Table of Contents

Tworzenie zamówień specjalnych

Można utworzyć zamówienie specjalne dla wybranego zapasu katalogowego, który ma zostać wysłany do określonego nabywcy. Dostawca dostarcza dany zapas do magazynu firmy, skąd można wydać go nabywcy niezależnie albo łącznie z innymi zapasami w ramach realizacji innego zamówienia.

Zamówienia specjalne oznaczają, że zamówienie sprzedaży jest połączone z zamówieniem sprzedaży, aby zapewnić pobranie wybranego zapasu katalogowego z magazynu i dostarczenie go do nabywcy.

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zdefiniować kartoteki nabywcy, dostawcy i zapasu, które są niezbędne do utworzenia zamówienia.

Aby utworzyć zamówienie specjalne

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienie sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Nowy. Utwórz i wypełnij zamówienie sprzedaży dla określonego zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż produktów.

 3. Wypełnij wiersz sprzedaży na skróconej karcie Wiersze. W polu Kod zakupu wybierz kod z zaznaczonym polem Zamówienie specjalne.

  Należy teraz utworzyć zamówienie zakupu na podstawie arkusza zapotrzebowania.

 4. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Arkusz zapotrzebowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

 5. Wybierz kolejno akcje Zamówienie specjalne, a następnie Pobierz zamówienia sprzedaży.

 6. Strona Pobierz zamówienia sprzedaży wyświetla wyniki, dla których wartość pola Nr dokumentu jest numerem zamówienia sprzedaży. Wybierz przycisk OK. Wiersz arkusza zapotrzebowania zostanie utworzony dla zapasu.

 7. W wierszu arkusza zapotrzebowania w polu Komunikat akcji wybierz Nowy.

 8. Na stronie Arkusz zapotrzebowania wybierz akcję Wykonaj komunikat akcji. Otworzy się strona Wykonaj kom. akcji - zapot.. Wybierz przycisk OK.

  Wyświetli się komunikat informujący o utworzeniu zamówień zakupu. Wybierz przycisk OK.

Zamówienie zakupu utworzone jako zamówienie specjalne dla zamówienia sprzedaży jest uwzględniane w systemie planowania, ponieważ umożliwia bilansowanie popytu i podaży. Oznacza to, że zamówienie zakupu (podaż) pozostaje połączone z zamówieniem sprzedaży (popyt), nawet jeśli zamówienie zakupu może zaspokoić inne, wcześniejsze zapotrzebowanie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Zasady ponownego zamawiania.

Uwaga

Funkcjonalności zamówień specjalnych nie można użyć dla zarezerwowanego zapasu. W przypadku zapasów sprzedawanych w ramach zamówień specjalnych, należy upewnić się, że w polu Rezerwacja nie wybrano opcji Zawsze.

Zobacz też

Praca z zapasami katalogowymi
Sprzedaż
Tworzenie dostaw bezpośrednich
Szczegóły projektu: Zasady ponownego zamawiania
Praca z Business Central