Table of Contents

Konfigurowanie rachunku kosztów

Przed rozpoczęciem pracy z rachunkiem kosztów należy wykonać zadania związane z konfiguracją.

Salda pomiędzy typami kosztów, centrami kosztów oraz obiektami kosztów

Podczas konfigurowania ustawień rachunku kosztów, należy upewnić się, że wszystkie zapisy zostały przypisane do typu kosztów, a także centrum i obiektu kosztów. Oznacza to, że do każdego zapisu kosztów należy przypisać typ kosztu, kod centrum kosztu oraz obiekt kosztów. Reguła ta gwarantuje, że każdy zapis kosztów pojawi się w centrum kosztów lub w obiekcie kosztów, nigdy w obu miejscach jednocześnie.

W ten sposób, powstaje następujące równanie:

Saldo typu kosztu = Saldo centrum kosztów + Saldo obiektu kosztów

Relację tę można poddać analizie podczas drukowania planu typów kosztu, planu centrów kosztu oraz planu obiektów kosztu.

Konfigurowanie typów kosztów

Plan typów kosztu jest podobny do planu kont księgi głównej. Plan typów kosztu można skonfigurować, korzystając z następujących sposobów:

 • Stwórz strukturę planu typów kosztu podobną do struktury kont rachunku wyników w planie kont księgi głównej. Następnie, przenieś plan kont księgi głównej do planu typów kosztu. Niezbędne korekty można wprowadzić po przeniesieniu.
 • Utwórz nowy plan typów kosztu lub dodaj nowe typy kosztu do istniejącego planu. Każdy typ kosztu należy utworzyć oddzielnie.

Aby przenieść plan kont księgi głównej do planu typów kosztu

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Plan typów kosztu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Pobierz typy kosztu z planu kont. Na stronie dialogowym, wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić przeniesienie. Do utworzenia planu typów kosztu, funkcja używa planu kont.

  Plan typów kosztu zawiera teraz wszystkie konta rachunku wyników w księdze głównej, a także nagłówki i sumy częściowe. Plan można edytować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład, użytkownik może usunąć zduplikowane typy kosztu.

  Ważne

  Użycie funkcji Zarejestruj typy kosztu w planie kontspowoduje uaktualnienie relacji pomiędzy planem kont a planem typów kosztów. Wartość pola Nr jest uzupełniana i weryfikowana w celu sprawdzenia, czy poszczególne konta księgi głównej są powiązane tylko z jednym typem kosztu. Funkcja jest uruchamiana automatycznie przed przeniesieniem zapisów księgi głównej do rachunku kosztów.

Aby skonfigurować nowe typy kosztów na stronie Plan typów kosztu

 1. Otwórz stronę Plan typów kosztuw trybie edycji.

 2. Wypełnij odpowiednio pola zgodnie z opisem Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

  Uwaga

  Konfigurowanie i obsługa typów kosztu odbywa się w kartotece Kartoteka typu kosztu lub na stronie Plan typów kosztu. Zgodnie z tą procedurą, typy kosztu definiuje się na stronie Plan typów kosztu.

 3. Po utworzeniu wszystkich typów kosztu, wybierz akcję Zwiększ wcięcie typów kosztu. Na stronie dialogowym, wybierz przycisk Tak.

 4. Połącz nowy typ kosztu z odpowiednim kontem księgi głównej.

  Ważne

  Jeśli wartości pól Sumowanie dla wiersza typu Suma do zdefiniowano przed uruchomieniem funkcji Zwiększ wcięcie typów kosztu, konieczne będzie ich ponowne wprowadzenie, ponieważ użycie funkcji powoduje nadpisanie wartości w polach Suma do.

Aby zaktualizować typy kosztu

 1. Na stronie Ustawienia rachunku kosztów wybierz, czy wykres typów kosztów powinien być automatycznie aktualizowany w przypadku zmiany planu kont.

 2. W polu Dopasuj konta K/G dostępne są następujące opcje.

  • Brak dopasowania — Zmiana planu kont nie powoduje analogicznej zmiany w planie typów kosztu.
  • Automatycznie — Zmiana planu kont powoduje analogiczną zmianę w planie typów kosztu.
  • Podpowiedź — Wyświetla się komunikat z pytaniem, czy użytkownik chce wprowadzić analogiczną zmianę w planie typów kosztu po edycji planu kont.

Definiowanie relacji między typami kosztów i kontami księgi głównej

Relację między typem kosztu a kontem księgi głównej można tworzyć w ramach typu kosztu i w konta księgi głównej.

 • Pole Zakres kont K/G w tabeli Typ kosztu określa, które konta księgi głównej należą do typu kosztu.
 • W polu Nr typu kosztu określa się, do którego typu kosztu należy konto księgi głównej.

Te dwa pola są wypełniane automatycznie podczas korzystania z funkcji Pobierz typy kosztu z planu kont.

Relacja między kontami księgi głównej i typami kosztów

Istnieje relacja n:1 między kontami księgi głównej i typami kosztów. Kilka kont księgi głównej może należeć do jednego typu kosztu, lecz każde konto księgi głównej należy tylko do jednego typu kosztu. W tabeli poniżej opisano szczegóły relacji.

