Table of Contents

Kalkulacja zużycia komponentów według produkcji

Można zdefiniować różne strategie kalkulacji zużycia, aby zautomatyzować rejestrację zużycia komponentów.

Funkcjonalność ta jest przydatna z następujących powodów:

 • Wycena zapasów

  Zapisy wyceny dla produkcji i zużycia są tworzone równolegle z postępem zlecenia produkcyjnego. Bez kodów powiązania marszruty, wartość zapasów wzrośnie przy księgowaniu produkcji, a później spadnie kiedy wartość zużycia komponentu jest księgowana razem z zakończonym zleceniem produkcyjnym.

 • Dostępność zapasów

  Wraz ze stopniowym księgowaniem zużycia, dostępność komponentów zapasu jest bardziej aktualna, co jest ważne dla utrzymania wewnętrznego bilansu między zapotrzebowaniem i pokryciem zapotrzebowania. W przypadku braku kodów powiązania marszruty, system może wskazywać, że w odniesieniu do innych zapotrzebowań komponent jest dostępny, do czasu kiedy księgowanie nie zostało wykonane.

 • Just-in-Time

  Mając możliwość dostosowywania produktów do potrzeb klienta, można zminimalizować straty upewniając się, że zmiany w systemie i pracy odbywają się tylko kiedy jest to niezbędne.

 • Redukcja wprowadzania danych

  Dzięki możliwości automatycznej kalkulacji zużycia dla operacji, cały proces rejestrowania zużycia i produkcji można zautomatyzować. Wadą stosowania automatycznej kalkulacji zużycia jest możliwość nieprawidłowej rejestracji braków, a nawet brak świadomości użytkownika ich istnienia.

Automatyczne księgowanie zużycia (metody kalkulacji zużycia)

 • Kalkulacja zużycia do przodu dla całego zlecenia
 • Kalkulacja zużycia do przodu według operacji
 • Kalkulacja zużycia wstecz według operacji
 • Kalkulacja zużycia wstecz dla całego zlecenia

Automatyczne raportowanie — kalkulacja zużycia do przodu dla całego zlecenia

Jeśli kalkulacja zużycia do przodu dla zlecenia odbywa się na początku zadania, aplikacja działa w podobny sposób, jak przy ręcznej kalkulacji zużycia. Istotną różnicą jest to, że zużycie odbywa się automatycznie.

 • Cała zawartość BOM-u produkcyjnego jest zużywana i odejmowana od zapasów w momencie odświeżenia zwolnionego zlecenia produkcyjnego.
 • Ilość zużycia jest ilością przypadającą na kompletację określoną w BOM-ie produkcyjnym, pomnożoną przez liczbę tworzonych zapasów nadrzędnych.
 • Nie ma potrzeby rejestrowania jakichkolwiek informacji w dzienniku zużycia, jeśli wszystkie zapasy mają zostać zużyte.
 • Podczas zużywania zapasów z magazynu nie ma znaczenia, kiedy tworzone są zapisy dziennika produkcji, ponieważ dziennik produkcji nie ma wpływu na ten tryb księgowania zużycia.
 • Nie można ustawić kodów powiązań marszruty.

Kalkulacja zużycia do przodu dla całego zlecenia produkcyjnego jest odpowiednia dla środowisk produkcyjnych, w których występuje:

 • mała liczba usterek,
 • mała liczba operacji,
 • duże zużycie komponentów we wczesnych operacjach.

Automatyczne raportowanie - kalkulacja zużycia do przodu według operacji

Kalkulacja zużycia według operacji umożliwia odliczenie zapasów podczas wykonywania określonej operacji marszruty zapasu nadrzędnego. Materiały są powiązane z marszrutą za pomocą kodów powiązania marszruty, co odpowiada kodom powiązania marszruty stosowanych dla komponentów w BOM-ie produkcyjnym.

Kalkulacja zużycia jest wykonywana, gdy zostanie rozpoczęta operacja o takim samym kodzie powiązania marszruty. Rozpoczęcie oznacza, że dla danej operacji rejestrowane jest działanie w dzienniku produkcji. Przykładem takiego działania może być wprowadzenie czasu przezbrojenia.

Kwota kalkulacji zużycia jest równa ilości przypadającej na kompletację określoną w BOM-ie produkcyjnym, pomnożonej przez liczbę tworzonych zapasów nadrzędnych (ilość przewidywana).

Technika ta jest najbardziej przydatna, gdy realizowanych jest wiele operacji i niektóre komponenty są wymagane dopiero na późniejszych etapach w sekwencji kompletacji. W rzeczywistości, dla ustawień "Just-in-Time" (JIT) zapasy mogą nawet nie być dostępne po uruchomieniu punktu odzyskiwania.

Zużycie materiałów może się odbywać podczas wykonywania operacji przy użyciu kodów powiązania marszruty. Niektórych komponentów można użyć dopiero w końcowych operacjach kompletacji i do tego czasu nie powinny być wycofywane z magazynu.

Automatyczne raportowanie - kalkulacja zużycia wstecz według operacji

Kalkulacja zużycia wstecz rejestruje zużycie po zaksięgowaniu operacji w dzienniku produkcji.

Zaletą tej metody jest to, że użytkownikowi znana jest liczba części nadrzędnych zakończonych w danej operacji.

Materiały w BOM-ie produkcyjnym są powiązane z rekordami marszruty za pomocą kodów powiązania marszruty. Kalkulacja zużycia wstecz ma miejsce, gdy operacja o danym kodzie powiązania marszruty jest księgowana z ilością ukończoną.

