Table of Contents

Kreator korekty sprzedaży

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży, która wcześniej została udokumentowana fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach aplikacji Polish Localization zostały dodane funkcjonalności ułatwiające tworzenie faktur korygujących sprzedaży, w tym między innymi:

 • kreator tworzenia wierszy korekty sprzedaży,
 • definiowanie przyczyn korekty sprzedaży i systemowych przyczyn korekty sprzedaży,
 • tworzenie wierszy Przed i Po zawierających informacje o wartości sprzedaży przed i po korekcie.

Definiowanie przyczyn korekty sprzedaży

Zdefiniowanie przyczyny korekty sprzedaży jest konieczne przed utworzeniem faktur korygujących sprzedaży za pomocą kreatora korekty sprzedaży. Więcej informacji na temat przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty sprzedaży.

Uwaga

W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty sprzedaży już po utworzeniu wierszy sprzedaży, wszystkie wiersze sprzedaży, a także połączone z nimi wiersze Przed i Po zostaną usunięte.

Tworzenie faktur korygujących sprzedaży przy pomocy kreatora korekty sprzedaży

Aby utworzyć i wystawić fakturę korygującą sprzedaży, korzystając z kreatora korekty sprzedaży w aplikacji Polish Localization:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowe.
 3. W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz kolejny numer, a potem z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego zostały wystawione faktury sprzedaży podlegające skorygowaniu.
 4. Na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej z listy rozwijanej w polu Przyczyna korekty wybierz jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty.
 5. W polu Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej ustaw filtr określający okres, w jakim wystawiono faktury sprzedaży przeznaczone do skorygowania.
 6. Pozostałe pola w nagłówku dokumentu wypełnij w sposób standardowy.
 7. Na zakładce Przetwarzanie wybierz Kreator wierszy.
 8. Na stronie Kreator korekty sprzedaży wybierz Pobierz wiersze faktury w celu korekty.
 9. Otworzy się strona z wierszami sprzedaży pochodzącymi z faktur sprzedaży wystawionych z datą sprzedaży przypadającą w okresie ograniczonym datami w polu Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej dla nabywcy wybranego w polu Nr nabywcy (sprzedaż). Zaznacz w standardowy sposób wszystkie korygowane wiersze sprzedaży, a następnie wybierz OK.
 10. Na stronie Kreator korekty sprzedaży dla każdego wybranego wcześniej wiersza sprzedaży do korekty, aplikacja utworzyła 2 wiersze: jeden typu Przed i drugi typu Po.
 11. W każdym wierszu typu Po wprowadź właściwe zmiany, zgodne z wybraną opcją w polu Przyczyna korekty.
 12. W okienku informacyjnym można sprawdzić podsumowanie wartości przed korektą, po korekcie i różnicę między tymi wartościami.
 13. Wybierz akcję Utwórz wiersze faktury korygującej.
 14. Na podstawie wierszy Przed i Po aplikacja tworzy wiersze faktury korygującej sprzedaży.
Przestroga

Nie należy modyfikować wierszy sprzedaży utworzonych automatycznie przez aplikację, aby nie dopuścić do braku spójności pomiędzy danymi w wierszu faktury korygującej sprzedaży a danymi w wierszach typu Przed i Po.

 1. W sposób standardowy zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.
 2. W sposób standardowy wydrukuj fakturę korygującą sprzedaży.
Przestroga

Kreator korekty sprzedaży nie jest kompatybilny z funkcjonalnością zleceń. W przypadku korekty faktury sprzedaży utworzonej z poziomu zlecenia, nie należy korzystać z kreatora korekty sprzedaży. Zaleca się, aby korektę wykonać przy pomocy funkcji standardowych dostępnych w Dynamics 365 Business Central.

Lokalizacja w wierszach faktury korygującej sprzedaży

Kreator korekty sprzedaży domyślnie przenosi do wierszy faktury korygującej lokalizację z wierszy faktury korygowanej.

W wierszach faktury korygującej tworzonej przy pomocy kreatora można użyć jednak lokalizacji z nagłówka faktury korygującej sprzedaży.

Aby zastąpić lokalizację z wierszy faktury korygowanej lokalizacją z nagłówka faktury korygującej sprzedaży, należy zaznaczyć pole Użyj lokalizacji z nagłówka faktury korygującej na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.

Faktura korygująca bez niezmienionych wierszy Po

Faktura korygująca sprzedaży powinna zawierać tylko wiersze Po, które zostały zmodyfikowane w wyniku korekty faktury sprzedaży.

Jeśli niektóre wiersze Po nie zawierają żadnych zmian związanych z korektą sprzedaży, tworzenie wierszy faktury korygującej sprzedaży dla tych wierszy domyślnie zakończy się błędem.

Aby pominąć niezmienione wiersze Po podczas tworzenia faktury korygującej sprzedaży w kreatorze, należy wybrać opcję Usuń rekord na stronie Ustawienia sprzedaży i należności w polu Niezmienione wiersze korekty sprzed..

Jeżeli zostanie wybrana opcja Usuń rekord, kreator korekty sprzedaży podczas tworzenia wierszy faktury korygującej sprzedaży, pominie oraz usunie niezmienione wiersze Po oraz powiązane z nimi wiersze Przed. Oznacza to, że faktura korygująca będzie zawierać tylko wiersze Po, które zostały zmodyfikowane w wyniku korekty sprzedaży.

Domyślnie, w przypadku wierszy Po, które nie zostały zmodyfikowane w wyniku korekty sprzedaży pole Niezmienione wiersze korekty sprzed. zawiera wartość Błąd.

Zobacz też

Przyczyny korekty sprzedaży