Table of Contents

Monitorowanie realizacji i wydajności zleceń

Gdy zlecenie postępuje zużywane są materiały, zasoby i inne wydatki, które należy zaksięgować do zlecenia. Roboty w toku (RWT) to funkcja pozwalająca na oszacowanie wartości pieniężnej zleceń w księdze głównej, gdy te zlecenia są realizowane. W wielu przypadkach można zaksięgować wydatki zlecenia przed zafakturowaniem zlecenia. Po zaksięgowaniu tylko wydatków sprawozdanie finansowe będzie nieprecyzyjne. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Koncepcja metod kalkulacji RWT.

Aby śledzić wartość w księdze głównej, można obliczyć RWT i zaksięgować wartość w księdze głównej.

RWT można obliczyć na podstawie poniżej wymienionych:

 • Wartość kosztu
 • Wartość sprzedaży
 • Rozpoznawalny koszt
 • Procent zaawansowania
 • Ukończona umowa

Istnieje możliwość zmiany metody wyświetlenia wyniku. Po zmianie należy ponownie obliczyć RWT. RWT można obliczyć nieograniczoną ilość razy. RWT jest jedynie obliczane, nie jest księgowane w księdze głównej. Po obliczeniu RWT, można księgować w księdze głównej.

Aby utworzyć metodę RWT

Istnieje możliwość utworzenia metody kalkulacji RWT zlecenia odzwierciedlającej potrzeby danej organizacji. Metodę tę można zdefiniować jako domyślną, dzięki czemu będzie ona wykorzystywana w przypadku kolejnych zleceń realizowanych przez firmę.

Uwaga

Po zastosowaniu tej nowej metody do utworzenia zapisów RWT, nie można jej usunąć ani zmodyfikować.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Metody kalkulacji RWT zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Nowe, a następnie wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 3. Zamknij stronę.
 4. Aby ustawić tę metodę jako domyślną wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
 5. W polu Domyślna metoda RWT wybierz z listy odpowiednią metodę.

Aby zdefiniować metodę kalkulacji RWT dla zlecenia

Przy tworzeniu nowego zlecenia należy określić, która metoda kalkulacji RWT zlecenia ma zastosowanie. W niektórych przypadkach odpowiednia metoda kalkulacji RWT zlecenia ustawiona została jako domyślna.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Nowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie zleceń.
 3. Na stronie Kartoteka zlecenia w polu Metoda kalkulacji RWT, wybierz z listy metodę kalkulacji RWT. Jeśli została zdefiniowana metoda domyślna, w razie potrzeby możesz wybrać inną opcję.

Aby obliczyć RWT

Istnieje możliwość określenia kwoty RWT do zaksięgowania w kontach bilansowych dla raportu końca okresu. Można użyć do tego zadania wsadowego Zlecenie - oblicz RWT.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenie - oblicz RWT, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Oblicz RWT.
 3. Na stronie Zlecenie - oblicz RWT wypełnij odpowiednio pola.
 4. Wybierz przycisk OK.
Uwaga

Zadanie wsadowe jedynie obliczy RWT. RWT nie zostanie zaksięgowane w księdze głównej. Aby to zrobić, po obliczeniu RWT uruchom zadanie wsadowe Księguj RWT w K/G. Dodatkowe informacje zamieszczono w poniższej procedurze.

Aby zaksięgować RWT

Po obliczeniu RWT, można je zaksięgować do kont bilansowych dla raportu końca okresu. Należy do tego użyć zadania wsadowego Zlecenie - księguj RWT w K/G.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenie - księguj RWT w K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Zlecenie - księguj RWT w K/G wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz przycisk OK.

Aby obliczyć i zaksięgować zapisy zakończenia zlecenia

Po zakończeniu wszystkich działań dla zlecenia, w tym księgowania i fakturowania użycia , należy zaktualizować Stan zlecenia na Zakończone. Następnie należy wycofać RWT zaksięgowane w księdze głównej.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz otwarte zlecenie, a następnie wybierz akcję Edytuj.

 3. W polu Stan wybierz Zakończone.

 4. Postępuj według kroków pomocy aby obliczyć i zaksięgować RWT. Aby zrobić to ręcznie, należy postąpić według kroków 5 i 6.

 5. Wybierz akcję Oblicz RWT.

 6. Na stronie Zlecenie - oblicz RWT wypełnij odpowiednio pola.

  Zapisy RWT zlecenia utworzone przez użycie zadania wsadowego będą miały pole wyboru Zlecenie ukończone zaznaczone.

 7. Wybierz akcję Zlecenie - księguj RWT w K/G.

 8. Na stronie Zlecenie - księguj RWT w K/G wypełnij odpowiednio pola.

  Zapisy księgi głównej RWT zlecenia utworzone przez użycie zadania wsadowego będą miały pole wyboru Zlecenie ukończone zaznaczone.

Aby wyświetlić zapisy księgi zleceń

Wszystkie zapisy powiązane ze zleceniem w rejestrach zleceń są po kolei ponumerowane, startując od 1. Z rejestru zleceń można dostać podgląd wszystkich zapisów księgi zleceń.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Rejestry zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz odpowiedni rejestr, a następnie wybierz akcję Księga zleceń.

Na stronie Zapisy księgi zleceń możesz sprawdzić zapisy powiązane z dowolnym zleceniem.

Zobacz też

Zarządzanie projektami Zarządzanie kosztami zapasów
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central