Table of Contents

Zwrot wpłaty do PPK


Po wykonaniu korekty PPK za dany miesiąc należy zarejestrować zwrot środków od instytucji finansowej. Do zarejestrowania zwrotu w systemie służy akcja Rejestruj zwrot wpłaty PPK dostępna z poziomu Działy > Kadry i Płace > Działania okresowe > PPK. Akcja dostępna jest również z poziomu tabeli Podsumowanie PPK. Znajdując się w tabeli należy wybrać z pozycji wstążki Narzędzia Główne > Przetwarzanie > Rejestruj zwrot. Po przejściu do okienka rejestracji zwrotu należy uzupełnić pola: Okres, Data zwrotu, Nr pracownika oraz Nr dokumentu korekty. Jeśli do akcji przeszliśmy z tabeli Podsumowanie PPK i zaznaczyliśmy wiersz z korektą rozliczenia domyślnie uzupełnią się wszystkie dane związane z tą operacją. Po uzupełnieniu wymaganych danych zatwierdzamy akcję przyciskiem OK. Wyświetlony zostanie komunikat o wygenerowaniu zapisów. W tabeli Podsumowanie PPK utworzony zostanie nowy zapis Zwrot wpłaty z przypisanym numeru dokumentu oraz oznaczeniem okresu, którego dotyczy. W Księdze PPK pracownika powstaną zapisy typu Zwrot. Są one przeciwstawne do wcześniej powstałego zapisu Do zwrotu (w zapisie Do zwrotu odznaczy się pole w kolumnie Otwarty). W tabeli Podstawy opodatkowania PPK pracodawcy pojawi się kolejny wpis typu Przelew PPK, ale tym razem ze znakiem minus. Oznacza to, że wcześniej odłożona do podstawy opodatkowania składka pracodawcy, która będzie brana pod uwagę przy kolejnych rozliczeniach listy płac zostanie pomniejszona o kwotę zwrotu.

Poniższa tabela przedstawia zapisy związane ze zwrotem wpłaty do PPK w dniu 5.12.2020 (dotyczy korekty za listopad 2020).

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Status
5.12.2020 Do zwrotu 01 11 2020 Pracownik -30
5.12.2020 Do zwrotu 01 11 2020 Pracodawca -22,50
5.12.2020 Zwrot 01 11 2020 Pracownik 30
5.12.2020 Zwrot 01 11 2020 Pracodawca 22,50

Zapisy utworzone w tabeli Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna
5.12.2020 Zwrot wpłaty 01 11 2020 11.2020 30 22,50 52,50

Występując do instytucji finansowej o zwrot nadpłaconych składek PPK należy mieć na uwadze, że kwota zwrotu jaka finalnie zostanie przelana na nasze konto nie musi odpowiadać tej wynikającej z deklaracji korekty. Dzieje się tak ponieważ instytucja finansowa otrzymane wpłaty zamienia na konkretną ilość jednostek uczestnictwa, zgodnie z obowiązującym w dniu wpłaty kursie wymiany. W momencie dokonywania zwrotu jednostki uczestnictwa przeliczane są według kursu bieżącego, co może powodować uzyskanie korzyści lub straty na ich wartości.

Anulowanie zwrotu wpłaty do PPK

W systemie możliwe jest anulowanie wcześniej zarejestrowanego zwrotu wpłaty od instytucji finansowej. W celu anulowania zwrotu korzystamy z akcji Anuluj zwrot wpłaty PPK dostępnej z  poziomu Działy > Kadry i Płace > Działania okresowe > PPK. Akcja dostępna jest również z poziomu tabeli Podsumowanie PPK. Znajdując się w tabeli należy wybrać z pozycji wstążki Akcje > Korekta > Anuluj zwrot. Po przejściu do okienka anulacji należy uzupełnić pole Okres, Nr pracownika, Nr zwrotu (wybór z listy rozwijalnej). Jeśli do akcji anulującej płatność przechodzimy z tabeli Podsumowanie PPK możemy zaznaczyć wiersz z wcześniej dokonanym zwrotem, który teraz chcemy anulować i wybrać Anuluj zwrot. Wtedy system automatycznie uzupełni wszystkie niezbędne dane zaczerpnięte z zaznaczonego wiersza. Dane te możemy jednak zmieniać dowolnie. Zatwierdzamy przyciskiem OK. System wyświetli komunikat, że zwrot został anulowany. Wcześniej zaznaczony przez nas w tabeli Podsumowanie PPK wiersz Zwrot wpłaty zostanie oznaczony jako skorygowany. W Księdze PPK pracownika powstaną dla tego samego okresu kolejne zapisy typu Zwrot. Są one przeciwstawne do wcześniejszych zapisów tego rodzaju. Ponadto wszystkie zapisy Zwrot oznaczone tym samym numerem dokumentu zostaną oznaczone w kolumnie Wycofane, a zapisy Do zwrotu ponownie będą posiadać status Otwarty. W tabeli Podstawy opodatkowania PPK pracodawcy pojawi się kolejny wpis typu Przelew PPK, ale tym razem ze znakiem plus. Oznacza to, że wcześniej odłożona do podstawy opodatkowania składka pracodawcy, która będzie brana pod uwagę przy kolejnych rozliczeniach listy płac nie zostanie pomniejszona o kwotę zwrotu.

Poniższa tabela przedstawia zapisy związane z anulowaniem wpłaty PPK w dniu 8.12.2020 (wpłata była wykonana w dniu 5.12.2020).

Data Typ zapisu Nr dokumentu Płatnik składki Podstawa Kwota Status
5.12.2020 Do zwrotu 01 11 2020 Pracownik -30 Otwarty
5.12.2020 Do zwrotu 01 11 2020 Pracodawca -22,50 Otwarty
8.12.2020 Zwrot 01 11 2020 Pracownik 30 Wycofane
8.12.2020 Zwrot 01 11 2020 Pracodawca 22,50 Wycofane
8.12.2020 Zwrot 01 11 2020 Pracownik -30 Wycofane
8.12.2020 Zwrot 01 11 2020 Pracodawca -22,50 Wycofane

Zapisy utworzone w tabeli Podsumowanie PPK przedstawiono w poniższej tabeli.

Data Typ zapisu Nr dokumentu Rozliczany miesiąc Składka pracownika Składka pracodawcy Kwota łączna Status
8.12.2020 Zwrot wpłaty 01 11 2020 11.2020 30 22,50 52,50 Skorygowane