Table of Contents

Wydruk odcinka wypłaty

Po zamknięciu listy płac możliwe jest wydrukowanie odcinka wypłaty. Odcinek wypłaty to dokument potwierdzający kalkulację wynagrodzenia udostępniany pracownikom. Może zastąpić miesięczny dokument RMUA pod warunkiem, że zawiera wymaganą ustawową treść.

Aby wydrukować odcinki wypłaty z zamkniętej listy:

 1. Przejdź do zamkniętych list płac zgodnie z intrukcją Przejście do zamkniętych list płac
 2. Wybierz kursorem listę płac dla której chcesz wydrukować odcinki wypłaty
 3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Raporty i wskaż Odcinki wypłaty
 4. Otworzy się okienko Odcinki wypłaty
 5. W polu Układ raportu można wybrać klikając w ikonę układ wydruku raportu
 6. W skróconej karcie Ogólne uzupełnij pola:
  • Szablon wydruku - Kliknij w aby wskazać szablon wydruku odcinka wypłaty. Więcej o szablonach wydruku: Szablon wydruku odcinka wypłaty
  • Filtr wydruku - wybierz z rozwijanej listy odpowiednią opcję
  • Listy zbiorczo dla pracownika - Wybór opcji spowoduje, że na jednym odcinku wypłaty dla pracownika, uwzględnione zostaną wypłaty z różnych list płac.
  • Szablony zbiorczo dla pracownika - Wybór opcji oznacza, że jeśli pracownik jest uwzględniony na kilku listach płac, będzie się generował dla niego jeden odcinek wynagrodzenia łączący wszystkie listy płac. Brak oznaczenia tej opcji powoduje, że jeśli pracownik znajduje się na kilku listach, dla każdej z list, będzie generowany osobny odcinek wypłaty pracownika.
  • Data wydruku - data wydruku odcinka wypłaty
  • Drukuj informację o urlopie wykorzystanym - zaznaczenie pola spowoduje, że na odcinku wypłaty pojawi się informacja o wykorzystanym urlopie.
  • Drukuj informację o przysługującym urlopie - Wybierz czy na odcinku wypłaty ma zostać umieszczona informacja o przysługującym urlopie wypoczynkowym.
  • Drukuj adres do wysyłki - zaznacz, jeśli na odcinkach wypłat mają być drukowane adresy pracowników, w celu zaadresowania dokumentów.
  • Nie pomijaj list korygujących służy do uwzględnienia na odcinku wypłaty wszystkie wypłaty pracowników, także te, które zostały skorygowane.
  • Drukuj pieczęć firmową - zaznacz jeśli na odcinku wypłaty ma być wygenerowana pieczęć firmowa (Zobacz: Ustawienie pieczęci firmowej)
  • Drukuj podpis sporządzającego -zaznacz jeśli na odcinku wypłaty ma być drukowany podpis sporządzjącego odcinki wypłaty
  • Drukuj dane kontaktowe oddziału - Wybierz czy wygenerować na odcinku wypłaty dane kontaktowe oddziału.
  • Drukuj domyślne nazwy składników - Zaznacz, jeśli na odcinku wypłaty mają być drukowane domyślnie ustalone w aplikacji nazwy składników. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone w nazwie składników pojawią się przypisane do składników etykiety, jeśli zostały nadane.
  • Drukuj dodatkowe informacje - zaznacz jeśli chcesz, aby drukowały się dodatkowe informacje.
  • Druuj szczegóły potrącenia - zaznacz jeśli na odcinku wypłąty mają pojawić się szczegóły potrąceń
 7. Dokument można:
  • Otworzyć w systemie - w tym celu wybierz opcje Wyświetl podgląd i zamknij
  • Otworzyć w jednym z plików zewnętrzych. W tym celu wybierz Wyślij do, a następnie wybierz jedną z opcji i wybierz przycisk OK
  • Wydrukować na drukarce - w tym celu wybierz Drukowanie

Szablon wydruku odcinka wypłaty

Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może tworzyć sam różne wersje szabonów odcinka wypłaty. Aplikacja dostarcza jeden szablon odcinków wypłaty dla umów stałych. Szablony wydruków dostępne są na stronie Szablony wydruku KIP Aby przejść do szablonów wydruku:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony wydruku KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Pojawi się lista szablonów KIP. Szablony, które w kolumnie Typ mają wybraną opcję Odcinki wypłaty można wskazywać przy wydruku odcinka wypłaty.

