Table of Contents

Konfigurowanie podstawowych magazynów z obszarami działań

Jeśli obszary operacji wewnętrznych takich jak produkcja czy kompletacja istnieją w podstawowych konfiguracjach magazynów, gdzie lokalizacje używają pola ustawienia Pojemnik obowiązkowy i czasem pól ustawienia Wymagane pobranie i Wymagane odłożenie, należy użyć trzech podstawowych dokumentów magazynu do zapisania działań magazynowych dla obszarów operacji wewnętrznych:

 • Strona Przesunięcie zapasu.
 • Strona Pobranie zapasu.
 • Strona Odłożenie zapasu.
Uwaga

Mimo że ustawienia nazwane są Wymagane pobranie i Wymagane odłożenie, nadal można księgować przyjęcia i wydania bezpośrednio z dokumentów źródłowych biznesu w lokalizacjach, w których są zaznaczone te pola wyboru.

Aby użyć tych stron z operacjami wewnętrznymi, takimi jak pobraniem i przesunięciem komponentów do produkcji, należy wykonać niektóre bądź wszystkie etapy konfiguracji, w zależności od ilości potrzebnej kontroli:

 • Udostępnij dokumenty pobrania, przesunięcia i odłożenia zapasu.
 • Określ domyślne struktury pojemników dla komponentów i zapasów końcowych przepływających do i z zasobów operacji.
 • Pojemniki Z produkcji i Do produkcji dedykowane na konkretne zasoby operacji, aby zapobiec przed pobraniem zapasów dla wychodzących dokumentów.

Kody pojemników ustawione na kartotekach lokalizacji określają domyślny przepływ magazynowy dla niektórych działań, takich jak komponenty w dziale kompletacji. Istnieje dodatkowa funkcja by upewnić się, że po umieszczeniu przedmiotów w określonym pojemniku, nie będą mogły być przesunięte ani pobrane dla innych działań. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie dedykowanych pojemników komponentu.

Poniższe procedury powstały na podstawie ustawiania podstawowych działań wokół obszaru produkcyjnego. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku innych obszarów operacji, takich jak kompletacji, zarządzania serwisem czy zleceń.

Uwaga

W poniższej procedurze, pole ustawienia Pojemnik obowiązkowy w kartotekach lokalizacji jest zaznaczone jako warunek, ponieważ jest to podstawą dla zarządzania magazynem każdego poziomu.

Aby udostępnić dokumenty wewnętrzne dla wewnętrznych działań operacji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz kartotekę lokalizacji, którą chcesz skonfigurować.
 3. Aby wskazać, że w przypadku zwolnienia przychodzącego lub wewnętrznego dokumentu źródłowego z kodem pojemnika można utworzyć dokument odłożenia lub przesunięcia zapasu, zaznacz pole wyboru Wymagane odłożenie na skróconej karcie Magazyn.
 4. Aby wskazać, że w przypadku utworzenia wychodzącego lub wewnętrznego dokumentu źródłowego z kodem pojemnika należy utworzyć dokument pobrania lub przesunięcia zapasu, zaznacz pole wyboru Wymagane pobranie.

Aby określić domyślną strukturę pojemnika w obszarze produkcji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz Lokalizację, którą chcesz ustawić.

 3. Na skróconej karcie Pojemniki w polu Kod otwartego pojemn. warszt. wpisz kod pojemnika w obszarze produkcji z dużą ilością komponentów, które operator maszyny może zużyć bez żądania działania magazynowego, które miałoby je przynosić do pojemnika. Zapasy umieszczone w tym pojemniku zazwyczaj są ustawione na automatyczne księgowanie lub kalkulację zużycia. Oznacza to, że pole Metoda kalk. zużycia zawiera Naprzód lub Wstecz.

 4. W polu Kod pojemnika do produkcji wprowadź kod pojemnika w obszarze produkcyjnym, gdzie komponenty pobrane do produkcji w tej lokalizacji są domyślnie umieszczone przed zużyciem. Zapasy umieszczone w tym pojemniku zazwyczaj są ustawione na ręczne księgowanie zużycia. Oznacza to, że pole Metoda kalk. zużycia zawiera Ręczny lub Pobranie + naprzód lub Pobranie + wstecz dla pobrań magazynowych i przesunięć zapasów.

