Table of Contents

Okresy studiowania

Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne do ukończenia 26 roku życia, będą zwolnione od pobierania za nich składek na ubezpieczenie społeczne. Okres studiowania należy zaewidenjonować w systemie aby system mógł poprawnie rozliczyć wynagrodzenie za taką osobę. Ewidencję okresów studiowania prowadzi się na stronie Okresy studiowania.

Ewidencja okresów studiowania dla umów cywilnoprawnych

Aby zaewidencjonować pracownikowi informację o okresie studiowania:

 1. Przejdź do listy pracowników. W tym celu Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika któremu dodasz informację o studiowaniu, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane.
 4. Wybierz ZUS a następnie wskaż Okresy studiowania
 5. Otworzy się strona Okresy studiowania
 6. Z balki wybierz akcję Nowy. Kursor pojawi się w pustym wierszu.
 7. Uzupełnij zapis o okresie studiowania. Pole Data początkowa jest obowiązkowa do uzupełnienia. Pozostałe pola sa dobrowolne.:
  • Data początkowa - data określająca rozpoczęcie studia przez pracownika.
  • Data końcowa - wypełnia się automatycznie i jest ona maksymalną datą jaka może być w tym polu wprowadzona.Data końcowa wyliczana jest na podstawie daty urodzenia pracownika. Do daty urodzenia dodawane jest 26 lat, zakładając, że status studenta kończy się z upływem ukończenia przez daną osobę 26 roku życia. Datę końcową można zmienić ręcznie, przy czym nie może być późniejsza od daty wstawionej automatycznie przez system.
  • Nr dokumentu - numer dokumentu, który potwierdza rozpoczęcie studiowania
  • Data dokumentu - data dokumentu, który potwierdza rozpoczęcie studiowania
  • Data wpływu dokumentu - data wpływu dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie studiowania
  • Dokument wystawiony przez - informacja o podmiocie wystawiającym dokument potwierdzający rozpoczęcie studiowania.
 8. Po uzupełnieniu wszystkich danych, wybierz z belki akcję Zmień status. Zaznacz Zatwierdzony i kliknij OK.
 9. Zatwierdź ewentualne komunikaty.