Table of Contents

Zarządzenie zapasami

Dla każdego produktu fizycznego będącego przedmiotem handlu należy utworzyć kartotekę zapasu typu Zapasy. Oferowane nabywcom zapasy niebędące częścią zapasów magazynowych można zarejestrować jako zapasy katalogowe, a następnie przekonwertować je na zwykłe zapasy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ilość zapasu w magazynie można zwiększyć lub zmniejszyć poprzez zaksięgowanie jej bezpośrednio w zapisach księgi zapasów, na przykład po przeprowadzeniu inwentaryzacji lub w przypadku rezygnacji z rejestrowania zakupów.

Zwiększenia i zmniejszenia zapasów są również rejestrowane podczas księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Rejestrowanie zakupów, Sprzedaż produktów i Sprzedaż dotycząca faktury. Przesunięcia między lokalizacjami powodują zmiany ilości zapasów w magazynach firmy.

Aby zwiększyć przejrzystość zapasów i ułatwić ich wyszukiwanie i sortowanie, zapasy można podzielić na kategorie i przypisać im atrybuty.

Uwaga

Fizyczną obsługę zapasów nazywa się działaniami magazynowymi. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie magazynem.

Planowanie na pokrycie zapotrzebowania na zapasy jest częścią funkcjonalności planowania dostaw. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Planowanie.

Uzgodnienie zapasów

W trakcie księgowania transakcji magazynowych, takich jak wydania sprzedaży, faktury zakupu i korekty zapasów, koszty zmienionego zapasu rejestruje się w zapisach wyceny zapasu. Aby uwzględnić zmiany wartości zapasów w księgach finansowych, koszty zapasów są automatycznie księgowane na powiązanych kontach zapasów w księdze głównej. Dla każdej księgowanej transakcji magazynowej odpowiednie wartości księguje się na koncie zapasów, koncie korekty i koncie KWS w księdze głównej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie kosztów zapasów w księdze głównej.

Pomimo tego, że koszty zapasów są księgowane automatycznie w księdze głównej, użytkownik powinien sprawdzić, czy koszty towarów są przekazywane do powiązanych wychodzących transakcji sprzedaży. Jest to istotne szczególnie w sytuacji, gdy produkty są sprzedawane przed zafakturowaniem zakupu. Działanie to nazywa się korektą kosztu. Koszty zapasu są automatycznie korygowane po zaksięgowaniu transakcji na zapasach. Korektę można jednak też przeprowadzić ręcznie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korygowanie kosztów zapasów.

Zadania powiązane

W poniższej tabeli opisano zadania powiązane.

Aby Zobacz
Tworzyć kartoteki zapasów dla zapasów magazynowych będących przedmiotem handlu. Rejestrowanie nowych zapasów
Stworzyć strukturę zapasów nadrzędnych sprzedawanych w ramach zestawów obejmujących komponenty zapasu nadrzędnego lub zestawów kompletowanych na zamówienie. Praca z zestawieniami komponentów
Usprawniać zarządzanie zapasami, a także ich wyszukiwanie i sortowanie poprzez pogrupowanie ich według kategorii. Definiowanie kategorii zapasów
Przypisać atrybutom zapasu różne typy wartości ułatwiające ich wyszukiwanie i sortowanie. Praca z atrybutami zapasu
Tworzyć kartoteki dla zapasów specjalnych, które są oferowane nabywcy, ale nie są uwzględniane w zapasach magazynowych. Praca z zapasami katalogowymi
Przeprowadzać inwentaryzację przy użyciu stron Zlecenie inwentaryzacji i Rejestr inwentaryzacji. Inwentaryzacja na podstawie dokumentów
Przeprowadzić inwentaryzację, tworzyć korekty in-plus i in-minus, a także edytować informacje, takie jak lokalizacja i numer partii w zapisach księgi zapasów. Zliczanie, korekta i podział zapasów przy pomocy dzienników
Wyświetlać dostępność zapasów według lokalizacji, okresu, zdarzeń sprzedaży lub zakupu, a także według ich zużycia w BOM-ie kompletacji lub produkcji. Wyświetlanie dostępności zapasów
Przesuwać zapasy między lokalizacjami przy użyciu zleceń przesunięcia, aby zarządzać czynnościami magazynowymi lub za pomocą dziennika przesunięć zapasów. Przesunięcie zapasów pomiędzy lokalizacjami
Rezerwować zapasy lub zapasy przychodzące dla zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, zleceń serwisowych, zleceń kompletacji oraz zleceń produkcyjnych. Rezerwacje zapasów
Przypisać numery seryjne lub numery partii do dokumentu wychodzącego, dokumentu przychodzącego lub wiersza dziennika, na przykład w celu śledzenia zapasów w przypadku odwołań. Praca z numerami seryjnymi i numerami partii
Konfigurować własne opisy zapasów przez dostawców i nabywców w kartotekach zapasów, aby ułatwić szybkie wstawianie opisów zapasów w dokumentach sprzedaży i zakupu. Korzystanie z odsyłaczy zapasu
Znajdować miejsca użycia numeru seryjnego lub partii w łańcuchu dostaw, na przykład w przypadku odwołań. Śledzenie zapasów -Śledzone zapasy
Blokować zapasy uniemożliwiając ich dodanie do wierszy sprzedaży i zakupu, a także księgowanie w dowolnej transakcji. Blokowanie zapasów
Zarządzać operacjami biznesowymi w biurach sprzedaży, działach zakupów oraz biurach planowania produkcji w wielu lokalizacjach. Praca z centrami kompetencyjnymi
Używać zasobów o określonych umiejętnościach w różnych usługach i przedmiotach serwisu. Konfigurowane alokacji zasobów

Zobacz też

Zarządzanie magazynem
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central
Ogólna funkcjonalność dla firm

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!