Table of Contents

Konfigurowanie usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds

Można importować elektroniczne wyciągi bankowe z banku w celu szybkiego uzupełnienia strony Dziennik uzgodnienia płatności, co umożliwia rozliczanie płatności i uzgodnienie konta bankowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyczne rozliczanie płatności oraz uzgadnianie kont bankowych.

Ważne

Ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej o usługach płatniczych (PSD2), po 14 września 2019 r. nie można automatycznie importować do Business Central wyciągów bankowych z banków w Wielkiej Brytanii. Obecnie trwają prace nad przywróceniem tej funkcji w przyszłości.

Uwaga

Usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest obsługiwana tylko w wersji online Business Central. Aby korzystać z tej funkcji w wersji lokalnej, należy uzyskać od Envestnet konto marki partnerskiej i dodać kod do integracji z Yodlee API.

Usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest obsługiwana tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Obsługiwane są tylko banki posiadające siedziby w tych krajach, nawet jeśli w oknie wyboru banku Envestnet Yodlee Bank Feeds w Business Central pojawiają się banki z innych krajów.

Ważne

W celu uzyskania pomocy technicznej w zakresie funkcjonalności Envestnet Yodlee należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Nie należy kontaktować się z Envestnet Yodlee. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfiguracja pomocy technicznej w Dynamics 365 Business Central.

Usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest zainstalowana jako rozszerzenie wersji online Business Central i może zostać włączona w obsługiwanych krajach. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Dostosowywanie Business Central Użycie rozszerzeń.

Po włączeniu usługi transmisji danych bankowych należy połączyć konto bankowe z kontem bankowym online, z którego będzie pochodzić transmisja. Konta bankowe łączy się z kontami bankowymi online w następujących scenariuszach:

 • Dla konta bankowego online nie istnieje konto bankowe w Business Central. W związku z tym konto bankowe jest tworzone w wyniku łączenia z kontem bankowym online.
 • W Business Central istnieje konto bankowe, które ma zostać połączone z kontem bankowym online.
 • Połączone konto bankowe musi zostać rozłączone, ponieważ użytkownik chce przestać korzystać z usługi transmisji danych bankowych.
 • Konta bankowe online uległy zmianie i użytkownik chce zaktualizować informacje o kontach bankowych w Business Central.

Po włączeniu usługi transmisji danych bankowych można ustawić konto bankowe tak, aby nowe wyciągi bankowe były automatycznie importowane na stronę Dziennik uzgodnienia płatności np. co dwie godziny. Transakcje dotyczące płatności, które zostały zaksięgowane jako rozliczone i/lub uzgodnione na stronie Dziennik uzgodnienia płatności nie zostaną zaimportowane. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule „Aby włączyć automatyczne importowanie wyciągów bankowych”.

Uwaga

Podczas korzystania z przewodnika konfiguracji z pomocą, niektóre kroki w opisanej poniżej procedurze są wykonywane automatycznie po przejściu do konfiguracji konta bankowego firmy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowywanie do prowadzenia działalności.

Aby włączyć usługę transmisji danych bankowych

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz konto bankowe, które będzie używane do usługi transmisji danych bankowych.
 3. Na stronie Konto bankowe, w polu Format importu wyciągu bankowego, wybierz YODLEEBANKFEED.

Usługa transmisji danych bankowych zostanie włączona po połączeniu konta bankowego z powiązanym z nim kontem bankowym online. Zobacz następną procedurę.

Uwaga

W przypadku korzystania przez firmę z przewodnika konfiguracji z pomocą Ustawienia firmy należy włączyć usługę, zaznaczając pole wyboru Użyj usługi transmisji danych bankowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie nowych firm w Business Central.

Aby utworzyć nowe połączone konto bankowe

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz Utwórz nowe połączone konto bankowe. Po paru sekundach otworzy się strona Połączenie konta bankowego.

  Uwaga

  Strona ta pokazuje aktualną stronę internetową usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologia i funkcjonalności podane na stronie mogą nie odpowiadać instrukcjom podanym w tym artykule.

 3. Na stronie Połączenie konta bankowego online w oknie Połącz z kontem bankowym, użyj funkcji Szukaj, aby znaleźć bank, w którym użytkownik posiada przynajmniej jedno konto bankowe online.

 4. Wybierz nazwę banku. Otworzy się okno Logowanie.

 5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które są używane do logowania na koncie bankowym online, a następnie wybierz przycisk Następny.

 6. Usługa transmisji danych bankowych przygotowuje do połączenia pierwszego konta bankowego online w określonym banku z nowym kontem bankowym w Business Central.

  Uwaga

  Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedno konto bankowe online w banku, musi utworzyć dla nich dodatkowe konta bankowe w Business Central. Zobacz działania opisane w krokach 8-10.

