Table of Contents

Zasoby dotyczące pomocy i wsparcia produktu

Z poziomu elementu menu Pomoc (znak zapytania w prawym górnym rogu) w Dynamics 365 Business Central, użytkownik może uzyskać dostęp do strony Pomoc i obsługa techniczna, która pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania użytkownika. Użytkownik może tam uzyskać także informacje dotyczące kontaktu z pomocą techniczną dla Business Central.

Na stronie omówiono zasoby dostępne dla użytkowników w różnych sekcjach strony Pomoc i obsługa techniczna.

Porada

Business Central zawiera etykietki narzędzi dla pól i akcji oraz wskazówki dotyczące najważniejszych stron. Ułatwiają one obsługę różnych procesów biznesowych. Na każdej etykietce narzędzia i wskazówce, można wybrać łącze Dowiedz się więcej, aby otworzyć stronę pomocy dla danej strony. Na wszystkich stronach można korzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+F1, która umożliwia wyświetlenie odpowiedniej strony pomocy. Z kolei klikając na znak zapytania, widoczny na wszystkich urządzeniach w prawym górnym rogu, można przejść do strony Pomoc i obsługa techniczna i uzyskać dostęp do informacji o produkcie.

Znajdowanie odpowiedzi

Sekcja Znajdź zawiera łącza do najpopularniejszych miejsc, w których użytkownicy szukają odpowiedzi na zadane pytania. Łącza można podzielić na cztery kategorie. Każdą z nich omówiono w poniższych podsekcjach. Niektóre odnośniki mogą być konfigurowane przez partnera produktu Business Central, dlatego ich działanie może się nieznacznie różnić.

Pomoc dotycząca produktu

Sekcja Znajdź zawiera dwa łącza do materiałów Pomocy dotyczących produktu:

 • Materiały Pomocy, dotyczące odwiedzonej przed chwilą strony w Business Central

  Łącze zostało wygenerowane automatycznie. Jeśli Business Central nie może znaleźć właściwego łącza, zostanie wyświetlona strona docelowa na Docs.microsoft.com dla domyślnej wersji Business Central. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy strona była częścią aplikacji, która nie dodawała mapowania pomocy kontekstowej do domyślnego łącza Dowiedz się więcej do strony docelowej Business Central.

 • Strona docelowa Pomoc dla Business Central

  Funkcjonalność domyślnej wersji Business Central opisano na stronie Docs.microsoft.com. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Korzystanie ze strony docs.microsoft.com, aby dowiedzieć się więcej. Użytkownik może także rozszerzać i dostosowywać Business Central z pomocą aplikacji dostępnych w AppSource. Wszystkie aplikacje zawierają odnośniki do właściwych plików Pomocy dla produktu oraz wskazówki dotyczące różnych przepływów pracy w wybranej przez użytkownika wersji Business Central.

Społeczność

Business Central Forum umożliwia przesłanie zapytania i uzyskanie informacji od innych członków społeczności Business Central. W rozmowach na forum biorą udział partnerzy i pracownicy Microsoft.

W przypadku braku partnera, społeczność może pomóc w odblokowaniu użytkownika i odpowiedzieć na pojawiające się pytania. Społeczność może być dobrym punktem startowym dla użytkownika, który właśnie rozpoczął okres próbny.

Blog

Na stronie Dynamics 365 Blog można podjąć konwersację na temat najnowszych możliwości oraz przekazać wszelkie uwagi.

Możliwości i funkcje dostępne wkrótce

Ważne aktualizacje instalowane są w Business Central co 6 miesięcy, a usługi co miesiąc. Wybierz odnośnik, aby wyświetlić najnowszy plan wydań. Przegląd nadchodzących i niedawno wydanych funkcjonalności można zobaczyć w planie wydania produktu Dynamics 365.

Przegląd długoterminowych zmian i aktualizacji jest dostępny na stronie planów rozwoju Business Central, na której widoczne są ogólne priorytety, dotyczące funkcjonalności Business Central wprowadzanych w najbliższych latach.

Więcej możliwości wersji próbnej

Poniższa sekcja zawiera skróty, przenoszące użytkownika do platformy Microsoft AppSource, na której można znaleźć rozwiązania i usługi udostępnione przez partnerów rozwiązania Business Central. Przed decyzją o zakupie subskrypcji warto użyć odnośników, aby poznać pełne możliwości produktu Business Central. Użytkownik może też znaleźć odnośnik umożliwiający nawiązanie kontaktu z zespołem sprzedażowym.

