Table of Contents

Planowanie dla nowego pojedynczego zamówienia zapotrzebowania

Czynność planowania tego typu można wykonać na stronie Planowanie zleceń, która wyświetla całe nowe zapotrzebowanie razem z informacją o dostępności i sugestiami dostaw. Strona zapewnia też widoczność i narzędzia potrzebne do efektywnego planowania zapotrzebowania z wierszy sprzedaży i wierszy komponentów, a następnie bezpośredniego tworzenia różnych typów zamówień dostaw.

Stronę Planowanie zleceń można znaleźć na dwa sposoby w zależności od fokusu: Zarówno z poziomu planowania pojedynczego zamówienia jak i przy planowaniu partii zleceń dla wszystkich nowych zapotrzebowań.

Planowanie zapotrzebowania nowego zlecenia produkcyjnego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Planowane zlecenia produkcyjne, a następnie wybierz powiązane łącze. (Następujące kroki można wykonać dla planowanych, potwierdzonych lub zwolnionych zleceń produkcyjnych)
 2. Otwórz zlecenie produkcyjne, dla które chcesz zaplanować, a następnie wybierz akcjęPlanowanie.
 3. Na stronie Planowanie zleceń wybierz akcję Oblicz plan.

Strona wyświetla wiersze planowania zgodnie z filtrem widoku Zapotrzebowanie produkcyjne, czyli wiersze nieuzupełnionych komponentów wszystkich istniejących zleceń produkcyjnych. Zapotrzebowanie nie jest wyświetlane tylko dla jednego zlecenia produkcyjnego, ponieważ planowanie powinno być wykonywane z podglądem zapotrzebowania na potencjalnie wcześniejsze wiersze komponentów. Wiersze planowania zleceń produkcyjnych uwzględnianych w planowaniu zostają rozwinięte.

Planowanie dla każdego nowego zapotrzebowania

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Planowanie zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Planowanie zleceń wybierz akcję Oblicz plan.

 3. Wybierz przycisk Rozwiń (+) znajdujący się przed datą w polu Data zapotrzebowania, aby zobaczyć schowane poniżej wiersze planowania reprezentujące wiersze zapotrzebowania z niewystarczającą dostępnością.

 4. Dla każdego rozwiniętego wiersza planowania, który jest też wierszem zapotrzebowania, można zobaczyć wartości w polach informacyjnych u dołu strony.

  Opcja Opis
  Ilość w innych lokalizacjach Informuje, czy zapas istnieje w innej lokalizacji. Można go następnie odszukać i zaznaczyć.
  Istnieją substytuty Informuje o stworzeniu zamiennika dla zapasu. Można go następnie odszukać i zaznaczyć. Należy pamiętać jednak, że ta funkcja odnosi się tylko do komponentów z wiersza zapotrzebowania typu Produkcja.
  Ilość dostępna Informuje o całkowitej dostępności zapasu, czyli przewidywanym dostępnym saldzie.
  Najwcześn. data dostępności Określa datę dostawy przychodzącego zlecenia dostawy, które może pokryć wymaganą ilość, ale po dacie zapotrzebowania.
 5. W polu Metoda uzupełnień wybierz, jaki typ zamówienia dostawy ma być utworzony.

  Wartością domyślną jest wartość kartoteki zapasu lub kartoteka jedn. skład. zapasu, możliwa jest jednak jej zmiana na jedną z trzech opcji:

  Opcja Opis
  Zakup Tworzy zamówienie zakupu.
  Przesunięcie Tworzy zamówienie przeniesienia.
  Zlecenie produkcyjne Tworzy zlecenie produkcyjne.

  W polu Dostawa z należy wybrać wartość zgodnie z wybraną metodą uzupełnień.

  Uwaga

  Jeśli zostanie użyta funkcja Utwórz zamówienie dostawy, system wyświetli komunikat o błędzie i żadne zamówienie dostawy nie zostanie utworzone dla danego wiersza planowania. Nie stanie się tak jednak, jeśli wybraną metodą uzupełnień jest Zlecenie produkcyjne.

 6. Z pola Dostawa z możesz odszukać w odpowiedniej liście skąd powinna pochodzić dostawa:

  • Jeżeli metodą uzupełnień jest Zakup, w tym polu przycisk odszukaj wskaże stronę Katalog dostawców zapasu.
  • Jeżeli metodą uzupełniania jest Przesunięcie, przycisk odszukaj w tym polu wskaże stronę Lista lokalizacji.

  W tym przypadku zapas istnieje w innej lokalizacji, pole Ilość w innej lokalizacji na dole pokazuje wartość i możliwe jest odszukanie i wybór lokalizacji, z której zapas powinien być dostarczony, kiedy tworzone jest zlecenie przesunięcia.

