Table of Contents

Przekroczenie granicy

Zdarza się że sam fakt posiadania dokumentów pozwalających na pobyt i wykonywanie pracy nie dają możliwości przebywania na terenie Polski przez cały okres np. zawartej umowy o pracę, cywilnoprawnej.

Dokumenty mogą zostać wydane na dłuższy okres, natomiast limit pobytu w Polsce na podstawie np. wizy jest ograniczony.

W związku z powyższym system umożliwia prowadzenie ewidencji przyjazdów i wyjazdów z Polski, aby na podstawie tych danych skalkulować czy zatrudnienie pracownika na określony czas umowy jest legalne i czy obcokrajowiec nie przekroczy wówczas limitu dni pobytu w Polsce wskazanego np. w wydanej wizie.

Ewidencja przekroczeń granicy

Do ewidencji przekroczeń granicy służy strona Przekroczenia granicy.

W celu przejścia na stronę Przekroczenia granicy i dodania informacji o wjeździe do Polski lub wyjeździe:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz wprowadzić nową karę, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz Dane kadrowe, a następnie wskaż Przekroczenia granicy

 1. Na stronie Przekroczenia granicy w celu dodania przekroczenia granicy wybierz z belki Nowy, a następnie wypełnij wiersz.
 2. Stan nowo wprowadzanej pozycji jest Otwarty. Zmienimy go w późniejszym kroku.
 3. W polu Data wystawienia wprowadź datę przekroczenia granicy
 4. W polu Kierunek wybierz z rozwijanej listy kierunek przekroczenia granicy:
  • Przyjazd,
  • Wyjazd.
 5. Pole Źródło służy do zanotowania skąd informacja o przyjeździe lub wyjeździe została pobrana. Np. Paszport.
 6. W kolumnie Data wpływu wprowadź datę wpływu dokumentu.
 7. W celu poprawnych wyliczeń kontrolnych legalności zatrudnienia zmień Stan zapisu na Zatwierdzony i w tym celu wybierz z belki Akcje
 8. Wskaż Zatwierdź

Uwaga

Przy wprowadzaniu pierwszej informacji o przekroczeniu granicy do systemu, system przyjmuje, że miejsce przebywania pracownika przed datą przekroczenia granicy jest przeciwne do miejsca wynikającego z kierunku przyjazdu.

Przykład:

Jeśli pierwszy zapis dotyczący przekroczenia granicy będzie przyjazdem od 01.01.2018, system uzna, że przed datą 01.01.2018 obcokrajowiec przebywał poza granicami Polski.