Table of Contents

Ewidencja nagród


Pracownicy otrzymujący nagrody mogą mieć prowadzoną ich ewidencję na odpowiedniej stronie. Dane dotyczące nagród mają charakter informacyjny, nie mają wpływu na kalkulację.

Dodanie pracownikowi nagrody o charakterze niefinansowym

W celu przejścia na stronę Nagrody i dodania nagród danemu pracownikowi:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz wprowadzić nową nagrodę, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz Dane kadrowe, a następnie wskaż Nagrody

 1. Na stronie Nagrody ustaw kursor myszy w pustym wierszu w celu podświetlenia się rekordu lub wybierz z belki Nowy, a następnie wypełnij wiersz.
 2. W polu Data wystawienia wprowadź datę otrzymania przez pracownika nagrody.
 3. W polu Kod nagrody wybierz właściwy kod z rozwijanej listy z wcześniej zdefiniowanego słownika.
Uwaga

Lista nagród może być dowolnie rozwijana, aby dodać nową pozycję należy po rozwinięciu pola Kod nagrody wybrać Nowy. Po otwarciu strony Kody nagród należy w pierwszym pustym wierszu wprowadzić Kod i Nazwę nagrody i zatwierdzić przyciskiem OK.

 1. Pole Opis wypełnia się automatycznie po wybraniu wartości w polu Kod nagrody i może zostać zmienione ręcznie.

Ważne

Należy zwrócić uwagę, że pozycje ewidencjonowane w oknie Nagrody nie mają odzwierciedlenia w naliczeniach pieniężnych, mają wyłącznie znaczenie w ujęciu kadrowym.

Raport wprowadzonych nagród dla pracowników

Sprawdzenie nagród dla wszystkich pracowników lub kilku wybranych możliwe jest poprzez wykorzystanie raportu Nagrody. W celu urochomienia raportu:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Nagrody, a następnie w sekcji Przejdź do okna Raporty i analizy kliknij w powiązane łącze.

 1. Uzupełnij odpowiednio pola raportu według oczekiwań.

Skrócona karta Pracownik KIP i Skrócona karta Nagroda

W skróconych kartach Pracownik KIP i Nagroda można ustawić właściwe filtry, jeśli konieczne jest ograniczenie wyświetlanych danych.

Wydruk/Podgląd raportu lub PDF, Word, Excel

 1. Po dokonaniu wszystkich ustawień w raporcie Badania okresowe wybierz Drukowanie w celu wydrukowania raportu lub,
 2. Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie.
 3. W celu zapisania raportu do dokumentu w formacie PDF, WORD czy EXCEL wybierz Wyślij do...