Uwaga

Sekcja ta jest dostępna tylko w wersjach próbnych. Jeżeli użytkownik wykupił Business Central, sekcja nie jest widoczna.

Przekazywanie opinii

Na stronie Pomysły dotyczące Dynamics 365 można zamieścić sugestie dotyczące nowych funkcji i możliwości. Wprowadzone tam informacje są przekazywane bezpośrednio na listę prac projektowych, na potrzeby badania i priorytetyzacji.

Należy upewnić się, że wyszukiwanie dotyczy listy zgłoszonych propozycji. Możliwe jest, że informacja o podobnej treści została już zamieszczona przez innego użytkownika oraz otrzymała już głosy. Użytkownik ma możliwość zagłosowania na zgłoszony już wcześniej pomysł, aby określić dla niego priorytet na liście prac projektowych.

Rozwiązywanie problemów

Sekcja Rozwiązywanie problemów zawiera informacje techniczne, które mogą być wykorzystywane przez administratora lub partnera Business Central do odblokowywania użytkowników. Sekcja zawiera też dane dotyczące ostatniego komunikatu o błędzie, aktualnej wersji Business Central, oraz odnośnika do strony Inspekcja strony. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Inspekcja stron w Business Central.

Włączenie dodatkowego rejestrowania w sekcji Zgłaszanie problemu może pomóc użytkownikowi i partnerowi w rozwiązywaniu problemów. To ustawienie umożliwia analizę dodatkowej telemetrii w usłudze Application Insights.

Administrator wewnętrzny ma dostęp do centrum administracyjnego, w którym można kontynuować rozwiązywanie problemów, a także wyświetlać dane telemetryczne, zarządzać środowiskami oraz sesjami użytkowników. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Znajdowanie informacji technicznych oraz Zarządzanie środowiskami w materiałach dla administratorów.

Zgłaszanie problemu

Pomoc techniczną można uzyskać u dystrybutora użytkownika Business Central. Ta sekcja ułatwia kontakt z dystrybutorem, jeśli udostępnił on swoje dane kontaktowe pracownika działu pomocy technicznej. Jeśli partner Business Central nie rozwiąże problemu, zgłosi go do zespołu Microsoft.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Eskalowanie problemów pomocy technicznej w materiałach dla administratorów.

Uwaga

Ta sekcja jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy wykupili subskrypcję Business Central. W przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się, aby skorzystać z wersji próbnej, ale nie wykupił jeszcze subskrypcji Business Central, nie może współpracować z dystrybutorem ani nawiązać kontaktu z zespołem pomocy technicznej Microsoft. Partnera Business Central można znaleźć na stronie Szukam dostawcy rozwiązania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Jak znaleźć dystrybutora?.

Kontakty ds. pomocy technicznej

Sekcja Zgłaszanie problemu zawiera adres e-mail lub hiperłącze, za pomocą którego można się skontaktować z pracownikiem działu obsługi klienta lub zespołem ds. pomocy technicznej. Dystrybutorzy rozwiązania Business Central dla dzierżawców mogą skonfigurować preferowane dane kontaktowe pracownika działu pomocy technicznej w centrum administracyjnym. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie usług pomocy technicznej w materiałach dla administratorów.

Aby poinformować partnera o wystąpieniu problemu, należy wybrać łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail lub otwarcie witryny pomocy technicznej w nowej karcie przeglądarki. Następnie, można dodać informacje techniczne dotyczące dzierżawcy usługi Azure Active Directory z sekcji Rozwiązywanie problemów, a także inne istotne dane.

Korzystanie ze strony docs.microsoft.com w celu uzyskania dalszych informacji

Podstawowa wersja Business Central jest rozbudowywana i dopasowywana przez dużą społeczność partnerów. Każdy z partnerów oraz wielu klientów wdraża swoje własne sekcje Pomocy na swoich stronach. Jednak użytkownicy zawsze mogą przejść do strony docs.microsoft.com, aby uzyskać więcej informacji. Strona zawiera różne rodzaje treści, na przykład:

W tej sekcji można dowiedzieć się, w jaki sposób poruszać się między treściami dotyczącymi funkcjonalności biznesowej.

