Table of Contents

Zarządzanie budżetami środków trwałych

Użytkownik ma także możliwość konfiguracji budżetowanych środków trwałych. Umożliwia to uwzględnienie przewidywanych nabyć i sprzedaży w raportach.

Informacje o przyszłych inwestycjach, likwidacji/sprzedaży i amortyzacji środków trwałych są niezbędne do przygotowania planowanego rachunku wyników, bilansu oraz planowanego rachunku kosztów. Te informacje można uzyskać z raportu Środek trwały - wart. przewid.. Przed wydrukowaniem tego raportu należy przygotować budżet.

Abu zaplanować koszt nabycia środka trwałego

Aby przygotować budżet, należy skonfigurować kartoteki środków trwałych dla środków trwałych, które mają być zakupione w przyszłości. Środki trwałe budżetu są skonfigurowane jako zwykłe środki trwałe, ale konfiguracja powinna uniemożliwiać księgowanie w księdze głównej.

W trakcie księgowania kosztu nabycia należy wprowadzić numer budżetowanego środka trwałego w polu Nr zabudżetow. ŚT. Umożliwia to zaksięgowanie kosztu nabycia ze znakiem przeciwnym do środka budżetowanego. Oznacza to, że całkowity koszt nabycia środka budżetowanego stanowi różnicę pomiędzy budżetowanym i rzeczywistym kosztem nabycia.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową kartę środka trwałego dla budżetowanego środka trwałego.
 3. Zaznacz pole wyboru Środek budżetowany, aby zapobiec księgowaniu w księdze głównej.
 4. Wypełnij pozostałe pola, przypisz księgę amortyzacji, a następnie zaksięguj pierwszy koszt nabycia dla budżetowanego środka trwałego wprowadzonego w polu Nr zabudżetow. ŚT w wiersz. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Nabycie środków trwałych.

Aby zaplanować sprzedaż/likwidację środka trwałego

Jeśli planujesz sprzedaż środka w ramach okresu budżetowania, wprowadź informacje dotyczące ceny sprzedaży i daty sprzedaży.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz środek trwały, który ma podlegać srzedaży/likwidacji, a następnie wybierz akcję Księgi amortyzacji.
 3. Na stronie Księgi amortyzacji ŚT wypełnij pola Przew. data sprzed./likwidacji. i Przew. przych. na sprz./likw.. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby wyświetlić przewidywane wartości sprzedaży/likwidacji

Aby wyświetlić przewidywane wartości sprzedaży/likwidacji i obliczyć zysk i stratę, można użyć raportu Wartość przewidywana ŚT.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Wartość przewidywana ŚT, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz Drukuj lub Podgląd.

Aby zaplanować budżet amortyzacji

Aby obliczyć przyszłą amortyzację, można skorzystać z raportu Środek trwały - wart. przewid.. Raport zawiera wartość księgową i skumulowaną amortyzację na początku wybranego okresu, zmiany w trakcie okresu, a także wartość księgową i skumulowaną amortyzację na koniec wybranego okresu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środek trwały - wart. przewid., a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola.
 3. Aby wyświetlić wartości całkowite dla wszystkich środków, wyczyść pole wyboru Drukuj dla środka trwałego.
 4. Pozostaw puste pola na skróconej karcie Środek trwały, aby wszystkie środki zostały uwzględnione. W polu Środek budżetowany wprowadź Nie, aby wykluczyć środki budżetowane lub Tak, aby wyświetlić tylko środki budżetowane.
 5. Wybierz Drukuj lub Podgląd.

Zobacz też

Środki trwałe
Konfigurowanie środków trwałych
Finanse
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Praca z Business Central