Table of Contents

Ochrona stosunku pracy - ciąża

Funkcjonalność ta związana jest ze zwiększeniem ochrony kobiet przebywających w ciąży, zatrudnionych na podstawie umowy tymczasowej. Umowy o pracę tymczasową kobiet powinny być przedłużone do dnia porodu, jeśli posiadają co najmniej 2 miesięczny okres skierowania do wykonania pracy tymczasowej przez agencję pracy tymczasowej w przeciągu 36 poprzedzających umowę miesięcy. Sumowanie stażu następuje od 01.06.2017 r.

Umowa rozwiązana z kobietą po trzecim miesiącu ciąży, ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu.

Ewidencja na stronie Ciąże, ma pomóc kontrolować czy pracownica po dostarczeniu oświadczenia o ciąży będzie miała przedłużoną umowę o pracę i jeśli tak, na jaki szacunkowo okres.

W celu przejścia na stronę Ciąże i dodania zaświadczenia o byciu w ciąży:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz wprowadzić nową karę, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz Dane kadrowe, a następnie wskaż Ciąże

 1. Po otwarciu strony Ciąże, Nr pracownika uzupełnia sią automatycznie, numerem pracownika z wybranej kartoteki.

 2. Pola Nazwisko i Imię wypełniają się zautomatycznie.

 3. Uzupełnij Data dokumentu.

 4. W polu Nr tygodnia wpisz tydzień, w którym według lekarza wystawiającego takie oświadczenia, kobieta jest w ciąży.

 5. Pole Początek okr. ochrony uzupełnia się automatycznie na podstawie wartości w polu Nr tygodnia

 6. Data końcowa uzupełnia się automatycznie na podstawie wartości w polu Nr tygodnia

 7. Uzupełnij jeśli potrzeba L miesięcy zatr..

 8. PolaNr dokumentu, Data wpływu, Dokument wystawiony przez są do uzupełnienia dobrowolnie. Uzupełnij w razie potrzeby.

 9. Po zaewidencjonowaniu ciąży pracownicy tymczasowej zmień status wprowadzonego wiersza. W tym celu zaznacz wiersz i na belce wybierz Zmień status.

 10. Wybierz status Zatwierdzony

 11. Po zatwierdzeniu wiersza, w polu Wymagane działanie i Data działania pojawią się komunikaty informujące o dalszych krokach.

  Komunikaty, które mogą wyświetlić się w polu Wymagane działanie oznaczają:

  • Dok ZUS lub weryf. umów - system sugeruje, że w przypadku osoby wprowadzonej w systemie, dla której chcemy zaewidencjonować ciążę, nie ma powiązanych umów lub nie zostały zgłoszone do ZUS. Należy dokonać weryfikacji w tym zakresie.
  • Utw. um. na okr. ciąży od - system informuje, że umowa pracownicy w związku z wprowadzoną pozycją w oknie Ciąża powinna zostać przedłużona.
  • Skr. um. do - informacja pojawia się, gdy ciąża ma status Zamknięty i zostanie wykryta umowa na okres ciąży wykraczająca poza ostatni dzień ciąży.
  • Weryf. okr. ciąży - w przypadku, gdy system zauważy, że wyliczona data końcowa ciąży jest wcześniejsza niż data końca umowy wówczas w oknie Wymagane działanie wstawi ten monit, w związku, z którym należy zweryfikować okres ciąży.

 1. Po dokonaniu zmian lub weryfikacji zgodnie ze stosownymi komunikatami wpis o ciąży można zamknąć. W tym celu na belce wybierz Zmień status. Wybierz status Zamknięty

Ciąże do obsłużenia

W przypadku wystąpienia komunikatu w polu Wymagane działanie na stronie Ciąże przy zatwierdzaniu informacji o ciąży, nieobsłużone ciąże odkładane są w Widoku głównym użytkownika jeśli użytkownik ma przypisaną odpowiednią rolę:

 1. Przejdź na Widok główny użytkownika
 2. Znajdź sekcję Pracownicy i umowy
 3. Wybierz kafelek Ciąże do obsłużenia

Ustawienia dotyczące wyliczania dat okresu ochrony

Ustawienia na jakich bazuje funkcjonalność wyliczania początkowej daty okresu ochrony oraz daty końcowej znajdują się w oknie Ustawienia KIP w skróconej karcie Ogólne Aby przejść do ustawień:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Po otwarciu strony przejdź do zakładki Ogólne
 3. Odszukaj poniższych pól:
  • Form. domyślnej długości ciąży - wprowadzona wartość 36T oznacza, że system do wyliczeń daty końca okresu bierze pod uwagę fakt, że przeciętna ciąża trwa 36 tygodni.
  • Form. wyprz. przedł. umowy na stercie - wprowadzona formuła -7D oznacza, że w przypadku konieczności przedłużenia pracownicy umowy do dnia porodu, system na 7 dni przed tą datą, kiedy powinna zostać zawarta nowa umowa poinformuje specjalnym komunikatem. Termin siedmiu dni liczony jest od daty systemowej.
  • Formuła opóźni. weryfikacji ciąży na stercie - w przypadku, gdy zostanie ustalona data, do której należy z pracownicą przedłużyć umowę, uwzględniająca 36 tygodni przeciętnej ciąży, natomiast okaże się, że ciąża się wydłużyła, albo z jakiś powodów pracownica nie poinformuje do ustalonej szacunkowo daty o rozwiązaniu ciąży, system 10 dni (10D) po wyznaczonej dacie poinformuje o konieczności dokonania działań odnośnie wyjaśnienia takiego zdarzenia.