Business Central zawiera etykietki narzędzi dla pól i akcji oraz wskazówki dotyczące najważniejszych stron. Ułatwiają one obsługę różnych procesów biznesowych. Na każdej etykietce narzędzia i wskazówce, można wybrać łącze Dowiedz się więcej, aby otworzyć stronę pomocy dla danej strony. Na wszystkich stronach można korzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+F1, która umożliwia wyświetlenie odpowiedniej strony pomocy. Z kolei klikając na znak zapytania, widoczny na wszystkich urządzeniach w prawym górnym rogu, można przejść do strony Pomoc i obsługa techniczna i uzyskać dostęp do informacji o produkcie.

Treści na stronie

Ta sekcja strony docs.microsoft.com zawiera najistotniejsze treści publikowane przez Microsoft w ramach materiałów z cyklu Dowiedz się więcej stanowiących istotny element modelu wsparcia użytkownika. Treści Dowiedz się więcej częściowo odpowiadają na pytania, na które nie ma odpowiedzi w interfejsie użytkownika, na przykład:

 • W które miejsce większego przepływu pracy wpasowuje się ta strona?
 • Jaki jest następny krok?
 • Jaka jest alternatywa?

Dostęp do tych treści można uzyskać z poziomu produktu zarówno poprzez odnośnik Dowiedz się więcej, znajdujący się w etykietce narzędzia oraz sekcji Porady i nauka, jak również przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+F1.

Panel nawigacyjny znajdujący się po lewej stronie, spis treści, umożliwia grupowanie artykułów według obszaru biznesowego. Na przykład, użytkownik czytający artykuł Zakup zapasów do sprzedaży widzi w spisie treści artykuł Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu. Oba artykuły znajdują się w grupie o nazwie Zakupy, która jest połączona z artykułami dotyczącymi modułu Zakupu w Business Central.

Spis treści zawiera grupę materiałów, opisujących funkcjonalność lokalną, dla krajów obsługiwanych przez Microsoft. Jeśli na liście brakuje kraju użytkownika, oznacza to, że lokalna wersja jest prawdopodobnie dostarczana przez partnera. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Krajowa/regionalna dostępność i wspierane tłumaczenia.

Materiały dotyczące funkcjonalności lokalnej opisują funkcje dostępne w Business Central, które wspierają użytkowników w zachowaniu zgodności z przepisami obowiązującymi na wybranych rynkach, na przykład zestawieniami podatkowymi czy innymi typami raportów. W niektórych przypadkach różnica pomiędzy wersją domyślną a wersją dla wybranego kraju może być niewidoczna dla użytkownika. W pozostałych przypadkach użytkownicy muszą skonfigurować ustawienia raportowania lub elektronicznego fakturowania w określony sposób. Jeśli użytkownik ma trudności ze znalezieniem opisu przycisku lub akcji w domyślnej sekcji, znajdzie je w sekcji Funkcjonalność lokalna.

Wyszukiwanie innych treści

W przypadku znalezienia artykułu niezawierającego odpowiedzi na pytania użytkownika, inne treści można wyszukać na dwa sposoby:

 • Użycie pola Filtruj według tytułu w spisie treści po lewej stronie witryny

  W ten sposób można filtrować wyniki według słów użytych w tytułach artykułów. Na przykład, użytkownik może wpisać faktura, a następnie wybrać jedno z wyświetlonych łączy, takich jak Konfigurowanie zaokrąglania faktury lub Tworzenie faktur zaliczkowych.

  Pod każdym linkiem można zobaczyć, w którym miejscu spisu treści znajduje się dany artykuł. W ten sposób można łatwo sprawdzić, czy artykuł umieszczono przykładowo w sekcji Zakupy lub w sekcji dotyczącej australijskiej funkcjonalności lokalnej.

 • Użycie pola Wyszukaj w prawym górnym rogu witryny

  Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie dowolnego terminu. Przeszukiwana jest cała zawartość strony pod kątem danego terminu lub wyrażenia. Należy ponownie wyszukać termin faktura i przewinąć listę setek artykułów w materiałach Business Central, w których pojawia się to słowo.

Języki

Materiały dotyczące funkcjonalności dla firm są publikowane w różnych językach. Po przejściu na stronę docs.microsoft.com z poziomu produktu można zobaczyć, że treści wyświetlają się w tym samym języku, który został określony w Business Central, chyba że język ten nie jest dostępny na stronie docs.microsoft.com.

