Table of Contents

Szczegóły projektu: Księgowanie zleceń produkcyjnych

Podobnie jak w przypadku księgowania zlecenia kompletacji, gdy księgowane jest zlecenie produkcyjne, zużyte komponenty i czas maszyny są konwertowane i produkowane jako zapas produkowany. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Księgowanie zleceń kompletacji. Przepływ kosztów w przypadku zleceń kompletacji jest jednak mniej skomplikowany, szczególnie że księgowanie kosztów kompletacji ma miejsce tylko raz, w związku z czym nie generuje zapasów roboty w toku.

Transakcje występujące podczas procesu produkcji mogą zostać wyśledzone przez następujące etapy:

 1. Zamówienie materiałów i innych wejść produkcyjnych.
 2. Konwersja na roboty w toku.
 3. Konwersja na zapasy wyrobów gotowych.
 4. Sprzedaż wyrobów gotowych.

Zatem poza zwykłymi kontami zapasów, firma produkcyjna musi ustalić trzy oddzielne konta zapasów do rejestracji transakcji na różnych etapach produkcji.

Konto zapasów Opis
Konto surowców Zawiera koszt zakupionych surowców, które jeszcze nie zostały przeniesione do produkcji. Saldo w koncie surowców wskazuje koszt dostępnych surowców.

Gdy surowce przechodzą do działu produkcji, koszt materiałów jest przeniesiony z konta surowców do konta RWT.
Konto robót w toku (RWT) Akumuluje koszty poniesione podczas produkcji w okresie obrachunkowym. Konto RWT jest obciążone poniesionym kosztem surowców przesuniętych z magazynu surowców, kosztem wykonanej bezpośredniej pracy i kosztami narzutów produkcyjnych.

Konto RWT jest kredytowane za pełny koszt produkcji jednostek skompletowanych w fabryce i przeniesionych do magazynu wyrobów gotowych.
Konto wyrobów gotowych To konto zawiera pełny koszt produkcji jednostek skompletowanych, które nie zostały jeszcze sprzedane. W momencie sprzedaży, koszt jednostek sprzedanych jest przeniesiony z konta wyrobów gotowych do konta kosztu własnego sprzedaży.

Wartość zapasów jest obliczona przez wyśledzenie kosztów wszystkich zwiększeń i zmniejszeń, co pokazuje poniższe obliczenie:

 • wartość zapasów = saldo początkowe zapasów + wartość wszystkich zwiększeń - wartość wszystkich zmniejszeń

W zależności od typu zapasów, zwiększenia i zmniejszenia są reprezentowane przez różne transakcje.

Zwiększenia Zmniejszenia
Zapasy surowców - Zakupy netto materiału
- Produkcja montaży częściowych
- Zużycie ujemne
Zużycie materiału
Zapasy - RWT - Zużycie materiału
- Zużycie zdolności produkcyjnych
- Narzuty produkcyjne
Produkcja zapasów końcowych (koszt wyprodukowanych wyrobów)
Zapasy wyrobów gotowych Produkcja wyrobów końcowych (koszt wyrobów wyprodukowanych) - Sprzedaż (koszt własny sprzedaży)
- Produkcja ujemna
Zapasy surowców - Zakupy netto materiału
- Produkcja montaży częściowych
- Zużycie ujemne
Zużycie materiału

Wartości zwiększeń i zmniejszeń są zarejestrowane w różnych typach wyprodukowanych zapasów w ten sam sposób, co zapasy zakupione. Za każdym razem, gdy zaistnieje transakcja zwiększenia lub zmniejszenia stanu zapasów, zostają utworzone zapis księgi zapasów oraz odpowiadający zapis księgi głównej dla danej ilości. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Księgowanie zapasów.

Chociaż wartości transakcji powiązanych z zakupionymi wyrobami są księgowane jedynie jako zapisy księgi zapasów z powiązanymi zapisami wyceny, transakcje powiązane z wyprodukowanymi zapasami są księgowane jako zapisy księgi zdolności produkcyjnych z powiązanymi zapisami wyceny w dodatku do zapisów księgi zapasów.

Struktura księgowania

Księgowanie zleceń produkcyjnych do zapasów - RWT obejmuje produkcję, zużycie i wydajność.

Poniższy diagram obrazuje uwzględnione procedury księgowania w jednostce kodu 22.

Procedura księgowania zleceń produkcyjnych.

Poniższy diagram obrazuje powiązania między wynikającymi zapisami i obiektami kosztów.