Dodanie nowego szablonu odcinka wypłaty - na podstawie już istniejącego

 1. Przejdź na stronę Szablony wydruku KIP zgodnie z instrukcją Szablony wydruku odcinka wypłaty
 2. Zaznacz, który szablon chcesz powielić (Typ: Odcinki wypłaty)
 3. Z dostępnych na belce akcji wybierz Twórz nową
 4. W okienku które się pojawi w polu Kod szablonu bazowego będzie wprowadzony kod zaznaczonego szablonu wydruku
 5. W polu Kod nowego szablonu - wprowadź kod dla nowego szablonu wydruku odcinka wypłaty
 6. w polu Nazwa nowego szablonu - wprowadź nazwę nowego szablonu odcinka wypłaty
 7. Wybierz przycisk OK
 8. Zostanie utworzony nowy szablon wydruku odcinka wypłaty
 9. Dodaj wiersze składników zgodnie z instrukcją Dodawanie wierszy składników na szablonie wydruku odcinka wypłaty

Dodanie nowego szablonu odcinka wypłaty - nowy

 1. Przejdź na stronę Szablony wydruku KIP zgodnie z instrukcją Szablony wydruku odcinka wypłaty
 2. Z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy
 3. Kursor pojawi się w pustym miejscu.
 4. Wprowadź:
  • Kod - kod nowego szablonu wydruku odcinka wypłaty
  • Nazwa - nazwa tworzonego szablonu odcinka wypłaty
  • Typ - z rozwijanej listy wybierz Odcinki wypłaty
  • Domyślnie - zaznacz pole jeśli szablon ma się domyślnie podświetlać przy wydrukach odcinka wypłaty
 5. Dodaj wiersze składników zgodnie z instrukcją Dodawanie wierszy składników na szablonie wydruku odcinka wypłaty

Dodanie wierszy składników na szablonie wydruku odcinka wypłaty

 1. Przejdź na stronę Szablony wydruku KIP zgodnie z instrukcją Szablony wydruku odcinka wypłaty

 2. Zaznacz szablon wydruku w którym mają być dodane wiersze składników i z dostępnych na belce akcji wybierz Wiersze

 3. Pojawi się strona Wiersze szablonu wydruku KIP

 4. Aby dodać składnik do szablonu odcinka wypłaty z dostępnych na belce akcji wybierz Nowy

 5. Kursor pojawi się pustym polu

 6. Uzupełnij pola:

  • Kolejność - kolejność wyświetlania składnika na odcinku wypłaty.
  Porada

  Jeśli składniki mają się na odcinku wypłaty pokazywać w określonej kolejności należy wskazać kolejność. Jeśli kolejność nie zostanie wskazana, składniki na odcinku wypłaty będą pokazywane według kolejności numeru składnika.

  • Kod składnika - z rozwijanej listy wskaż składnik, który ma być widoczny na odcinku wypłaty
  • Nazwa składnika - nazwa składnika
  • Zawsze drukuj - Określa czy wartość z wiersza ma być wyświetlana na wydruku, nawet jeśli jest ona równa 0.
 7. Aby dodać kolejne składniki powtórz kroki powyżej dla następnych składników.

 8. Po utworzeniu szablonu odcinka wypłaty można go wskazać przy wydruku odcinka wypłaty (Zobacz:Wydruk odcinka wypłaty).

Ustawianie pieczęci firmowej

Zobacz: Ustawienie pieczęci firmowej

Ustawienie podpisu sporządzającego

Zobacz: Ustawienie pieczęci firmowej

Dane kontaktowe do oddziału

Dane kontaktowe do oddziału, które mogą być wydrukowane na odcinku wynagrodzenia ustawia się na stronie Kartoteka oddziału KIP. W tym celu:

 1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista oddziałów KIP, a następnie kliknij w powiązane łącze.
 2. Otworzy się strona Lista oddziałów KIP
 3. Zaznacz kursorem oddział, w którym będą dodawane dane kontaktowe
 4. Z dostępnych na belce akcji wybierz Edytuj
 5. Przejdź do skróconej karty Komunikacja
 6. Uzupełnij pola:
  • Godziny pracy biura
  • Numer telefonu
  • Nr faksu
  • Adres e-mail
  • Strona główna
 7. Dane te mogą być wydrukowane na odcinku wypłaty jeśli przy generowaniu odcinka wypłaty zostanie zaznaczone odpowiednie pole. Zobacz: Wydruk odcinka wypłaty