego działania jest zerowa deklaracja rozliczeniowa. Zarówno w Księdze PPK pracownika, jak i Podsumowaniu PPK pojawiły się zapisy typu Rozliczenie z zerowymi wartościami.

Zapisy typu Anulowanie naliczenia pozostały ze statusem Otwarty i dodatkowo w kolumnie Kwota pozostała uzupełnione zostały kwoty, o które należy pomniejszyć rozliczenie w kolejnym okresie.

Powstałe zapisy w Księdze PPK przedstawia poniższa tabela.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Kwota pozostała Status
26.11.2020 Naliczenie LP 1/11/2020 Pracownik 4000 80 0
26.11.2020 Naliczenie LP 1/11/2020 Pracodawca 4000 60 0
Ręczne zapisy z dziennika PPK
26.11.2020 Anul. nalicz. Pracodawca -5000 -100 -20 Otwarty
26.11.2020 Anul. nalicz. Pracownik -5000 -75 -15 Otwarty
Zapisy po rozliczeniu listopada 2020 skryptem rozliczającym
26.11.2020 Rozliczenie 01 11 2020 Pracownik 0 0
26.11.2020 Rozliczenie 01 11 2020 Pracodawca 0 0

Zapisy w Podsumowaniu PPK

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna
26.11.2020 Rozliczenie 01 11 2020 11.2020 0 0 0

Dnia 29.12.2020 naliczono składki PPK z tytułu listy płac LP 1/12/2020 i uruchomiono skrypt rozliczający za grudzień 2020. W rozliczeniu kwota składek z listy płac została pomniejszona o zalegające z poprzedniego miesiąca kwoty z zapisów Anulowanie naliczenia. Tym samym nadpłata została zbilansowana w całości.

Powstałe zapisy w wyniku rozliczenia grudnia 2020 przedstawia poniższa tabela.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Kwota pozostała Status
Zapisy otwarte po rozliczeniu listopada 2020 skryptem rozliczającym
26.11.2020 Anul. nalicz. Pracodawca -5000 -100 -20 Otwarty
26.11.2020 Anul. nalicz. Pracownik -5000 -75 -15 Otwarty
Zapisy po zamknięciu listy płac i rozliczeniu PPK za grudzień
29.12.2020 Naliczenie LP 1/12/2020 Pracownik 4000 80
29.12.2020 Naliczenie LP 1/12/2020 Pracodawca 4000 60
29.12.2020 Rozliczenie 01 12 2020 Pracownik -60 0
29.12.2020 Rozliczenie 01 12 2020 Pracodawca -45 0
29.12.2020 Do wpłaty 01 12 2020 Pracownik 60 60 Otwarty
29.12.2020 Do wpłaty 01 12 2020 Pracodawca 45 45 Otwarty

Zapisy w Podsumowaniu PPK

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna
29.12.2020 Rozliczenie 01 12 2020 12.2020 60 45 105

Ręczne wstrzymanie zapisów

Skrypt tworzący rozliczenie PPK podczas swojej pracy wykorzystuje informacje o należnych składkach, które zawarte są w otwartych zapisach typu Naliczenie oraz Anulowanie naliczenia. Istnieje możliwość wskazania programowi wybranych rekordów, które będą pomijane podczas tworzenia rozliczenia. W tym celu w Księdze PPK pracownika utworzona została kolumna Wstrzymane. Aby unieruchomić wybrany zapis należy wpisać dowolny znak w tej kolumnie. Późniejsze usunięcie wpisanego znaku i pozostawienia kolumny Wstrzymane pustej spowoduje, że skrypt rozliczający weźmie pod uwagę dany zapis podczas najbliższego rozliczenia.

Zerowe rozliczenia PPK

Skrypt rozliczający PPK obsługuje również zerowe deklaracje PPK. Sytuacja taka występuje jeśli pracownik będący uczestnikiem programu PPK w danym miesiącu z różnych przyczyn nie osiągnął przychodu, na podstawie którego mogłyby zostać naliczone składki. Uruchomienie rozliczenia danego miesiąca spowoduje utworzenie dla takiego pracownika deklaracji XML z zerowymi kwotami podstaw i składek PPK. Deklaracja widoczna będzie w widoku Lista deklaracji. W Księdze PPK utworzony zostanie zapis typu Rozliczenie z przyporządkowanym numerem identyfikacyjnym rozliczenia. Pole z kolumny Podstawa będzie puste, a w polu Kwota wpisane zostanie zero.

Istnieje możliwość wyłączenia opcji tworzenia zerowych deklaracji. W tym celu należy uruchomić Ustawienia PPK dostępne ze ścieżki Działy > Kadry i Płace > Ustawienia > Administracja > Ustawienia PPK. Po przejściu do ustawień z pozycji wstążki należy wybrać Narzędzia Główne > Edycja. Na skróconej karcie Dane pracownika w XML odznaczamy kwadrat: Twórz zerowe rozliczenia. Zatwierdzamy przyciskiem OK i wychodzimy z Ustawień PPK. Od tego momentu skrypt rozliczający nie będzie tworzył zerowych deklaracji PPK.