Przepływ zapisów produkcji.

Zapis księgi zdolności produkcyjnych opisuje zużycie wydajności w kategoriach jednostek czasu, podczas gdy powiązany zapis wyceny opisuje wartość konkretnego zużycia wydajności.

Zapis księgi zapasów opisuje zużycie materiałów lub produkcję w kategoriach ilości, podczas gdy powiązany zapis wyceny opisuje wartość zużycia konkretnego materiału lub produkcji.

Zapis wyceny opisujący wartość zapasów - RWT może być powiązany z jedną z poniższych kombinacji obiektów kosztów:

 • Wiersz zlecenia produkcyjnego, stanowisko robocze i zapis księgi zdolności produkcyjnych.
 • Wiersz zlecenia produkcyjnego, zapas i zapis księgi zapasów.
 • Tylko wiersz zlecenia produkcyjnego.

Więcej informacji na temat tego, jak są księgowane koszty produkcji i kompletacji zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Księgowanie zapasów.

Księgowanie wydajności

Księgowanie wydajności z wiersza marszruty ostatniego zlecenia produkcyjnego w zapisie księgi zdolności produkcyjnych dla zapasu końcowego w dodatku do jego zwiększenia stanu zapasów.

Zapis księgi zdolności produkcyjnych jest rekordem czasu spędzonego nad produkcją zapasu. Powiązany zapis wyceny opisuje zwiększenie wartości zapasów - RWT, co jest wartością kosztu konwersji. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji „Księga zdolności produkcyjnych” w artykule Szczegóły projektu: Konta w księdze głównej.

Koszty zlecenia produkcyjnego

Aby kontrolować koszty zapasów i produkcji, firma produkcyjna musi zmierzyć koszt zleceń produkcyjnych, ponieważ ustalony z góry koszt standardowy dla każdego wyprodukowanego zapasu jest skapitalizowany w arkuszu bilansu. Informacje na temat powodów używania metody wyceny ewidencyjnej przez wyprodukowane zapasy są zawarte w artykule Szczegóły projektu: Metody wyceny.

Uwaga

W środowiskach nieużywających metody wyceny ewidencyjnej, na bilansie jest skapitalizowany nie cena ewidencyjna, a koszt rzeczywisty zapasów wyprodukowanych.

Koszt rzeczywisty zlecenia produkcyjnego składa się z następujących komponentów kosztu:

 • Rzeczywisty koszt materiałów
 • Rzeczywisty koszt zdolności prod. lub koszt podwykonawcy
 • Narzut produkcyjny

Te rzeczywiste koszty są zaksięgowane w zleceniu produkcyjnym i porównane z ceną ewidencyjną, aby obliczyć odchylenia. Odchylenia są obliczone dla każdego komponentu kosztu zapasu: surowców, zdolności produkcyjnych, podwykonawcy, narzut na zdolności produkcyjne i narzut produkcyjnych. Odchylenia mogą być przeanalizowane, aby określić problemy, takie jak nadmierne zużycie w przetwarzaniu.

W środowiskach ceny ewidencyjnej, wycena zlecenia produkcyjnego jest oparta na następującej metodzie:

 1. Gdy ostatnia operacja marszruty jest zaksięgowana, koszt zlecenia produkcyjnego jest zaksięgowany do księgi zapasów i ustawiony na koszt przewidywany.

  Ten koszt jest równy ilości wyprodukowanej zaksięgowanej w dzienniku produkcji przemnożonej przez cenę ewidencyjną skopiowaną z kartoteki zapasu. Koszt jest traktowany jako koszt przewidywany, dopóki zlecenie produkcyjne nie zostanie ukończone. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Księgowanie kosztu przewidywanego.

  Uwaga

  Różni się to od księgowania zleceń kompletacji, gdzie zawsze księgowane są rzeczywiste koszty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Księgowanie zleceń kompletacji.

 2. Gdy zlecenie produkcyjne jest ustawione jako Zakończone, zamówienie jest zafakturowane przez uruchomienie zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów. W wyniku tego, koszt razem zamówienia jest obliczony w oparciu o cenę ewidencyjną zużytych materiałów i wydajności. Odchylenia między obliczonymi cenami ewidencyjnymi a rzeczywistymi kosztami produkcji są obliczone i zaksięgowane.

Zobacz też

Szczegóły projektu: Wycena zapasów
Szczegóły projektu: Księgowanie zleceń kompletacji
Zarządzanie kosztami zapasów Finanse
Praca z Business Central