Table of Contents

Ustawienia - informacje dla użytkownika

W pierwszym kroku należy dokonać Aktywacji ustawień. Przed tą akcją przeczytaj "UWAGA".

W oknie Ustawienia KiP należy wybrać akcję Aktywacja Polskiego Ładu.
Skrypt wprowadzi wszystkie niezbędne ustawienia:

 • wypełni listę kodów PIT (nowość, Ustawienia KiP > Nawiguj > Kody PIT)
 • doda nowe składniki płacowe
 • uzupełni pole Kod PIT w wierszach szablonów (wzorców) list płac
 • usunie zbędne wiersze w szablonach (wzorcach) list płac
 • wykona kopię modyfikowanych szablonów (wzorców) list płac i ustawi je jako Zablokowane

[!NOTE] Operacja jest nieodwracalna.
Po aktywacji:

 • otwarcie list płac z datą wypłaty przed 1.01.2022 nie będzie możliwe
 • próba policzenia listy z datą wypłaty przed 1.01.2022:
  • nieprawidłowo wyliczy podatek (nie uwzględni podatku zapłaconego od początku roku)
  • nie uwzględni przekroczenia ulgi dla młodych
  • nieprawidłowo wyliczy ubezpieczenie zdrowotne.
  • nie zostanie w pełni uwzględniona w PIT11

WAŻNE!
Przed rozpoczęciem naliczeń wynagrodzeń w 2022 r. należy upewnić się, że wszystkie niezbędne dane zostały zaktualizowane.

Aktualizacji wymagają:

 1. Progi podatkowe
 2. Dane okresowe
 3. Kalendarze

Po zaktualizowaniu danych można przystąpić do wyliczeń wynagrodzeń na listach płac.

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają między innymi ulgi powodujące ograniczenia w pobieraniu podatku. Roczny limit przychodów pracownika objętych zwolnieniem wynosi 85528 zł.
Ulga obejmuje przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), a także z umów zlecenia zawartych z firmą.

Powyższe uprawnienia przysługują dla:

 • seniorów/emerytów
 • powracających z zagranicy
 • osób mających duże rodziny
 • dla osób do 26 roku życia (przypadek obowiązujący jeszcze przed Polskim Ładem)

W celu niepobierania podatku do wskazanej wysokości, pracownik powinien (poza przypadkiem ostatnim) złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczki. Oświadczenia te będą w systemie ewidencjonowane w zależności od wersji:

 • dla KIP 9.0 – w Informacjach podatkowych
 • dla KIP 6.0 – w Dodatkowych składnikach

Wyliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem ulg możliwe jest do podglądnięcia w Specyfikacji PIT – akcja dostępna z poziomu list płac.

Progi podatkowe

Od 1.07.2022 r. w związku z nowelizacją Polskiego Ładu zmieniony jest próg podatkowy. Należy w istniejących progach podatkowych z datą końcową 31.12.2022 zmienić datę końcową na 30.06.2022 oraz utworzyć nowy próg podatkowy ważny od 1.07.2022.

Dane okresowe

W oknie Dane okresowe należy utworzyć nowy zestaw danych od 1.07.2022, w którym zostaną zaktualizowane wartości. Składniki, które będą miały wpływ na wyliczenie dodanych ulg i kwestii podatkowych zostały wymienione poniżej:

Kod składnika Nazwa składnika Wartość od 1.07.2022
09 % Ub. Zdrowotne 0
11 Ulga w podatku – miesięczna 300
14 % Ub. Zdrowotne PRACOWNIK 9
15 Ulga w podatku ROCZNA 3600
16 Limit ZUS 177660
19 Podwójna ulga w podatku - miesięczna 600
70 Przeciętne wynagrodzenie wg GUS 5922
97 Kwota limitu K.U.P. 50% 120000

Nowe ulgi - Informacje podatkowe


W oknie Informacje podatkowe pojawiły się nowe opcje do wyboru:

 1. Ulga w podatku - od 1.01.2023 r. podatnicy będą mogli upoważnić do trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT. W związku z tym dostępny jest nowy typ Informacji podatkowej gdzie określa się krotność ulgi podatkowej poprzez odpowiednie uzupełnienie pola w kolumnie Kwota/wartość. Dopuszczalne przez system wartości, które można wprowadzić:

  • 0,33
  • 0,5
  • 1
  • 2
  Uwaga


  Wprowadzana dla ulgi w podatku wartość 0,33 jest symboliczna. Program podczas naliczania ulgi podatkowej zastosuje dokładną wartość 1/3 np. w przypadku gdy pełna miesięczna kwota ulgi podatkowej wynosi 300 zł, na liście płac pojawi się 100 zł.

  Ze względu na brak konkretnych przepisów ulga podatkowa wykorzystywana do kalkulacji kwoty ograniczającej wysokość składki zdrowotnej będzie liczona w identycznym ułamku, w jakim wypełniono kolumnę Kwota/wartość dla informacji Ulga w podatku.

  Informacja typu Brak ulgi w podatku pozostaje bez zmian.

  W przypadku gdy w oknie Informacji podatkowych pracownika nie będzie uzupełnionej żadnej informacji o uldze w podatku (również o jej braku), program utworzy zapis zgodnie z ustawioną w oknie Ustawienia KiP opcją Domyślna ulga podatkowa.  Dotychczasowe informacje podatkowe tzn. Zwykła ulga podatkowa oraz Podwójna ulga podatkowa zostaną przekonwertowane na nową opcję Ulga w podatku z odpowiednim mnożnikiem (krotność w kolumnie Kwota/wartość).

