Table of Contents

Księgowanie wielu dokumentów równocześnie

Zamiast księgować pojedyncze dokumenty po kolei, użytkownik może wybrać wiele niezaksięgowanych dokumentów na liście do księgowania natychmiastowego lub seryjnego dla księgowania zaplanowanego, na przykład na koniec dnia. Może okazać się to przydatne, jeśli tylko przełożony może księgować dokumenty utworzone przez innych użytkowników, lub aby uniknąć problemów z wydajnością systemu spowodowanych przez księgowanie podczas godzin pracy.

Aby natychmiast zaksięgować wiele zamówień zakupu

W poniższej procedurze wyjaśniono, jak należy natychmiastowo zaksięgować wiele zamówień zakupu. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku wszystkich dokumentów sprzedaży i zakupu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wybierz Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Zamówienia zakupu zaznacz wszystkie zamówienia do zaksięgowania:
 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, wybierz trzy poziome kropki w polu Nr, a następnie wybierz akcję Zaznacz więcej.
 4. Zaznacz pole wyboru dla wszystkich wierszy oznaczających zamówienia, które chcesz zaksięgować jednocześnie.
 5. Wybierz akcję Księgowanie, a następnie Księguj.
 6. Wybierz przycisk Tak w komunikacie potwierdzenia.

Aby zaksięgować seryjnie wiele zamówień

W poniższej procedurze wyjaśniono, jak należy zaksięgować seryjnie zamówienia zakupu. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku wszystkich dokumentów zakupu i sprzedaży, w których dostępna jest akcja Księguj seryjnie.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wybierz Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Zamówienia zakupu zaznacz wszystkie zamówienia do zaksięgowania:
 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, wybierz trzy poziome kropki w polu Nr, a następnie wybierz akcję Zaznacz więcej.
 4. Zaznacz pole wyboru dla wszystkich wierszy oznaczających zamówienia, które chcesz zaksięgować jednocześnie.
 5. Wybierz akcję Księgowanie, a następnie Księguj seryjnie.
 6. Na stronie Księguj seryjnie zamówienie zakupu, wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 7. Wybierz przycisk OK.
 8. Aby obejrzeć potencjalne problemy, które pojawiły się podczas seryjnego księgowania dokumentów, otwórz stronę Rejestr komunikatów o błędzie.
Uwaga

Księgowanie wielu dokumentów może zająć dużo czasu i zablokować innych użytkowników. Warto rozważyć uruchomienie funkcji Księgowania w tle. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Planowanie zadań przy pomocy kolejek zleceń.

Aby skonfigurować księgowanie w tle z kolejki zleceń

Kolejki zleceń są skutecznym narzędziem planowania działania procesów biznesowych w tle, na przykład gdy wielu użytkowników próbuje księgować zamówienia sprzedaży, ale tylko jedno zamówienie na raz może zostać przetworzone.

W następującej procedurze opisano, jak skonfigurować księgowanie zamówień sprzedaży w tle. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku zakupu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wybierz Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Ustawienia sprzedaży i należności zaznacz pole wyboru Księguj z kolejki zleceń.

 3. Wybierz pole Kod kategorii kolejki zleceń, a następnie określ kod SALESPOST.

  Uwaga

  Niektóre zlecenia zmieniają te same dane i nie powinny być uruchamiane w tym samym czasie, aby uniknąć konfliktu. Na przykład, zlecenia dokumentów sprzedaży wykonywane w tle będą próbować modyfikować te same dane w tym samym momencie. Kategorie kolejki zleceń pomagają zapobiec tego typu konfliktom, pozwalając na działanie tylko jednej kolejki zleceń z danej kategorii na raz. Na przykład, zlecenie należące do kategorii kolejki zleceń sprzedaż będzie oczekiwać na zakończenie innych zleceń związanych ze sprzedażą. Kategorię kolejki zleceń można określić na skróconej karcie Księgowanie w tle na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.

  Business Central zapewnia kategorie kolejki zleceń dla sprzedaży, zakupu i księgowania w księdze głównej. Warto zadbać o to by jedna z wbudowanych lub utworzonych kategorii była zawsze określona. Jeśli pojawią się niepowodzenia związane z konfliktami, należy rozważyć skonfigurowanie kategorii dla wszystkich zakupów, sprzedaży i księgowania w księdze głównej.

  Jeśli dokumenty mają być drukowane po zaksięgowaniu, zaznacz pole wyboru Księguj i drukuj z kolejki zleceń na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.
  Jeśli w polu Format wydruku raportu wybrana została opcja PDF, zaksięgowane z powodzeniem zamówienia zakupu będą dostępne w części Skrzynka odbiorcza raportów widoku głównego użytkownika.