Relacja Zakres kont K/G Nr typu kosztu
Jedno konto księgi głównej dla każdego typu kosztu Jedno konto księgi głównej Jeden typ kosztu
Kilka kont księgi głównej dla jednego typu kosztu Zakres kont księgi głównej, na przykład 7110.. 7193 dla każdego konta księgi głównej Dla każdego konta księgi głównej w zakresie jest tylko jeden typ kosztu
Typy kosztów bez odpowiednich kont księgi głównej
Konta księgi głównej, których zapisy nie zostaną przeniesione

Typy kosztów bez relacji do księgi głównej

Typ kosztu może nie mieć relacji z kontami księgi głównej, jeśli jeden z następujących warunków jest prawdziwy:

 • W przypadku kont dla księgowości operacyjnej takie jak Oblicz. odsetki i Amortyzacja, koszty są pobierane tylko z księgowości operacyjnej.
 • Pomocnicze typu kosztu, takie jak typy kosztu 9901, 9902 i 9903 w bazie danych Business Central są używane jako konta typu Kredyt i Debet dla alokacji.
 • Pomocnicze konto 9920 w bazie danych Business Central zawiera rzeczywiste rozliczenia międzyokresowe bierne, które pokazują różnicę pomiędzy kosztami a wydatkami z księgi głównej.

Konfigurowanie centrów kosztów

Centra kosztów to działy odpowiedzialne za koszty i przychody. Plan centrów kosztu to element podobny do wymiarów w księdze głównej. Plan centrów kosztu można skonfigurować, korzystając z następujących sposobów:

 • Przenoszenie wartości wymiaru księgi głównej do planu centrów kosztu. Niezbędne korekty można wprowadzić po przeniesieniu.
 • Utworzenie nowego planu centrów kosztów niezależnego od księgi głównej lub dodanie nowego centrum kosztów do istniejącego planu centrów kosztów. Każde centrum kosztów należy utworzyć oddzielnie.

Aby przenieść wartości wymiaru księgi głównej do planu centrów kosztu

 1. Zdefiniuj wymiar jako wymiar centrum kosztów na stronie Aktualizuj wymiary rachunku kosztów. Przenoszone są tylko wartości z tego wymiaru.

 2. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Plan centrów kosztu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 3. Aby przenieś wartości wymiaru zdefiniowanego w kroku 1, wybierz akcję Pobierz centra kosztów z wymiaru na karcie Akcje w grupie Funkcje. Uruchomienie funkcji spowoduje przeniesienie wartości wymiaru określonego w kroku 1.

  Uwaga

  Wartość pola Dopasuj wymiar centrum kosztów można skonfigurować w sposób umożliwiający jednokierunkową synchronizację wartości wymiaru z księgi głównej do planu centrów kosztów. Ustawienie synchronizacji planu centrów kosztów z wartościami wymiaru z księgi głównej nie jest możliwe.

Plan centrów kosztu zawiera teraz wszystkie określone wartości wymiaru z księgi głównej, a także tytuły i sumy częściowe.

Aby tworzyć nowe centra kosztów na stronie Plan centrów kosztu

Definiowanie i obsługa centrów kosztów odbywa się w kartotece Kartoteka centrum kosztów lub na stronie Plan centrów kosztów. Zgodnie z tą procedurą, centra kosztów definiuje się na stronie Plan centrów kosztu.

 1. Otwórz stronę Plan centrów kosztuw trybie edycji.

 2. W polu Kod wprowadź kod centrum kosztu. Wszystkie centra kosztów muszą posiadać kod.

 3. W polu Nazwa wprowadź nazwę centrum kosztu.

 4. Wybierz strzałkę listy rozwijanej w polu Typ wiersza, aby określić przeznaczenie centrum kosztów.

  • Dla centrum kosztu typu Suma, należy wypełnić pole Sumowanie. Użyj operatora lub - pionowej linii (|), aby ustawić zakresy centrum kosztów.
  • Dla centrum kosztu typu Suma do pole jest uzupełniane automatycznie w trakcie użycia funkcji wcięcia.
 5. Wypełnij pola Porządek sortowania i Podtyp kosztu.

 6. Wybierz następny pusty wiersz, aby utworzyć nowe centrum kosztów. Następnie, powtórz kroki 2-5.

 7. Po ustawieniu wszystkich centrów kosztów, wybierz akcję Wcięcie dla centrów kosztów. Wybierz przycisk Tak.

Ważne

Jeśli wartości pól Sumowanie zostały zdefiniowane dla centrum kosztów Suma doprzed uruchomieniem funkcji wcięcia, konieczne będzie ich ponowne wprowadzenie. Użycie funkcji spowoduje nadpisanie wartości we wszystkich polach Suma do.

Konfigurowanie obiektów kosztów

Obiekty kosztów obejmują projekty, produkty oraz usługi świadczone przez firmę. Plan obiektów kosztów przypomina informacje o wymiarach wprowadzane dla księgi głównej. Plan obiektów kosztów można skonfigurować, korzystając z następujących sposobów:

 • Przenieś wartości wymiaru księgi głównej do planu obiektów kosztów. Niezbędne korekty można wprowadzić po przeniesieniu.
 • Utwórz nowy plan obiektów kosztów niezależnego od księgi głównej lub dodanie nowego obiektu kosztów do istniejącego planu obiektów kosztów. Każdy obiekt kosztów należy utworzyć oddzielnie.

