Table of Contents

Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów

Dla każdego nabywcy można skonfigurować preferowaną metodę wysyłania dokumentów sprzedaży. Dzięki temu, nie trzeba definiować ustawień wysyłania za każdym razem, gdy użytkownik wybiera akcję Zaksięguj i wyślij.

Użytkownik konfiguruje profile wysyłania dokumentów na stronie Profile wysyłania dokumentów. Odpowiedni profil można wybrać w polu Profil wysyłania dokumentów w kartotece nabywcy. Zaznaczenie pola wyboru Domyślny spowoduje ustawienie domyślnego profilu wysyłania dokumentów dla wszystkich nabywców, z wyjątkiem tych, dla których wybrano inny profil w polu Profil wysyłania dokumentów.

Po wybraniu akcji Zaksięguj i wyślij w dokumencie sprzedaży, w oknie dialogowym Zaksięguj i wyślij potwierdzenie wyświetli się używany profil wysyłania - ten, który zdefiniowano dla nabywcy lub profil domyślny, ustawiony dla wszystkich nabywców. W tym samym oknie dialogowym, profil wysyłania można zmienić dla wybranego dokumentu sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.

Aby skonfigurować profil wysyłania dokumentów

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Profile wysyłania dokumentów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Profile wysyłania dokumentów wybierz akcję Nowy.
  3. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby określić profil wysyłania w kartotece nabywcy

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartotekę nabywcy, dla którego chcesz skonfigurować profil wysyłania.
  3. W polu Profil wysyłania dokumentów wybierz profil, który skonfigurowano zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

Zobacz też

Konfigurowanie sprzedaży
Sprzedaż
Praca z Business Central