  Ważne

  Jeśli zostanie skonfigurowane zlecenie księgujące i drukujące dokumenty, ale drukarka wyświetla okno dialogowe, takie jak żądanie poświadczeń lub ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu w drukarce, dokument zostanie zaksięgowany, ale nie wydrukowany. Powiązany zapis kolejki zleceń przekroczy w końcu limit czasu, a pole Stan zostanie ustawione na Błąd. Zgodnie z tym odradza się używania ustawień drukarki wymagających interakcji z wyświetlanymi oknami dialogowymi drukarki w powiązaniu z księgowaniem w tle.

  Podczas kolejnego księgowania dokumentów Business Central automatycznie tworzy zapis kolejki zleceń dla każdego dokumentu i uruchamia w tle jedno po drugim.

 4. Aby zweryfikować, czy kolejka zleceń działa w przewidywany sposób, zaksięguj zamówienie sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż produktów. Zamówienia sprzedaży zostaną dodane do specjalnego zapisu kolejki zleceń, który określa kiedy dokumenty są księgowane.

Aby wyświetlić stan z poziomu dokumentu sprzedaży lub zakupu

Jeśli kolejka zleceń nie może księgować zamówień sprzedaży, stan zostaje zmieniony na Błąd, a zamówienie sprzedaży zostaje dodane do listy zamówień sprzedaży, które muszą zostać zaksięgowane ręcznie przez użytkownika.

 1. W dokumencie, który miał zostać zaksięgowany w tle wybierz pole Status kolejki zleceń, które zawiera Błąd.
 2. Sprawdź komunikat o błędzie i napraw problem.

Opcjonalnie, na stronie Zapisy dziennika kolejki zleceń można sprawdzić, czy zamówienie sprzedaży zostało pomyślnie zaksięgowane. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby wyświetlić stan lub błędy kolejki zleceń.

Aby utworzyć zapis kolejki zleceń księgowania seryjnego zamówień sprzedaży

Opcjonalnie, można zaplanować księgowanie na czas dogodny dla organizacji użytkownika. Na przykład, dobrym sposobem na przeprowadzenie pewnych rutynowych działań może być wykonanie ich po ukończeniu zapisu danych z danego dnia. Aby to zrobić, należy dodać do kolejki zleceń uruchomienie różnych raportów księgowania seryjnego, takich jak Księgowanie seryjne zam. sprzed., Księgowanie seryjne faktur sprzed. oraz innych. Business Central obsługuje księgowanie w tle wszystkich dokumentów sprzedaży, zakupów oraz dokumentów serwisowych.

Poniższa procedura pokazuje, jak skonfigurować raport Księgowanie seryjne zam. sprzed., aby automatycznie księgował zamówienia sprzedaży o 16:00 w dni robocze.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapisy kolejki zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Nowy.

 3. W polu Typ obiektu do uruchomienia wybierz Raport.

 4. W polu Identyfikator obiektu do uruchomienia wybierz 296, Księgowanie seryjne zamówień sprzedaży.

  Można także użyć poniższych raportów:

  • 900 Księgowanie seryjne zleceń kompletacji
  • 497 Księgowanie seryjne fakt. zakupu
  • 496 Księgowanie seryjne zam. zakupu
  • 498 Księgowanie seryj. fakt. kor. zak.
  • 6665 Księgowanie seryj. zam. zwr. zak.
  • 298 Księgowanie ser. fak. kor. sprzed.
  • 297 Księgowanie seryjne fakt. sprzed.
  • 296 Księgowanie seryjne zam. sprzed.
  • 6655 Księgowanie seryj. zam. zwr. sprz.
  • 6005 Księgowanie seryjne faktur korygujących serwisu
  • 6004 Księgowanie seryjne faktur serwisu
  • 6001 Księgowanie seryj. zleceń serw.
 5. Zaznacz pole wyboru Strona żądania raportu.

 6. Na stronie żądania Księgowanie seryjne zamówień sprzedaży zdefiniuj, co ma być uwzględniane w automatycznie zaksięgowanych zamówieniach sprzedaży, a następnie wybierz przycisk OK.

  Ważne

  Aby Business Central nie zaksięgował wszystkich dokumentów, łącznie z tymi, które nie są gotowe, należy ustawić dokładne filtry. Warto rozważyć ustawienie filtrowania w polu Stan dla wartości Wydane oraz w polu Data księgowania dla wartości ..dzisiaj. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie list.

 7. Zaznacz wszystkie pola wyboru od Uruchamiaj w poniedziałki do Uruchamiaj w piątki.

 8. W polu Godzina początkowa wprowadź 16:00.

 9. Wybierz akcję Ustaw stan jako Gotowe.

Zamówienia sprzedaży, które mieszczą się w zdefiniowanych filtrach będą teraz księgowane w każdy dzień tygodnia o godzinie 16:00.

Zobacz też

Księgowanie dokumentów i dzienników
Planowanie zadań przy pomocy kolejek zleceń
Edycja zaksięgowanych dokumentów
Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu
Znajdowanie stron i informacji przy pomocy funkcji Powiedz mi
Praca z Business Central