Table of Contents

Staż pracy i szkoły


Dla każdego pracownika powinny być wprowadzone informacje ważne z punktu widzenia kalkulacji przysługującego urlopu, czyli staż pracy oraz ukończone szkoły. Do ewidencji tych informacji przeznaczone jest okno Staż pracy/Szkoły.

W oknie Staż pracy/Szkoły do uzupełnienia są zarówno pola mające znaczenie przy wprowadzaniu stażu pracy z poprzednich miejsc pracy, jak również informacji o ukończonych szkołach czy przerwach.

Poprawne wyliczenie przysługującego urlopu zależy od kompletności i poprawności wprowadzonych danych.

W celu przejścia na stronę Staż pracy/Szkoły:

 1. Przejdź do listy pracowników. Wybierz ikonę , wprowadź Pracownicy KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Na liście pracowników wskaż kursorem pracownika dla którego chcesz wprowadzić staż pracy, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na tego pracownika, aby go zaznaczyć.
 3. Z dostępnych akcji na pasku wybierz Powiązane
 4. Wybierz Dane kadrowe i z rozwijanej listy wskaż Staż pracy/Szkoły

Dodanie stażu pracy

Po otwarciu strony Staż pracy/Szkoły w celu dodania zapisu o dotychczasowym zatrudnieniem pracownika, uzupełnij pola:

 1. Data od i Data do, które są odzwierciedleniem okresów stażu pracy u poprzednich pracodawców.

 2. W polu Typ wybierz Staż pracy

 3. Uzupełnij pole Nazwa szkoły lub zakładu pracy informacją o zakładzie pracy w którym pracownik odbywał poprzednie zatrudnienie. Pole to nie jest obligatoryjne, można je zatem wypełnić lub pozostawić puste.

 4. W przypadku agencji pracy tymczasowej należy uzupełnić również Nr pracodawcy-użytkownika i pole Nazwa pracodawcy-użytkownika - są to pola do uzupełnienia danych odnośnie pracodawców-użytkowników. Wykorzystywane są zatem w przypadku, gdy pracownik był pracownikiem tymczasowym.

 5. Wprowadź Dni urlopu wypocz. u pop. pracod. - należy wprowadzić wykorzystane u poprzedniego pracodawcy dni urlopu wypoczynkowego, jeśli u poprzedniego pracodawcy został wykorzystany urlop w ilości większej niż powinien po proporcjonalnym przeliczeniu.

 6. Wprowadź Dni urlopu na żądanie u pop pracod. - w tej pozycji wprowadza się dni urlopu wypoczynkowego wykorzystane u poprzedniego pracodawcy w trybie urlopu na żądanie.

 7. Wprowadź Dni urlopu dodatk. u pop. pracod. - w przypadku występowania dodatkowych dni urlopu u poprzedniego pracodawcy np. urlop dodatkowy w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, informacje o tym wprowadza się w tym polu.

 8. Wprowadź Dni urlopu 188 KP u pop. pracod - Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w danym roku kalendarzowym zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. W przypadku wykorzystania u poprzedniego pracodawcy tych uprawnień należy wprowadzić informację w polu Dni urlopu 188 KP u pop. pracod.

 9. Wprowadź Metoda rozliczenia url. opiek. - w polu metoda rozliczenia urlopu opiekuńczego wybieramy z rozwijanej listy jedną z dwóch opcji do wyboru:

  • Wg dni

  • Wg godzin

  Wyboru dokonujemy w zależności od tego czy w polu Dni urlopu 188 KP u pop. pracod. zostały wprowadzone dane ilości godzin czy dni. W polu Licz lata do urlopu należy wybrać z rozwijanej listy czy dane mają być dodane do urlopu czy odjęte.

 10. Wprowadź Dni wynagr. chorob. u pop. pracod. - należy wprowadzić dni w ilości, której pracownik przebywał u poprzedniego pracodawcy na zwolnieniu lekarskim z tytułu którego przysługiwało mu wynagrodzenie za czas choroby.

 11. Wprowadź Dni zas. opiek. na dziecko u popr. Pracod. i Dni zas. Opiek. na czł. Rodz. u pop. Pracod. - W związku z tym, że pracownikowi przysługuje prawo sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 w ilości 60 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni, jeśli sprawuje on opiekę nad innym chorym członkiem rodziny czy dzieckiem powyżej 14 lat, pracownik mógł wykorzystać zwolnienia z tych tytułów u poprzedniego pracodawcy. Jeśli nastąpiła taka sytuacja należy wprowadzić informację w jednym z pól: Dni zas. opiek. na dziecko. u popr. Pracod. lub Dni zas. Opiek. na czł. Rodz. u pop. pracod.

