Table of Contents

Tworzenie dostaw bezpośrednich

Dostawa bezpośrednia to dostawa zapasów bezpośrednio od jednego dostawcy do danego nabywcy.

Jeśli dla zamówienia sprzedaży zaznaczono opcję dostawy bezpośredniej oraz utworzono zamówienie zakupu określające nabywcę w polu Odbiorca dostawy, Adres nabywcy, oba dokumenty można połączyć, aby poinformować dostawcę o dostawie bezpośrednio do nabywcy.

Aby utworzyć zamówienie sprzedaży dla dostawy bezpośredniej

Aby przygotować dostawę bezpośrednią, należy utworzyć zamówienie sprzedaży dla zapasu, a następnie w wierszu sprzedaży należy oznaczyć konieczność przygotowania dostawy bezpośredniej dla tego zamówienia sprzedaży.

 1. Utwórz zamówienie sprzedaży dla zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż produktów.
 2. W wierszu zamówienia sprzedaży dla dostawy bezpośredniej zaznacz pole wyboru Dostawa bezpośrednia. Jeśli to pole jest niewidoczne, można je wstawić za pomocą funkcji Wybierz kolumny. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.

Aby utworzyć zamówienie zakupu dla dostawy bezpośredniej

Aby przygotować dostawę bezpośrednią, w zamówieniu zakupu należy zaznaczyć, że ma być ono dostarczone do nabywcy.

 1. Utwórz zamówienie zakupu. Nie uzupełniaj żadnych pól w wierszach. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie zakupów.
 2. W polu Odbiorca dostawy wybierz opcję Adres nabywcy.
 3. W polu Nabywca wybierz nabywcę, któremu mają zostać sprzedane zapasy.
 4. Wybierz akcję Dostawy bezpośrednie, a następnie Pobierz zamówienia sprzedaży.
 5. Na stronie Lista sprzedaży otwórz zamówienie sprzedaży, które utworzono w sekcji Aby utworzyć zamówienia sprzedaży dla dostawy bezpośredniej.
 6. Wybierz przycisk OK.

Informacje z wiersza zamówienia sprzedaży są wstawiane w wierszu/wierszach zamówienia zakupu.

Użytkownik może już poinformować dostawcę, aby wysłał zapasy do nabywcy, na przykład, wysyłając zamówienie zakupu jako załącznik PDF w wiadomości e-mail.

Aby utworzyć wiele zamówień zakupu dla dostaw bezpośrednich

Z arkusza zapotrzebowania można również korzystać przy tworzeniu zamówień zakupu dla dostawcy. Arkusz zapotrzebowania ułatwia tworzenie zamówienia zakupu dla wszystkich pozostałych dostaw bezpośrednich, co oznacza, że nie trzeba tworzyć zamówień pojedynczo.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Arkusze zapotrzebowania, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Dostawy bezpośrednie, a następnie akcję Pobierz zamówienia sprzedaży.
 3. Wybierz przycisk OK.
 4. Sprawdź wiersze zamówienia zakupu, a w polu Nr dostawcy wybierz dostawcę, który dostarcza potrzebne towary.
 5. Wybierz akcję Wykonaj komunikat akcji, aby przekonwertować sprawdzone wiersze na zamówienie zakupu.

Aby wyświetlić zamówienie zakupu połączone z zamówieniem sprzedaży

 • Należy zaznaczyć wiersz zamówienia sprzedaży z dostawą bezpośrednią, a następnie wybrać kolejno akcje Zamówienie, Dostawa bezpośrednia i Zamówienie zakupu.

Aby zaksięgować dostawę bezpośrednią

Po wysłaniu zapasów przez dostawcę, zamówienie sprzedaży można zaksięgować jako wydane. Zamówienie zakupu można także zaksięgować. Wcześniej jednak, przed zafakturowaniem zamówienia sprzedaży, należy wybrać opcję Przyjęcie.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz zamówienie sprzedaży, które utworzono w sekcji Aby utworzyć zamówienia sprzedaży dla dostawy bezpośredniej.
 3. W polu Ilość do wydania określ, jaka ilość zamówienia ma zostać wydana - całkowita czy częściowa.
 4. Wybierz akcję Księguj lub Zaksięguj i wyślij.
 5. Wybierz opcję Wydanie, aby dokument zaksięgować później lub Wydanie i faktura, aby zaksięgować go od razu.

Zobacz też

Tworzenie zamówień specjalnych
Zakupy zapasów na sprzedaż
Sprzedaż produktów
Rejestrowanie pakietów
Sprzedaż
Zapasy
Praca z Business Central