  Ważne


  Po uzupełnieniu informacji Ulga w podatku program podczas naliczania ulgi podatkowej będzie odczytywał wyłącznie wartość z pozycji nr 11 Ulga w podatku – miesięczna z Danych okresowych i następnie mnożył ją przez wybrany współczynnik. Jeżeli nie zostanie wykonana konwersja Informacji podatkowych i u pracownika będzie widniał zapis Podwójna ulga podatkowa (który po modyfikacji programu zamiast nazwy będzie miał opis Ulga w podatku oraz cyfrę 2 w polu Kwota/wartość), program zastosuje ulgę podatkową pobraną z pozycji nr 19 Podwójna ulga w podatku – miesięczna z Danych okresowych. Dlatego w Danych okresowych muszą być zaktualizowane obie kwoty w pozycji nr 11 i nr 19. 2. PIT 0% młody - przystąpienie (uzupełniony na podstawie składnika 8095) – dla pracowników do 26 roku życia, system nadal dokonuje automatycznie zaprzestania pobierania zaliczki na podatek dochodowy jeśli pracownik ten spełnia warunki do jego niepobierania.
  Opcja ta pojawia się w informacjach podatkowych tylko w przypadkach, w których w roku 2019, kiedy przepisy wchodziły w życie należało złożyć oświadczenie, aby zaliczki nie pobierać. Wówczas do zaewidencjonowania tego zdarzenia w systemie należało w oknie Składniki dodatkowe wprowadzić składnik 8095.
  Przy Aktywacji ustawień Polskiego Ładu nastąpi przeniesienie składników 8095 do okna Informacje podatkowe i wstawiony zostanie wiersz PIT 0% młody – przystąpienie.

  Uwaga


  Składnik 8095 nie jest już używany.

 3. PIT 0% młody – rezygnacja (uzupełniony na podstawie składnika 8096) – analogicznie jak w przypadku powyższym. Rezygnację z PIT 0% od 2020 roku należało zgłaszać oświadczeniem. Informacja ta była wprowadzana w systemie w oknie Dodatkowe składniki kodem składnika 8096.
  Przy Aktywacji ustawień Polskiego Ładu nastąpi przeniesienie składników 8096 do okna Informacje podatkowe i wstawiony zostanie wiersz PIT 0% młody – rezygnacja.

  Uwaga


  Składnik 8096 nie jest już używany.

 4. PIT 0% duża rodzina – w przypadku pracowników, którzy oświadczą, że spełniają wymogi do objęcia ich ulgą z tytułu dużej rodziny, należy zaewidencjonować takie zdarzenie przy pomocy tej opcji.
  Od daty początkowej wprowadzonej przy oświadczeniu przestanie być pobierana zaliczka na podatek do wysokości limitu przychodu.

 5. PIT 0% powrót - w przypadku pracowników, którzy oświadczą, że spełniają wymogi do objęcia ich ulgą z tytułu powrotu z zagranicy, należy zaewidencjonować takie zdarzenie przy pomocy tej opcji.
  Od daty początkowej wprowadzonej przy oświadczeniu przestanie być pobierana zaliczka na podatek do wysokości limitu przychodu.

 6. PIT 0% senior - w przypadku pracowników, którzy oświadczą, że spełniają wymogi do objęcia ich ulgą z tytułu bycia seniorem/emerytem, należy zaewidencjonować takie zdarzenie przy pomocy tej opcji.
  Od daty początkowej wprowadzonej przy oświadczeniu przestanie być pobierana zaliczka na podatek do wysokości limitu przychodu.

 7. Pobiera emeryturę lub rentę - w związku z wprowadzonym przez ustawodawcę, obowiązkiem wykazywania w osobnych pozycjach deklaracji PIT, przychodów pracowników będących w wieku emerytalnym, którzy pobierają emeryturę lub rentę, należy zaewidencjonować ten fakt przy pomocy tej opcji.

 8. Nie pobiera emerytury lub renty - w związku z wprowadzonym przez ustawodawcę, obowiązkiem wykazywania w osobnych pozycjach deklaracji PIT, przychodów pracowników będących w wieku emerytalnym, którzy nie pobierają emerytury lub renty, należy zaewidencjonować ten fakt przy pomocy tej opcji.

Ważne

Po wybraniu z rozwijanej listy rodzaju Informacji podatkowej należy uzupełnić pole Data początkowa oraz opcjonalnie Data końcowa, Kwota/wartość (w przypadku zapisu dotyczącego ulgi podatkowej) i zatwierdzić zapis przy użyciu akcji Zmień stan.Data początkowa badana jest w kontekście porównania jej z Datą wypłaty wskazaną na liście płac. Jeżeli dane oświadczenie jest wprowadzone z Datą początkową przed Datą wypłaty danej listy płac, będzie ono już uwzględnione przy naliczeniu tej listy.

Np. Lista płac z datą wypłaty 10.01.2022 r. Oświadczenia złożone do 10.01.2022 r. będą uwzględniane na liście płac. Oświadczenia złożone od 11.01.2022 będą uwzględniane na pierwszej liście płac, która się pojawi.

W przypadku rezygnacji ze złożonego oświadczenia, należy wpisać Datę końcową. Weryfikacja tej daty odbywa się analogicznie do Daty początkowej tj. z uwzględnieniem Daty wypłaty listy płac.