Table of Contents

Ustawienia związane z obsługą PIT 0%

Zmiana w przepisach wprowadzająca ulgę podatkową (PIT 0%) dla osób młodych do ukończenia przez nich 26 roku życia, powoduje konieczność dokonania pewnych ustawień w systemie, w celu umożliwienia naliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem tych zmian.

Przepisy o uldze w podatku (PIT0%) obowiązują od 01.08.2019 r. i mają zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zleceń od 01.08.2019 r.

Limit do którego przychody są zwolnione z podatku to 85528,00 zł od 01.01.2020 r.

Od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. limit ten wynosi 1/12 z kwoty 85528,00 zł czyli 35636,67 zł.

W 2019 r. płatnik będzie odprowadzał zaliczkę na PIT za osoby do 26 roku życia, chyba że zostanie złożone przez taką osobę oświadczenie o zaprzestaniu pobierania zaliczki.

Od 2020 r. płatnik nie będzie odprowadział zaliczki na PIT za osoby do 26 roku życia, chyba że zostanie złożone oświadczenie, że ta zaliczka ma być pobierana.

W celu zaewidencjonowania zdarzenia uwzględniającego te zmiany, należy poprawnie dokonać ustawień w systemie. Ustawienia znajdują się w oknie:

 • Głównie ustawienia KIP

 • Dane okresowe

 • Szablony listy płac

 • Ustawienia typów zamkniętych sum

 • Dodatkowe składniki

Główne ustawienia KIP


W oknie Ustawienia KIP należy uzupełnić poprawnie dwa pola: PIT 0% - maks. wiek (PIT 0% maksymalny wiek) oraz PIT 0% - data początkowa, które domyślnie są już wypełnione.

W celu przejścia do okna należy wybać Działy > Kadry i Płace > Ustawienia Administracja > Główne ustawienia KIP.

W oknie Ustawienia KIP w skróconej karcie Listy płac, znajdują się ustawienia dotyczące PIT 0%.

 • PIT 0% - maks. wiek - wprowadzony maksymalny wiek osób do którego system liczy ulgę w podatku PIT w wysokości 0% od przychodów uzyskanych przez te osoby.

 • PIT 0% - data początkowa - data od której obowiązują przepisy dotyczące podatku PIT0 %

Dane okresowe


W danych okresowych należy ustawić dwa składniki powiązane z PIT 0%, czyli:

 • Kod składnika 120 - PIT 0% - Wymagane oświadczenie ( 1-Tak, 0-Nie) , gdzie
 • 1 - Tak - oznacza, że aby nie był liczony podatek, wymagane jest zarejestrowanie oświadczenia składanego przez osobę do 26 roku życia o zaprzestaniu pobierania zaliczki na podatek dochodowy. (w 2019 r.)

 • 0 - Nie - oznacza, że nie jest wymagane oświadczenie składane przez osobę do 26 roku życia o zaprzestaniu pobierania zaliczki na podatek dochodowy, aby system przestał go naliczać. (od 2020 r.)

 • Kod składnika 121 - PIT 0% - Kwota limitu

W celu przejścia do okna Dane okresowe należy wybrać Działy > Kadry i płace > Ustawienia > Administracja > Dane okresowe.

W oknie Dane okresowe jeśli nie zostało to jeszcze ustawione należy stworzyć nowy zapis danych okresowych wybierając z pozycji wstążki Narzędzia główne > Nowe > Nowe.

W pustym wierszu uzupełnić pola: Data początkowa i Uwagi.

Następnie zaznaczyć daną okresową i przejść w jej wiersze wybierając z pozycji wstążki Narzędzia główne > Przetwarzanie . Wiersze. A następnie w oknie Wiersze danych okresowych dodać nowe Kody składnika: 120 i 121.

W oknie Wiersze danych okresowych należy wskazać dla składników 120 i 121 odpowiednią wartość w polu Wartość.