  Uwaga

  Podczas użycia pobrań zapasów, pole Kod pojemnika w wierszu komponentu zlecenia produkcyjnego określa pojemnik Przyjęcie, z którego są zmniejszane komponenty podczas księgowania zużycia. Podczas użycia przesunięć zapasów, pole Kod pojemnika w wierszach komponentu zlecenia produkcyjnego określa pojemnik Umieszczenie w obszarze operacji, gdzie magazynier ma umieścić komponenty.

 5. Na skróconej karcie Pojemniki w polu Kod pojemnika z produkcji wprowadź kod pojemnika w obszarze produkcyjnym, skąd zakończone zapasy końcowe są domyślne pobierane, gdy proces zawiera działanie magazynowe. W podstawowych konfiguracjach magazynów działania są zapisywane jako odłożenie lub przesunięcie zapasu.

Dla wierszy komponentu zlecenia produkcyjnego z domyślnym kodem pojemnika wymagane jest umieszczenie w pojemniku komponentów obliczonych zgodnie z metodą kalkulacji zużycia wprzód. Jednak do momentu zużycia komponentów z tego pojemnika, pobranie lub zużycie z tego samego pojemnika może odbywać się dla innych zapotrzebowań na komponent, ponieważ komponenty te są nadal uważane za dostępne. Aby upewnić się, że zawartość pojemnika jest dostępna tylko dla zapotrzebowania na komponent, dla którego używa się tego pojemnika produkcyjnego, należy zaznaczyć pole Dedykowany w wierszu powiązanym z tym kodem pojemnika na stronie Pojemniki otwartej z kartoteki lokalizacji.

W tym schemacie blokowym pokazano jak pole Kod pojemnika w wierszach komponentu zlecenia produkcyjnego zostanie wypełnione według ustawień.

Schemat blokowy pojemnika.

Aby zdefiniować domyślną strukturę pojemnika w obszarze kompletacji

Komponenty dla zleceń kompletacji nie mogą być pobrane ani zaksięgowane z pobraniami zapasów. Zamiast tego należy użyć strony Przesunięcie zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przesunięcie komponentów do obszaru operacyjnego w podstawowym magazynowaniu.

Przy pobieraniu i wydawaniu ilości wierszy sprzedaży skompletowanych na zamówienie, należy postępować według pewnych zasad przy tworzeniu wierszy pobrania zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji „Obsługa kompletacji na zamówienie w pobraniach zapasów” artykułu Pobranie zapasu przy pomocy pobrań zapasów.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie kompletacją.

Aby ustawić automatyczne utworzenie przesunięcia zapasu przy utworzeniu pobrania zapasu dla zapasu kompletowanego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia kompletacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Zaznacz pole wyboru Utwórz przesunięcie automatycznie.

Aby ustawić pojemnik w obszarze kompletacji, gdzie domyślnie umieszczone są komponenty zanim będą mogły zostać zużyte w kompletacji

Wartość w tym polu jest automatycznie wprowadzana do pola Kod pojemnika w wierszach zlecenia kompletacji, gdy lokalizacja jest wprowadzona w polu Kod lokalizacji w wierszu zlecenia kompletacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz Lokalizację, którą chcesz ustawić.
 3. Wypełnij pole Kod pojemnika do kompletacji.

Aby skonfigurować pojemnik w obszarze kompletacji, gdzie ukończone zapasy kompletowane są księgowane, gdy są kompletowane do magazynu

Wartość w tym polu jest automatycznie wprowadzana do pola Kod pojemnika w nagłówkach zlecenia kompletacji, gdy kod lokalizacji jest wprowadzony w polu Kod lokalizacji w nagłówku zlecenia kompletacji.

Kody pojemników ustawione na kartotekach lokalizacji określają domyślny przepływ magazynowy dla konkretnych działań magazynowych, takich jak zużycie komponentów w obszarze kompletacji. Istnieje dodatkowa funkcja by upewnić się, że przedmioty, umieszczone w domyślnym pojemniku, nie będą mogły być przesunięte ani pobrane dla innych działań.

Uwaga

Takie ustawienie jest możliwe jedynie dla lokalizacji, w których jest wybrane pole Pojemnik obowiązkowy.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz Lokalizację, którą chcesz ustawić.
 3. Wypełnij pole Kod pojemnika z kompletacji.

Aby skonfigurować pojemnik, gdzie ukończone zapasy kompletowane są księgowane, gdy są kompletowane do połączonego zamówienia sprzedaży

Z tego pojemnika zapasy kompletowane wydawane są natychmiastowo, poprzez pobranie zapasu, aby zrealizować zamówienie sprzedaży.

