Table of Contents

Okresy emerytury/renty

Informacje o przebywaniu pracownika na rencie lub emeryturze ewidencjonowane są na stronie Okresy em./rent.

Ewidencja emerytury lub renty

Aby zaewidencjonować pracownikowi informację o przebywaniu na rencie lub emeryturze:

 1. Przejdź do listy pracowników. W tym celu wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika któremu dodasz informację o niepełnosprawności, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz ZUS a następnie wskaż Okresy em./rent.
 5. Otworzy się strona Okresy em./rent.
 6. Z balki wybierz akcję Nowy. Kursor pojawi się w pustym wierszu.
 7. Uzupełnij pola. Pola Nr pracownika, Data poczatkowa, Typ są polami obowiązkowymi. Pozostałe pola można uzupełnić dobrowolnie:
  • Nr pracownika - uzupełnia się automatycznie numerem pracownika który został wybrany na liście pracowników
  • Data początkowa - data początku okresu pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego.
  • Data końcowa - data końca okresu pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego.
  • Typ - wybierz typ zapisu. Możliwe opcje: Renta, Emerytura.
  • Nr dokumentu - można wprowadzić numer dokumentu na podstawie którego przyznano świadczenie.
  • Data dokumentu - data dokumentu przynającego świadczenie
  • Data wpływu dokumentu - określa datę wpływu dokumentu przyznającego świadczenie do pracodawcy.
  • Dokument wystawiony przez - wystawiający dokument przyznający świadczenie
 8. Po uzupełnieniu wszystkich danych, wybierz z belki akcję Zmień status. Zaznacz Zatwierdzony i kliknij OK.
 9. System może wyświetlić komunikaty o aktualizacji rejestracji pracownik ZUS. Wybierz OK.
 10. Jesli zapis o emeryturze/rencie zostanie dodany po już utworzonej deklaracji zgłoszeniowej pracownika pojawi się komunikat z zapytaniem czy skorygować zapisy ubezpieczenia pracownika. Należy wybrać TAK jeśli zapisy mają być skorygowane lub wybrać NIE jeśli zapisy nie mają być skorygowane.