 12. Wprowadź Dni url. z pow. siły wyższej u pop. pracod. - należy wprowadzić ilość wykorzystanych dni urlopu - siła wyższa wykorzystanych u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Szczegółowo zostało to opisane w Work Life Balance.

 13. Wprowadź Dni bezpł. Urlopu opiek. u popr. pracod. - należy wprowadzić ilość wykorzystanych dni urlopu bezpłatnego opiekuńczego wykorzystanych u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Szczegółowo zostało to opisane w Work Life Balance.

 14. Licz lata do urlopu - pole informuje czy dany zapis ma być brany pod uwagę przy wyliczeniu urlopu dla pracownika. Pole uzupełnia się automatycznie ale zawsze można zmienić ręcznie.

Dodanie szkoły

W przypadku uzupełniania ewidencji szkoły należy w szczególności uzupełnić pola Typ i Kod szkoły/Przerwy, pozostałe pola są dobrowolne. Aby zaewidencjonować informację o ukończonych przez pracownikach szkołach:

 1. Uzupełnij Data od i Data do, które są odzwierciedleniem okresów ukończonych szkół.
 2. W polu Typ wybierz Szkoła. Po wybraniu z rozwijanej listy - Szkoła, system wyświetli komunikat, że należy uzupełnić Kod szkoły/przerwy z rozwijanej listy.
 3. Wybierz z listy Kod szkoły/przerwy kod przynależny do rodzaju ukończonej szkoły. Zawiera słownik rodzajów wykształcenia i przerw w zatrudnieniu. Należy wybrać odpowiedni z listy lub jeśli zostały nadane odpowiednie uprawnienia do tworzenia nowych pozycji kliknąć w Nowe. Otworzy się strona Kody szkoły/przerwy, gdzie należy wprowadzić nową pozycję w pustym wierszu i zaakceptować wybór przyciskiem OK.
 4. Uzupełnij pole Nazwa szkoły lub zakładu pracy nazwą ukończonej szkoły. Pole to nie jest obligatoryjne, można je zatem wypełnić lub pozostawić puste.
 5. Wprowadź Kod uczelni - Można wybrać odpowiedni z listy lub jeśli zostały nadane odpowiednie uprawnienia do tworzenia nowych pozycji, wybrać Nowe. Otworzy się okno Kody uczelni, gdzie należy wprowadzić nową pozycję w pustym wierszu i zaakceptować wybór przyciskiem OK.
Porada

Pole Nazwa uczelni - zmieni się automatycznie po dokonaniu wyboru w polu Kod uczelni.

 1. Wprowadź Kod kierunku studiów - Można wybrać odpowiedni z listy lub jeśli zostały nadane odpowiednie uprawnienia do tworzenia nowych pozycji, wybrać Nowe. Otworzy się okno Kody kierunku studiów, gdzie należy wprowadzić nową pozycję w pustym wierszu i zaakceptować wybór przyciskiem OK.
Porada

Pole Nazwa kierunku studiów - zmieni się automatycznie po dokonaniu wyboru w polu Kod kierunku studiów.

 1. Licz lata do urlopu - pole informuje czy dany zapis ma być brany pod uwagę przy wyliczeniu urlopu dla pracownika.Pole uzupełnia się automatycznie. ale zawsze można zmienić ręcznie.

Dodanie przerwy

Aby dodać okres będący przerwą w pracy pracownika wynikająca np. z Słuzby wojskowej czy urlopu wychowawczego należy uzupełnić:

 1. Data od i Data do, które są odzwierciedleniem okresów przebywania pracownika na wskazanej przerwie.
 2. W polu Typ wybierz Przerwa. Po wybraniu z rozwijanej listy - Przerwa, system wyświetli komunikat, że należy uzupełnić Kod szkoły/przerwy z rozwijanej listy.
 3. Wybierz z listy Kod szkoły/przerwy odpowiedni rodzaj przerwy. Zawiera słownik rodzajów wykształcenia i przerw w zatrudnieniu. Należy wybrać odpowiedni z listy lub jeśli zostały nadane odpowiednie uprawnienia do tworzenia nowych pozycji kliknąć w Nowe. Otworzy się strona Kody szkoły/przerwy, gdzie należy wprowadzić nową pozycję w pustym wierszu i zaakceptować wybór przyciskiem OK.
 4. Licz lata do urlopu - pole informuje czy dany zapis ma być brany pod uwagę przy wyliczeniu urlopu dla pracownika.Pole uzupełnia się automatycznie. ale zawsze można zmienić ręcznie.