Uwaga

To pole nie może być użyte, jeśli lokalizacja jest skonfigurowana do użycia bezpośredniego pobrania i odłożenia.

Kod pojemnika jest kopiowany z wiersza zamówienia sprzedaży do nagłówka zlecenia kompletacji aby przekazać pracownikom, gdzie należy umieścić produkcję, aby przygotować ją na wydanie. Jest on też kopiowany do wiersza pobrania zapasu, aby przekazać magazynierom, skąd wziąć ją do wydania.

Uwaga

Pojemnik wydania kompletacji na zamówienie jest zawsze pusty. W sytuacji księgowania wiersza sprzedaży kompletacji na zamówienie, zawartość pojemnika jest najpierw dodatnio korygowana z produkcją kompletacji. Zaraz potem jest korygowana ujemnie z wydaną ilością.

Wartość w tym polu jest automatycznie wprowadzana do pola Kod pojemnika w wierszach zamówienia sprzedaży zawierających ilość w polu Ilość do kompletacji na zamówienie lub jeśli zapas na sprzedaż ma Kompletacja na zamówienie w polu Metoda uzupełnień.

Jeśli pole Kod poj. wyd.- kompl. na zam. jest puste, zamiast niego użyte jest pole Kod pojemnika z kompletacji. Jeśli oba pola ustawienia są puste, w polu Kod pojemnika w wierszach zamówienia sprzedaży jest użyty ostatnio używany pojemnik z zawartością.

Ten sam kod pojemnika jest kopiowany do pola Kod pojemnika w wierszu pobrania zapasu, który zarządza wydaniem ilości kompletacji na zamówienie. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji „Obsługa kompletacji na zamówienie w pobraniach zapasów” artykułu Pobranie zapasu przy pomocy pobrań zapasów.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz Lokalizację, którą chcesz ustawić.
 3. Wypełnij pole Kod poj. wyd.- kompl. na zam..

Aby utworzyć dedykowane pojemniki komponentów

Można określić ilości w pojemniku, które mają być chronione przed pobraniem do zapotrzebowań innych niż ich obecny cel.

Ilości w dedykowanych pojemnikach nadal mogą być rezerwowane. W związku z tym ilości te są uwzględniane w polu Ilość dostępna razem na stronie Rezerwacja.

Na przykład, jeśli dla gniazda roboczego skonfigurowano kod pojemnika w polu Kod pojemnika do produkcji. Dla wierszy komponentu zlecenia produkcyjnego z tym kodem wymagane jest umieszczenie w pojemniku komponentów obliczonych zgodnie z metodą kalkulacji zużycia wprzód. Jednak do momentu zużycia komponentów z tego pojemnika, pobranie lub zużycie z tego samego pojemnika może odbywać się dla innych zapotrzebowań na komponent, ponieważ komponenty te są nadal uważane za dostępne. Aby upewnić się, że zawartość pojemnika jest dostępna tylko dla zapotrzebowania na komponent, dla którego używa się tego pojemnika produkcyjnego, należy zaznaczyć pole Dedykowany w wierszu powiązanym z tym kodem pojemnika na stronie Pojemniki otwartej z kartoteki lokalizacji.

Procedura tworzenia dedykowanego pojemnika przypomina funkcję użycia typów pojemników, która jest dostępna tylko w obsłudze zaawansowanych procesów magazynowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie typów pojemników.

Przestroga

Zapasy przechowywane w dedykowanych pojemnikach nie są chronione podczas pobierania i zużycia jako komponenty produkcji przy użyciu strony Pobranie zapasu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz lokalizację, którą chcesz zaktualizować.
 2. Wybierz akcję Pojemniki.
 3. Wybierz pole Dedykowany dla każdego pojemnika, którego chcesz użyć jedynie dla konkretnych operacji wewnętrznych i gdzie chcesz umieścić ilości zarezerwowane dla tej operacji wewnętrznej.
Uwaga

Pojemnik musi być pusty przed wybraniem lub wyczyszczeniem pola Dedykowany.

Zobacz też

Zarządzanie magazynem
Zapasy
Konfigurowanie zarządzania magazynem
Zarządzanie kompletacją
Szczegóły projektu: Zarządzanie magazynem
Praca z Business Central