Table of Contents

Szczegóły projektu: Znany problem rozliczenia zapasu

W tym artykule omówiono problem, w którym poziom zapasów jest równy zeru, mimo istnienia otwartych zapisów księgi zapasów w Business Central.

Artykuł rozpoczyna się od listy typowych symptomów problemu, po której następują podstawy rozliczania zapasów, aby wesprzeć opisane powody tego problemu. Na końcu artykułu znajduje się rozwiązanie dla tego typu otwartych zapisów księgi zapasów.

Symptomy problemu

Typowe symptomy problemu z zerowymi zapasami mimo istniejących otwartych zapisów księgi zapasów są następujące:

 • Poniższa wiadomość przy próbie zamknięcia okresu zapasów: „Magazyn nie może zostać zamknięty, ponieważ jeden lub więcej zapasów ma ujemny poziom.”

 • Sytuacja zapisu księgi zapasów, w której zarówno zapis księgi zapasów wychodzących jak i powiązany zapis księgi zapasów przychodzących są otwarte.

  Zobacz następujący przykład sytuacji zapisu księgi zapasów.

  Nr zapisu Data księgowania Typ zapisu Typ dokumentu Nr dokumentu Nr zapasu Kod lokalizacji Ilość Kwota kosztu (rzeczywista) Ilość zafakturowana Ilość pozostała Otwarty
  333 28.01.2018 Sprzedaż Wydanie sprzedaży 102043 TEST BLUE -1 -10 -1 -1 Tak
  334 28.01.2018 Sprzedaż Wydanie sprzedaży 102043 TEST BLUE 1 10 1 1 Tak

Podstawy rozliczania zapasu

Zapis rozliczenia zapasu jest tworzony dla każdej transakcji magazynowej, aby powiązać adresata kosztów do źródła kosztów, by koszty mogły zostać przesłane według metody wyceny. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Rozliczenie zapasu.

 • Dla zapisu księgi zapasów przychodzących, zapis rozliczenia zapasu jest tworzony przy tworzeniu zapisu księgi zapasów.

 • Dla zapisu księgi zapasów wychodzących, zapis rozliczenia zapasu jest utworzony przy księgowaniu zapisu księgi zapasów, JEŚLI istnieje otwarty zapis księgi zapasów przychodzących z dostępną ilością, do którego można go zastosować. Jeśli nie istnieje otwarty zapis księgi zapasów przychodzących, do którego można go zastosować, zapis księgi zapasów wychodzących zostaje otwarty, dopóki nie zostanie zaksięgowany zapis księgi zapasów przychodzących, do którego można go zastosować.

Istnieją dwa typy rozliczenia zapasu:

 • Rozliczenie ilości

 • Rozliczenie kosztu

Rozliczenie ilości

Rozliczenia ilości są dla wszystkich transakcji magazynowych i są tworzone automatycznie lub ręcznie w specjalnych procesach. W przypadku utworzenia ręcznego, rozliczenia ilości są też nazywane rozliczeniami stałymi.

W poniższym diagramie pokazano, jak są tworzone rozliczenia ilości.

Przepływ korekty kosztu z zakupu do sprzedaży.

Warto zauważyć, że powyższy zapis księgi zapasów 1 (Zakup) jest zarówno dostawcą zapasu, jak i źródłem kosztów do rozliczonego zapisu księgi zapasów, apisem księgi zapasów 2 (Sprzedaż).

Uwaga

Jeśli zapis księgi zapasów wychodzących jest wyceniony wg kosztu średniego, rozliczony zapis księgi zapasów przychodzących nie jest jedynym źródłem kosztów. On jedynie gra rolę w obliczeniu średniego kosztu okresu.

Rozliczenie kosztu

Rozliczenia kosztu są jedynie tworzone dla transakcji przychodzących, w których pole Rozliczony z zapisu zapasu jest wypełnione, aby zapewnić stałe rozliczenie. Zazwyczaj zdarza się to w połączeniu z fakturą korygującą sprzedaży lub sytuacją cofnięcia wydania. Rozliczenie kosztu zapewnia, że zapas wróci do magazynu mając ten sam koszt, co przy wydaniu.

W poniższym diagramie pokazano, jak są tworzone rozliczenia kosztu.

Nr zapisu Data księgowania Typ zapisu Typ dokumentu Nr dokumentu Nr zapasu Kod lokalizacji Ilość Kwota kosztu (rzeczywista) Ilość zafakturowana Ilość pozostała Otwarty
333 28.01.2018 Sprzedaż Wydanie sprzedaży 102043 TEST BLUE -1 -10 -1 -1 Tak
334 28.01.2018 Sprzedaż Wydanie sprzedaży 102043 TEST BLUE 1 10 1 1 Tak

Zauważ, że powyżej księga zapasów przychodzących 3 (Zwrot sprzedaży) jest odbiorcą koszów dla oryginalnego zapisu księgi zapasów wychodzących 2 (Sprzedaż).

Ilustracja podstawowego przepływu kosztów

Załóż istnienie ukończonego przepływu kosztów, w którym zapas jest odebrany, wydany i zafakturowany, zwrócony zwrócony po dokładnym wycofaniu kosztów, a następnie wydany ponownie.

Poniższy diagram ilustruje przepływ kosztów.

Przepływ korekty kosztu ze sprzedaży do zwrotu sprzedaży.

