Table of Contents

Zarządzanie raportami i układami dokumentów

Układ raportu kontroluje zawartość oraz format raportu, w tym, które pola danych zestawu danych raportu pojawią się w raporcie oraz jak zostaną ułożone, styl tekstu, obrazy i inne. W Business Central można zmienić układ wykorzystywany w raporcie, utworzyć nowy układ lub zmodyfikować istniejące układy.

Uwaga

W Business Central termin „raport” obejmuje również dokumenty dostępne z zewnątrz, takie jak faktury sprzedaży oraz potwierdzenia zamówień, wysyłane do nabywców w formie plików PDF.

Układ raportu konfiguruje, w szczególności, następujące elementy:

  • Etykietę oraz pola danych z zestawu danych, które mają być zawarte w raporcie Business Central report.
  • Format tekstu, między innymi typ czcionki, rozmiar oraz kolor.
  • Logo firmy oraz jego pozycję.
  • Ogólne ustawienia strony, takie jak marginesy oraz obrazy tła.

Raport może zostać skonfigurowany z wieloma układami raportów, które można zamieniać w zależności od potrzeb. Można korzystać z jednego z wbudowanych układów raportów lub można utworzyć niestandardowe układy raportów i przypisać je do raportów w zależności od potrzeb. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie niestandardowego układu raportu lub dokumentu.

Istnieją dwa typy układów raportów, które można wykorzystać w raporcie; Word oraz RDLC.

Przegląd układu raportu typu Word

Układ raportu Word jest oparty na dokumencie programu Word (typ pliku .docx). Układy raportów Word pozwalają na projektowanie układów raportów za pomocą programu Microsoft Word 2013 lub nowszego. Układ raportu Word określa zawartość raportu - kontrolując ułożenie i wygląd elementów zawartości. Dokument układu raportu Word zazwyczaj wykorzystuje tabele do ułożenia zawartości, gdzie komórki mogą zawierać pola danych, tekst lub obrazy.

Przykład dokumentu układu raportu Word dla NAV.

Przegląd układu RDLC

Układy RDLC są oparte o układy definicji raportu klienta (pliki typu .rdlc lub .rdl). Takie układy są tworzone i modyfikowane za pomocą konstruktora raportów SQL Server. Koncepcja projektowania układów RDLC jest podobna do układów Word, gdzie układ określa ogólny format raportu i wybiera pola z zestawu danych, które mają zostać zawarte w raporcie. Projektowanie układów RDLC jest bardziej zaawansowane od projektowania układów Word. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Projektowanie układów raportów RDLC.

Wbudowane i niestandardowe układy raportów

Business Central zawiera kilka wbudowanych raportów. Wbudowane raporty są wstępnie zdefiniowanymi układami, zaprojektowanymi dla określonych raportów. Raporty Business Central będą posiadały wbudowany układ w formie układu raportu RDLC, układu raportu Word lub, w niektórych przypadkach, obu. Nie można modyfikować wbudowanego układu raportu Business Central ale można je wykorzystywać jako punkt wyjścia do budowania własnych niestandardowych układów raportu.

Układy niestandardowe są układami raportu, które są projektowane, aby zmienić wygląd raportu. Układ niestandardowy jest zazwyczaj tworzony w oparciu o wbudowany układ, ale można je tworzyć od podstaw lub zaczynając od kopii istniejącego układu niestandardowego. Układy niestandardowe pozwalają na posiadanie wielu układów dla tego samego raportu, które można w miarę potrzeb zmieniać. Można na przykład posiadać różne układy dla każdej firmy w Business Central lub różne układy dla tej samej firmy, na różne okazje lub wydarzenia, takie jak specjalna kampania lub okres świąteczny.

Wybór między korzystaniem z układu raportu Word lub RDLC

Układ raportu może opierać się na dokumencie programu Word lub dokumencie RDLC. Decyzja o tym, czy użyć układu raportu Word czy układu raportu typu RDLC zależy od tego, jak ma wyglądać wygenerowany raport oraz od znajomości programu Word i kreatora raportów SQL Server.

Ogólne koncepcje projektowania są bardzo podobne zarówno w układach Word jak i RDLC. Jednak każdy typ posiada pewne funkcje projektowania, które wpływają na wygląd generowanego raportu w Business Central. Oznacza to, że ten sam raport może wyglądać inaczej przy wykorzystaniu układu raportu Word w porównaniu do układu raportu RDLC.

Proces konfiguracji układów raportów Word oraz układów raportu RDLC w raportach jest taki sam. Główna różnica to sposób modyfikacji układów. Układy raportów Word są zazwyczaj łatwiejsze do utworzenia i modyfikacji niż układy raportów RDLC, ponieważ można wykorzystać program Word. Układy raportów RDLC są modyfikowane za pomocą kreatora raportów SQL Server, który jest skierowany do bardziej zaawansowanych użytkowników.

Dodatkowe informacje na temat zmiany wykorzystywanego układu zamieszczono w artykule Zmiana bieżącego układu raportu.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Aktualizacja niestandardowych układów raportów
Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych układów raportów
Import i eksport niestandardowego układu raportu lub dokumentu
Definiowanie specjalnych układów dokumentów dla nabywców i dostawców
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
Praca z raportami, skryptami i portami XML
Praca z Business Central