Ważne

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. składnik płacowy 120 należy ustawić z opcją 0-nie w polu Wartość.

W okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. składnik płacowy 120 należy ustawić z opcją 1-tak w polu Wartość.

W okresie od 01.01.2020 r. składnik płacowy 120 należy ustawić z opcją 0-nie w polu Wartość.

Szablony listy płac


Prawidłowe naliczenie na liście płac podatku w wysokości 0% jest uwarunkowane odpowiednim ustawieniem w szablonie listy płac. W celu dokonania ustawień dla danego szablonu listy płac należy wybrać Działy > Kadry i Płace > Ustawienia > Administracja > Szablony listy płac.

W oknie Szablony listy płac, należy dla szablonu, który ma uwzględniać przychody zaliczane do limitu PIT 0%, w kolumnie Kontrola limitu PIT 0% zaznaczyć tą opcję.

Ustawienia typów zamkniętych sum


W kolejnym kroku należy wskazać typ zamkniętych sum w polu Podstawa PIT 0% narastająco. W tym celu należy przejść do okna Ust. typów zamkniętych sum wybierając Działy > Kadry i płace > Ustawienia > Administracja.

W oknie Ust. typów zamkniętych sum, w skróconej karcie Podatek w polu Podstawa PIT 0% narastająco należy wskazać typ PODST_PIT0_NAR.

Składniki płacowe


Do obsłużenia poprawnych obliczeń na liście płac związanych z PIT 0% oraz do poprawnej ewidencji oświadczenia składanego przez osoby do 26 roku życia, służą składniki płacowe:

Nr składnika Nazwa składnika Składnik inicjowany przez: UWAGI
045000 PIT 0% - Pracownik/zleceniobiorca do 26 roku życia Szablon listy płac
045010 PIT 0% - Wymagane oświadczenie Szablon listy płac
045020 PIT 0% - Niewymagane oświadczenie Szablon listy płac
045030 PIT 0% - Złożone oświadcz. o nienaliczaniu podatku Szablon listy płac
045045 PIT 0% - Złożone oświadcz. o naliczaniu podatku Szablon listy płac
045050 PIT 0% - Przysługuje Szablon listy płac
120 PIT 0% - Wymagane oświadczenie (1-Tak, 0-Nie) Dane okresowe
121 PIT 0% - Kwota limitu Dane okresowe
138110 PIT 0% - Podstawa opodatkowania od zasiłków Szablon listy płac
138120 PIT 0% - Podatek dochodowy od zasiłków Szablon listy płac
138125 PIT 0% - Zaliczka na podatek od zasiłków (techn.) Szablon listy płac
138126 PIT 0% - dni zasiłku do badania ulgi (techn.) Szablon listy płac
138127 PIT 0% - Uwzględnij ulgę od zasiłu (techn.) Szablon listy płac
138128 PIT 0% - Ulga w podatku (zas. cały miesiąc) Szablon listy płac
138129 PIT 0% - Podatek od zasiłku po uldze Szablon listy płac
138130 PIT 0% - Podatek dochodowy od zasiłków do zapłaty Szablon listy płac
170250 PIT 0% - kotrola przysł. ze wzgl. na wiek Szablon listy płac
170260 PIT 0% - kontrola przysł. ze wzgl. na limit dochów Szablon listy płac
170310 PIT 0% - kontrola potrącenie od zasiłków Szablon listy płac
170350 PIT 0% - Podatek dochodowy o zasiłków - potrącenie Szablon listy płac
8095 PIT 0% - Złożone oświadcz. o nienaliczaniu podatku Dodatkowe składniki w 2019 r.
8096 PIT 0% - Złożone oświadcz. o naliczaniu podatku Dodatkowe składniki od 2020 r.
9031 PIT 0% ze względu na wiek System
9032 PIT 0% Podstawa limitu od początku roku System

SKŁADNIKI PŁACOWE - PIT 0%