Zauważ powyżej, że koszt jest przesłany do zapisu księgi zapasów 2 (Sprzedaż), następnie do zapisu księgi zapasów 3 (Zwrot sprzedaży), a następnie do zapisu księgi zapasów 4 (Sprzedaż 2).

Powody problemu

Problem z zerowymi zapasami mimo istniejących otwartych zapisów księgi zapasów może być spowodowany przez jeden z następujących scenariuszy:

 • Scenariusz nr 1: Wydanie i faktura są zaksięgowane mimo niedostępności zapasu. Następnie księgowanie ma dokładnie wycofany koszt z fakturą korygującą sprzedaży.

 • Scenariusz nr 2: Wydanie jest zaksięgowane mimo niedostępności zapasu. Księgowanie jest następnie cofnięte za pomocą funkcji Cofnij wydanie.

Za pomocą poniższego diagramu zilustrowano tworzenie rozliczeń zapasów w obu scenariuszach.

Przepływ korekty kosztów w obu kierunkach.

Zauważ wyżej, że rozliczenie kosztu jest utworzone (reprezentowane przez niebieskie strzałki), aby zapewnić, że zapis księgi zapasów 2 (Zwrot sprzedaży) ma przypisane te same koszty, co zapis księgi zapasów który jest cofany, zapis księgi zapasów 1 (Sprzedaż 1). Jednakże rozliczenie ilości (reprezentowane przez czerwone strzałki) nie jest utworzone.

Zapis księgi zapasów 2 (Zwrot sprzedaży) nie może być zarówno odbiorcą kosztów oryginalnego zapisu księgi zapasów i jednocześnie być dostawcą zapasów i ich źródłem kosztów. Dlatego zapis księgi zapasów 1 (Sprzedaż 1) pozostaje otwarte, dopóki nie pojawi się prawidłowe źródło.

Określanie problemu

Aby dowiedzieć się, czy tworzone są otwarte zapisy księgi zapasów, należy wykonać następujące czynności w odpowiednim scenariuszu:

W przypadku scenariusza 1, problem należy określić w następujący sposób:

 • Na stronie Zaks. faktura kor. sprzedaży lub Zaksięgowane przyjęcie zwrotu sprawdź w polu Rozliczony z zapisu zapasu, czy to pole jest wypełnione, a w takim przypadku, do którego zapisu księgi zapasów jest rozliczony koszt przyjęcia zwrotu.

W przypadku scenariusza 2, problem należy określić w jeden z następujących sposobów:

 • Poszukaj otwartego zapisu księgi zapasów wychodzących i zapisu księgi zapasów przychodzących o tym samym numerze w polu Nr dokumentu i Tak w polu Korekta. Zobacz następujący przykład takiej sytuacji zapisu księgi zapasów.
Nr zapisu Data księgowania Typ zapisu Typ dokumentu Nr dokumentu Nr zapasu Kod lokalizacji Ilość Kwota kosztu (rzeczywista) Ilość zafakturowana Ilość pozostała Otwarty Korekta
333 28.01.2018 Sprzedaż Wydanie sprzedaży 102043 TEST BLUE -1 -10 -1 -1 Tak Nie
334 28.01.2018 Sprzedaż Wydanie sprzedaży 102043 TEST BLUE 1 10 1 1 Tak Tak
 • Na stronie Zaksięgowane wydanie sprzedaży znajdź pole Rozliczony z zapisu zapasu aby sprawdzić,czy jest ono wypełnione, a w takim przypadku, do którego zapisu księgi zapasów jest rozliczony koszt przyjęcia zwrotu.
Uwaga

Rozliczenia kosztu nie mogą być zidentyfikowane na stronie Rozliczone zapisy zapasu, ponieważ strona ta pokazuje jedynie rozliczenia ilości.

W obu scenariuszach określ istotne rozliczenie kosztu w następujący sposób:

 1. Otwórz tabelę Zapis rozliczenia zapasu.

 2. Ustaw filtr w polu Nr zapisu księgi zapasów przy użyciu numeru zapisu księgi zapasów Zwrotu sprzedaży.

 3. Przeanalizuj zapis rozliczenia zapasu, zwracając uwagę na następujące:

  Jeśli pole Numer zapisu zapasu wychodz. jest wypełnione dla zapisu księgi zapasów przychodzących (ilość dodatnia), oznacza to, że zapis księgi zapasów przychodzących jest odbiorcą kosztów zapisu księgi zapasów wychodzących.

  Zobacz poniższe przykłady zapisu rozliczenia zapasu.

  Nr zapisu Nr zapisu księgi zapasów Nr zapisu zapasu przychodz. Numer zapisu zapasu wychodz. Ilość Data księgowania Rozliczenie kosztu
  299 334 334 333 1 28.01.2018 Tak

Zauważ, że powyżej zapis księgi zapasów przychodzących 334 ma koszt naliczony do zapisu księgi zapasów wychodzących 333.

Rozwiązanie dla problemu

Na stronie Dziennik zapasów zaksięguj następujące wiersze dla danego zapasu:

 • Korekta in-plus, aby zamknąć otwarty zapis księgi zapasów wychodzących.

 • Korekta in-minus o tej samej ilości.

  Ta korekta wyrównuje zwiększenie zapasów spowodowane przez korektę in-plus i zamyka otwarty zapis księgi zapasów przychodzących.

Wynik jest taki, że zapasy są równe zeru, a wszystkie apisy księgi zapasów są zamknięte.

Zobacz też

Szczegóły projektu: Rozliczenie zapasu
Szczegóły projektu: Wycena zapasów