Aby przenieść wartości wymiaru z księgi głównej do planu obiektów kosztów

 1. Zdefiniuj wymiar jako wymiar obiektu kosztów na stronie Aktualizuj wymiary rachunku kosztów. Przenoszone są tylko wartości z tego wymiaru.

 2. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Plan obiektów kosztu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 3. Wybierz akcję Pobierz obiekty kosztów z wymiaru, aby przenieść wartości wymiaru do planu obiektów kosztów. Uruchomienie funkcji spowoduje przeniesienie wartości wymiaru określonego w kroku 1.

  Uwaga

  Wartość pola Dopasuj wymiar obiektu kosztów można skonfigurować w sposób umożliwiający jednokierunkową synchronizację wartości wymiaru z księgi głównej do planu obiektów kosztów. Ustawienie synchronizacji planu obiektów kosztów z wartościami wymiaru z księgi głównej nie jest możliwe.

Plan obiektów kosztów zawiera teraz wszystkie określone wartości wymiaru z księgi głównej, a także tytuły i sumy częściowe.

Aby utworzyć nowe obiekty kosztów na stronie Plan obiektów kosztów

Konfigurowanie i obsługa obiektów kosztów odbywa się w kartotece Kartoteka obiektu kosztów lub na stronie Plan obiektów kosztów. Zgodnie z tą procedurą, obiekty kosztów konfiguruje się na stronie Plan obiektów kosztów.

 1. Otwórz stronę Plan obiektów kosztów w trybie edycji.

 2. W polu Kod wprowadź kod obiektu kosztów. Wszystkie obiekty kosztów muszą posiadać kod.

 3. W polu Nazwa wprowadź nazwę obiektu kosztów.

 4. Wybierz strzałkę listy rozwijanej w polu Typ wiersza, aby określić przeznaczenie obiektu kosztów.

  • Dla obiektów kosztów z typem wiersza Suma, wypełnij pole Suma od/do. Użyj operatora lub - pionowej linii (|), aby ustawić zakresy obiektów kosztów.
  • Dla obiektu kosztów typu Suma do, pole jest uzupełniane automatycznie, gdy jest używana funkcja wcięcia.
 5. Uzupełnij pole Porządek sortowania.

 6. Wybierz następny pusty wiersz, aby utworzyć nowy obiekt kosztów. Następnie, powtórz kroki 2-5.

 7. Po ustawieniu wszystkich obiektów kosztów, wybierz akcję Wcięcie dla obiektów kosztów. Wybierz przycisk Tak.

Ważne

Jeśli wartości pól Suma od/do zostały zdefiniowane dla obiektów kosztów Suma doprzed uruchomieniem funkcji wcięcia, konieczne będzie ich ponowne wprowadzenie. Użycie funkcji spowoduje nadpisanie wartości we wszystkich polach Suma do.

Definiowanie centrów kosztów i obiektów kosztów dla planu kont

Zapisy wydatków i dochodów można przenosić automatycznie z księgi głównej do rachunku kosztów w celu księgowania w księdze głównej lub przy pomocy skryptu. Business Central przenosi tylko zapisy, które zostały już powiązane z centrum kosztów lub obiektem kosztów. W celu ustawienia właściwego przeniesienia należy upewnić się, czy centra kosztów i obiekty kosztów są poprawnie zdefiniowane.

Definiowanie domyślnych wartości wymiarów dla kont księgi głównej

Dla każdego konta księgi głównej można zdefiniować domyślne wartości wymiarów w tabeli Domyślne wymiary. Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób można zdefiniować to, że podczas księgowania do księgi głównej powinno zawsze być wykorzystywane centrum kosztów DZIAŁ, a nie obiekt kosztów PROJEKT.

Kod wymiaru Księgowanie wartości
Dział Kod obowiązkowy
Projekt Brak kodu

Definiowanie wartości wymiaru dla kosztów narzutu i kosztów bezpośrednich

System umożliwia przenoszenie kosztów narzutów do centrum kosztów i kosztów bezpośrednich do obiektu kosztów. Poniższa tabela pokazuje optymalną kombinację wartości ustawień wymiarów.

Przeniesienie do Księgowanie centrum kosztów Księgowanie obiektu kosztów
Centrum kosztów Obowiązkowy kod Brak kodu
Obiekt kosztu Brak kodu Kod obowiązkowy
Uwaga

Aby upewnić się, że predefiniowane centrum kosztów i obiekt kosztów, które zostaną ustawione w księdze głównej zostaną automatycznie przeniesione do rachunku kosztów, zaznacz pole wyboru Sprawdź księgowania K/G na stronie Rachunek kosztów.

Zobacz też

Księgowanie kosztów
Przenoszenie i księgowanie zapisów kosztów
Definiowanie i alokowanie kosztów
Praca z Business Central