  Po zakończeniu procesu nazwa banku pojawi się w oknie Moje konta na karcie Połączony. Liczba w nawiasach wskazuje, ile kont bankowych online zostało połączonych.

 7. Wybierz przycisk OK.

  Jeśli łączone jest tylko jedno konto bankowe online, otwiera się strona Kartoteka konta bankowego, która wyświetla nazwę konta bankowego online. W tym przypadku, zadanie łączenia kont bankowych zostało zakończone. Należy jeszcze tylko skonfigurować konto bankowe. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie kont bankowych.

  Jeśli łączone jest więcej niż jedno konto bankowe online, otwiera się strona Łączenie kont bankowych, która wyświetla konta bankowe online, które nie są jeszcze połączone z kontami bankowymi w Business Central. W takim przypadku należy wykonać kolejny krok.

 8. Na stronie Łączenie kont bankowych wybierz wiersz dla konta bankowego online, a następnie wybierz akcję Połącz z nowym kontem bankowym.

  Na stronie Kartoteka konta bankowego dla nowego konta bankowego otwiera się i wyświetla nazwa konta bankowego online.

  Jeśli konto bankowe, z którym na zostać połączone dodatkowe konto bankowe online już istnieje w Business Central, wykonaj następny krok.

 9. Na stronie Łączenie kont bankowych wybierz wiersz dla konta bankowego online, a następnie wybierz akcję Połączenie z istniejącym kontem bankowym.

 10. Na stronie Lista kont bankowych wybierz konto bankowe, z którym chcesz połączyć konto, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby powiązać konto bankowe z kontem bankowym online

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz wiersz dla konta bankowego, które nie jest połączone z kontem bankowym online, a następnie wybierz akcję Połącz z kontem bankowym Online. Otworzy się strona Łączenie kont bankowych online z wstępnie uzupełnioną nazwą banku w oknie Połącz z kontem bankowym.

 3. Wybierz nazwę banku. Otworzy się okno Logowanie.

 4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które są używane do logowania na koncie bankowym online, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Usługa transmisji danych bankowych przygotowuje do połączenia konta bankowego w Business Central z odpowiednim kontem bankowym online.

  Po pomyślnym zakończeniu procesu nazwa banku pojawi się w oknie Moje konta na karcie Połączony. Jeśli bank posiada więcej niż jedno konto bankowe, tylko konto bankowe, które wybrano w kroku 2 jest połączone.

 5. Wybierz przycisk OK.

Na stronie Lista kont bankowych zaznaczone jest pole wyboru Połączony.

Aby rozłączyć konto bankowe

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz wiersz dla połączonego konta bankowego, które chcesz rozłączyć z połączonym z nim kontem bankowym online, a następnie wybierz akcję Rozłącz konto bankowe Online.
Uwaga

Jeśli w oknie dialogowym potwierdzenia wybrano Tak, połączenie z kontem bankowym online zostanie usunięte, a dane do logowania zostaną wyczyszczone. Aby ponownie połączyć konto bankowe z kontem bankowym online należy ponownie zalogować się do banku. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule „Aby powiązać konto bankowe z kontem bankowym online”.

Aby zaktualizować połączenie konta bankowego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Aktualizuj połączenie konta bankowego.

Jeżeli w przypadku któregokolwiek z połączonych kont bankowych na stronie Lista kont bankowych zaistnieją problemy, otwiera się strona Łączenie kont bankowych, która zawiera informacje o tych kontach bankowych. Problemy można najlepiej rozwiązać poprzez rozłączenie konta bankowego online, a następnie ponowne utworzenie połączenia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule „Aby powiązać konto bankowe z kontem bankowym online”.

Aby włączyć automatyczne importowanie wyciągów bankowych

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz wiersz dla połączonego rachunku bankowego, a następnie wybierz akcję Ustawienia automatycznego importu wyciągu bankowego.

 3. Na stronie Ustawienia automatycznego importu wyciągu bankowego w polu Uwzględniona liczba dni określ, jak długo wstecz można uzyskać nowe transakcje bankowe.

  Uwaga

  Zaleca się ustawienie tej wartości na przynajmniej 7 dni.

 4. Zaznacz pole wyboru Włączone.

Co godzinę na stronie Dziennik uzgodnienia płatności wyświetlane są nowe płatności dokonywane na koncie bankowym online.

Uwaga

Transakcje dotyczące płatności, które zostały zaksięgowane jako rozliczone i/lub uzgodnione na stronie Dziennik uzgodnienia płatności nie zostaną zaimportowane.

Zobacz też

Konfigurowanie bankowości
Uzgadnianie kont bankowych
Automatyczne rozliczanie płatności i rozliczanie kont bankowych
Dostosowywanie Business Central z wykorzystaniem rozszerzeń
Praca z Business Central