  Jeśli istnieje substytut potrzebnego zapasu, w polu Istnieje substytut jest wyświetlana wartość Tak i można odszukać stronę Zapisy substytutu zapasu, a następnie wybrać substytut.

 7. Wybierz pole wyboru Rezerwacja, jeśli chcesz dokonać rezerwacji między tworzonym zamówieniem dostawy, a wierszem zapotrzebowania, dla którego jest tworzone. Domyślnie jest on pusty.

  Uwaga

  Można zaznaczyć to pole wyboru tylko, jeśli dla zapasu wybrano opcję Opcjonalnie lub Zawsze w polu Rezerwacja w kartotece zapasu.

 8. W polu Ilość do zamówienia możesz wprowadzić ilość, która znajdzie się na tworzonym zleceniu dostawy.
  Wartość domyślna jest taka sama jak ilość w polu Ilość wymagana. Możesz jednak zdecydować, czy należy zamówić większą lub mniejszą ilość w oparciu o wiedzę o stanie zapotrzebowania. Jeżeli, na przykład, na stronie Planowanie zleceń widać, że kilka niepowiązanych wierszy zapotrzebowania odnosi się do tego samego zapasu, a ich terminy są podobne, można skonsolidować te wiersze, wprowadzając całkowitą potrzebną sumę w polu Ilość do zamówienia w jednym z wierszy, a następnie usunąć inne, zbędne wiersze planowania dla danego zapasu.

 9. W polach Termin płatności i Data zamówienia można wprowadzić daty, które powinny być wprowadzone w utworzonych zleceniach dostaw.

  Te dwa pola są powiązane zależnie od pola Domyślna tolerancja czasu real., które znajduje się na stronie Ustawienia produkcji. Domyślnie termin płatności i data zapotrzebowania są takie same, ale można to zmienić zależnie od potrzeb.

Uwaga

Jeżeli zostanie wprowadzona data późniejsza niż data zapotrzebowania, wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia.

Tworzenie zlecenia dostawy

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Planowane zlecenia produkcyjne, a następnie wybierz powiązane łącze. Następujące kroki można wykonać dla planowanych, potwierdzonych lub zwolnionych zleceń produkcyjnych.

 2. Otwórz zlecenie produkcyjne, dla które chcesz zaplanować, a następnie wybierz akcjęPlanowanie.

 3. Umieść kursor w odpowiednim wierszu planowania, a następnie wybierz akcję Utwórz zamówienia.

 4. Na stronie Tworzenie zleceń dostawy, na skróconej karcie Planowanie zleceń, w polu Utwórz zlecenia dla wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcja Opis
  Aktywny wiersz Tworzy zlecenie dostawy tylko dla wiersza, w którym znajduje się kursor.
  Aktywne zamówienie Tworzy zlecenia dostawy dla wszystkich wierszy w zamówieniu, w którym znajduje się kursor.
  Wszystkie wiersze Tworzy zlecenia dostawy dla wszystkich wierszy na stronie Planowanie zleceń.
 5. Na skróconej karcie Opcje zdefiniuj, jakie rodzaj zleceń dostawy lub wierszy arkusza zapotrzebowania mają być utworzone.

  Uwaga

  Ostatnie ustawienia na stronie Tworzenie zleceń dostawy zostaną zapisane dla danego identyfikatora użytkownika, po to aby pozostały takie same do czasu następnego użycia strony.

 6. Wybierz przycisk OK, aby utworzyć sugerowane zamówienia dostawy lub wiersze arkusza zapotrzebowania.

W ten sposób zaplanowano niezrealizowane zapotrzebowanie, tworząc odpowiednie zamówienia dostawy. Szczegółowe zasady korzystania z konkretnych przepływów pracy poprzez stronę Planowanie zleceń zależą od ustaleń danej firmy.

Po zakończeniu planowania na stronie Planowanie zleceń, na przykład, po zdefiniowaniu alternatywnego sposobu dostarczania wymaganej ilości, można kontynuować tworzenie zamówień dostawy dla jednego lub wielu wierszy planowania.

Uwaga

Wskutek utworzenia zamówienia dostawy może powstać nowe zapotrzebowanie zależne, na przykład dla ukrytych zleceń produkcyjnych, dlatego przed przejściem do zależnych zleceń produkcyjnych należy ponownie wybrać opcję Oblicz plan, aby znaleźć i rozwiązać możliwe problemy.

Zobacz też

Planning
Setting Up Manufacturing
Manufacturing
Inventory
Purchasing
Design Details: Supply Planning
Setup Best Practices: Supply Planning
Working with Business Central