Table of Contents

Bezpośrednie ponowne planowanie lub odświeżanie zlecenia produkcyjnego

Funkcja Zmień plan jest zazwyczaj używana dla zleceń produkcyjnych po dodaniu lub zmianie komponentów, które stanowią podstawę zlecenia produkcyjnego. Funkcja ta oblicza zmiany wprowadzone w wierszach komponentów i marszrut, uwzględniając zapasy znajdujące się na niższych poziomach BOM-u produkcyjnego, dla których mogą zostać wygenerowane nowe zlecenia produkcyjne.

Na podstawie wprowadzonych zmian w wierszach komponentów i marszrut, funkcja Zmień plan kalkuluje i planuje każde nowe zapotrzebowanie w zleceniu produkcyjnym.

Funkcja Odśwież dla zleceń produkcyjnych jest zazwyczaj stosowana do zleceń produkcyjnych po wykonaniu jednej z poniżej wymienionych czynności:

 • Utworzono ręcznie nagłówek zlecenia produkcyjnego, aby po raz pierwszy obliczyć i utworzyć dane w wierszu.
 • Wprowadzono zmiany do nagłówka zlecenia produkcyjnego, aby obliczyć ponownie wszystkie dane w wierszu.

Funkcja Odśwież oblicza wprowadzone do nagłówka zlecenia produkcyjnego zmiany i nie zawiera poziomów BOM-u produkcyjnego. Funkcja umożliwia obliczenie i zainicjowanie wartości wierszy komponentów i marszrut na podstawie danych podstawowych zdefiniowanych w przypisanym BOM-ie i marszrucie, zgodnie z ilością zlecenia oraz terminem realizacji określonymi w nagłówku zlecenia produkcyjnego.

Możliwe jest ręczne wstawianie wierszy zlecenia produkcyjnego lub wykorzystanie funkcji kalkulującej wiersze zleceń produkcyjnych z nagłówka.

Uwaga

Wykorzystując funkcję Odśwież w celu ponownego obliczenia wierszy zlecenia produkcyjnego, poprzednie wiersze zlecenia produkcyjnego zostają usunięte, a obliczane są nowe wiersze.

Aby ponownie zaplanować zlecenie produkcyjne

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Potwierdzone zlecenia prod., a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz zlecenie produkcyjne, które chcesz ponownie zaplanować.

 3. Na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Wiersze, a następnie wybierz akcję Komponenty.

 4. Dodaj komponent, który jest wyprodukowanym zapasem lub podzespołem.

 5. W zleceniu produkcyjnym wybierz akcję Zmień plan.

  Kontynuuj procedurę na stronie Ponowne planowanie zlec. prod., aby zdefiniować ponowne planowanie.

 6. W polu Kierunek planowania należy wybierz jedną z opcji:

  Opcja Opis
  Wstecz Oblicza kolejność operacji od najwcześniejszej możliwej daty końcowej, określonej przez termin realizacji i/lub inne planowane zamówienia do ostatniej możliwej daty początkowej. Uwaga: Opcja domyślna jest odpowiednia w większości sytuacji.
  Do przodu Oblicza kolejność operacji od najpóźniejszej możliwej daty początkowej, określonej przez termin realizacji i/lub inne planowane zamówienia do najwcześniejszej możliwej daty końcowej. Uwaga: Ta opcja ma znaczenie tylko w przypadku zamówień przyspieszonych.
 7. W polu Planuj wybierz spośród następujących opcji, w jaki sposób mają być obliczane wymagania produkcyjne dla zapasów produkowanych w BOM-ie produkcyjnym.

  Opcja Opis
  Brak poziomów Nie bierze pod uwagę produkcji niższego poziomu. Opcja ta wyłącznie aktualizuje harmonogram zapasu, podobnie jak funkcja Odśwież.
  Jeden poziom Plan na zapotrzebowanie produkcyjne pierwszego poziomu. Zlecenia produkcyjne pierwszego poziomu mogą być tworzone.
  Wszystkie poziomy Plan na zapotrzebowanie produkcyjne wszystkich poziomów. Zlecenia produkcyjne wszystkich poziomów mogą zostać utworzone.
 8. Wybierz Jeden poziom, a następnie wybierz przycisk OK w celu ponownego zaplanowania zlecenia produkcyjnego oraz obliczenia i utworzenia nowego podstawowego zlecenia produkcyjnego dla wprowadzonego podzespołu, jeśli nie jest on w pełni dostępny.

Uwaga

Zmiany wprowadzone za pomocą funkcji Zmień plan z dużym prawdopodobieństwem zmienią zapotrzebowanie na zdolność produkcyjną zlecenia produkcyjnego, w związku z czym może zaistnieć potrzeba ponownego planowania harmonogramu operacji.

Aby odświeżyć zlecenie produkcyjne

Jeśli zmieniłeś wiersze zlecenia produkcyjnego, komponenty lub wiersze marszruty, musisz również odświeżyć informacje dotyczące zlecenia produkcyjnego. W poniższej procedurze komponenty są obliczane dla dokładnie zaplanowanego zlecenia produkcyjnego. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku wierszy marszruty.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Potwierdzone zlecenie prod., a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Nowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie zleceń produkcyjnych.

 3. Wybierz akcję Odśwież.

 4. Na stronie Odświeżanie zlec. prod. wybierz jedną z poniżej wymienionych opcji:

  Pole Opcja Opis
  Kierunek planowania Do przodu Planowanie rozpoczyna się od daty początkowej i jest kontynuowane w kierunku daty końcowej. Aby użyć tej opcji, należy wprowadzić datę początkową.
  Wstecz Planowanie rozpoczyna się od daty końcowej i jest kontynuowane w kierunku daty początkowej.
  Oblicz Wiersze Wybierz to pole, aby obliczyć wiersze zlecenia produkcyjnego.
  Marszruty To pole nie ma wpływu na obliczanie wierszy produkcji.
  Zapotrzebowanie na komponenty To pole nie ma wpływu na obliczanie wierszy produkcji.
  Magazyn Utwórz żądanie przychodzące To pole nie ma wpływu na obliczanie wierszy produkcji.
 5. Wybierz przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Teraz obliczone zostaną wiersze zlecenia produkcyjnego.

Uwaga

Obliczanie komponentów zleceń produkcyjnych usuwa poprzednie zmiany w komponentach.

Zobacz też

Planowanie
Konfigurowanie produkcji
Produkcja
Zapasy
Zakupy
Szczegóły projektowania: Planowanie dostaw
Najlepsze praktyki konfiguracji: Planowanie dostaw
Praca z Business Central