Język można zmienić poprzez zmianę adresu URL lub użycie przełącznika języków znajdującego się w lewym dolnym rogu strony.

Zawartość jest tworzona w języku angielskim i publikowana pod adresem URL, z kodem języka en-us. Po opublikowaniu nowych informacji w języku angielskim, jest ona następnie tłumaczona na wspierane języki. W większości przypadków użytkownik nie będzie miał możliwości przeczytania nowych treści we własnym języku przez maksymalnie 4 tygodnie. Jednak w większości przypadków potrwa to tylko tydzień lub dwa. Najnowsze informacje można wyświetlić przełączając język na en-us.

Spis treści został przetłumaczony dla każdego języka, jednak materiały w sekcji Funkcjonalność lokalna są dostępne tylko w języku angielskim, z wyjątkiem kraju zgodnego z bieżącym językiem. Na przykład, w duńskiej wersji strony docs.microsoft.com (https://docs.microsoft.com/da-dk/dynamics365/business-central/), w spisie treści można zobaczyć zapisy australijskiej wersji lokalnej w języku duńskim, jednak artykuły są dostępne tylko w języku angielskim. Tylko artykuły dotyczące duńskiej funkcjonalności lokalnej zostały przetłumaczone na język duński.

Zalecana zawartość

W marcu 2021 roku, pojawiły się nowe sekcje pod większością artykułów na stronie docs.microsoft.com. Sekcja Zalecana zawartość jest generowana automatycznie, na podstawie sposobu użycia każdego z artykułów w odniesieniu do reszty strony. Linki nie są stałe i będą się zmieniać z czasem.

Wyrażanie opinii

Na końcu każdego artykułu zamieszczonego na stronie docs.microsoft.com, udostępniono dwa przyciski. Przycisk Ten produkt odsyła użytkownika do strony Pomysły, a przycisk Ta strona umożliwia przesłanie opinii dotyczącej materiałów za pośrednictwem usługi GitHub. W obu przypadkach, jeśli użytkownik nie posiada konta, należy je utworzyć. W przypadku przycisku Opinia o produkcie należy zarejestrować się przy użyciu firmowego konta poczty e-mail. W przypadku Dostęp do gitHub, podczas tworzenia konta można użyć dowolnego adresu e-mail.

Cenimy wkład i zaangażowanie użytkowników wysyłających opinie, zarówno w formie żądań ściągnięcia, zawierających sugestie lub korekty treści, a także zgłoszeń, dotyczących problemów z usługą GitHub wraz z błędami i pytaniami. Należy jednak pamiętać o tym, że opinie i uwagi przesyłane do repozytorium dynamics365smb-docs dotyczą treści, a nie samego produktu.

Ważne

Microsoft akceptuje żądania ściągnięcia dotyczące tylko repozytorium dynamics365smb-docs, a nie repozytoriów dla poszczególnych języków. Opinie i uwagi dotyczące tłumaczeń można przesyłać za pośrednictwem zgłoszenia GitHub w odpowiednim repozytorium.

Przechodzenie do innych części witryny

Witryna docs.microsoft.com zawiera materiały dotyczące także innych produktów oraz inne rodzaje treści. Aby przejść przykładowo do strony Microsoft Learn lub Plany wydań Dynamics 365, należy użyć łączy umieszczonych w górnej części witryny. Można też na przykład znaleźć odnośnik do strony Społeczność Dynamics 365.

Aplikacje oraz inne rozwiązania

Jeśli Business Central użytkownika obsługuje funkcjonalności dostarczone przez Microsoft, dostawca funkcjonalności dostarcza również zawartość Dowiedz się więcej na swojej stronie. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej zawartości w taki sam sposób, w jaki można to zrobić w domyślnej wersji Business Central, czyli przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+F1.

Ta sama zasada ma zastosowanie podczas używania usługi lokalnej Business Central.

Zobacz też

Katalog szkoleń Business Central
Jak znaleźć dystrybutora? System pomocy (dostępny tylko w języku angielskim)
Wpis na blogu: Znajdowanie odpowiednich zasobów i przekazywanie opinii
Dokumentacja Business Central dla programistów i administratorów
Zasoby pomocy i obsługi technicznej dla partnerów
Pomoc techniczna
Strona Microsoft Learn