Kwota kalkulacji zużycia jest równa ilości przypadającej na kompletację określoną w BOM-ie produkcyjnym, pomnożonej przez liczbę zapasów nadrzędnych, które zostały zaksięgowane jako ilość wyprodukowana w tej operacji. Ilość ta może się różnić od ilości przewidywanej.

Automatyczne raportowanie - kalkulacja zużycia wstecz dla całego zlecenia

Ta metoda raportowania nie uwzględnia kodów powiązań marszruty.

Żadne komponenty nie są pobierane, dopóki stan zwolnionego zlecenia produkcyjnego nie zostanie zmieniony na Zakończone. Kwota kalkulacji zużycia jest ilością przypadającą na kompletację określoną w BOM-ie produkcyjnym, pomnożoną przez liczbę zakończonych zapasów nadrzędnych umieszczonych w magazynie.

Kalkulacja zużycia wstecz dla całego zlecenia produkcyjnego wymaga takich samych ustawień, jak kalkulacja zużycia do przodu: Dla wszystkich zapasów w nadrzędnym BOM-ie produkcyjnym podlegającym raportowaniu należy ustawić metodę raportowania wstecz w poszczególnych kartotekach zapasów. Dodatkowo, wszystkie kody powiązania marszruty należy usunąć z BOM-u produkcyjnego.

Na przykład, jeżeli zlecenie produkcyjne na wyprodukowanie 800 metrów wymaga zużycia 8 kg komponentu, kiedy zaksięgowana zostanie produkcja 200 metrów, 2 kg są automatycznie księgowane jako zużycie. Można osiągnąć zamierzony cel łącząc kalkulację zużycia wstecz i kod powiązania marszruty, tak aby ilość kalkulacji zużycia dla każdej operacji była proporcjonalna do rzeczywistej produkcji zakończonej operacji. W przypadku zapasów skonfigurowanych metodą wstecznej kalkulacji zużycia system domyślnie wykonuje obliczania i księgowanie zużycia komponentu, kiedy status zwolnionego zlecenia produkcyjnego jest zmieniany na Zakończone. Jeśli zdefiniowano kody powiązania marszruty, obliczenia są wykonywane po zakończeniu każdej operacji, dzięki czemu księgowana jest ilość rzeczywiście zużyta. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie marszrut.

Aby obliczyć zużycie komponentów w zależności od produkcji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Edytuj.

 3. Na skróconej karcie Uzupełnienia w polu Metoda kalk. zużycia wybierz Wstecz.

  Uwaga

  Należy wybrać Pobranie + Wstecz, jeśli komponent jest używany w lokalizacji skonfigurowanej do bezpośredniego odłożenia i pobrania.

 4. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Marszruty, a następnie wybierz powiązane łącze.

 5. Określ kody powiązania marszruty dla każdej operacji zużywającej komponent. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie marszrut.

  Ważne

  Nie należy używać tego samego powiązania marszruty dla różnych operacji w marszrucie, ponieważ doprowadzi to do rejestracji zużycia komponentu dla każdej połączonej operacji.

 6. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź BOM produkcyjny, a następnie wybierz powiązane łącze.

 7. Określ kody powiązania marszruty z każdego wystąpienia komponentu do operacji, w ramach której jest on zużywany.

Zużycie zostanie automatycznie zaksięgowane gdy zostanie zarejestrowany produkt wyjściowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Seryjne księgowanie produkcji i czasu jednostkowego

Metody kalkulacji zużycia

Przedstawiona poniżej tabela opisuje dostępne opcje metod kalkulacji zużycia, które można określić w kartotekach Zapas i w kartotekach Jedn. skład. zapasu.

Opcja Opis
Ręcznie Wymaga ręcznego wprowadzenia i zaksięgowania zużycia w dzienniku zużycia.
Do przodu Automatycznie księguje zużycie odnosząc się do zlecenia produkcyjnego w wierszach komponentu.

Domyślnie księgowanie zużycia komponentów odbywa się po zmianie stanu zlecenia produkcyjnego na Zwolnione. Jednak w przypadku użycia pola Kod powiązania marszruty w wierszach komponentu zlecenia produkcyjnego, księgowanie według operacji rozpocznie się po rozpoczęciu operacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie powiązań marszruty.

Notatka
W przypadku kalkulacji zużycia do przodu określone księgowanie dla operacji, które można uzyskać za pomocą kodów powiązania marszruty bazujących na przewidywanej ilości zdefiniowanej w wierszu składnika. Więcej informacji o kalkulacji zużycia według określonej operacji na podstawie rzeczywistej produkcji zawarto w sekcji Wstecz.

Jeśli lokalizacja lub zasoby, dla których komponent został zużyty zostały ustawione przy użyciu domyślnej struktury pojemnika, zużycie zapasu odbywa się przy użyciu pola Kod otwartego pojemn. warszt.. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie podstawowych magazynów z obszarami działań.

Ważne
Kalkulacja zużycia do przodu ma miejsce w przypadku wybrania opcji Odśwież w zwolnionym zleceniu produkcyjnym, które zostało stworzone od podstaw. W tych bezpośrednio utworzonych zwolnionych zleceniach produkcyjnych nie można zmienić informacji o pojemniku, ponieważ wiersze komponentów zlecenia produkcyjnego są generowane podczas odświeżania zlecenia, co jednocześnie powoduje kalkulację składników do przodu. Dlatego, jeśli informacje o pojemniku w wierszach komponentów zlecenia produkcyjnego zostaną zmienione przed rozpoczęciem kalkulacji zużycia do przodu, musi zostać utworzone zlecenie ze stanem Planowane lub Potwierdzone.
Wstecz Automatycznie oblicza i księguje zużycie zgodnie z wierszami komponentów zlecenia produkcyjnego.

Domyślnie obliczenia i księgowanie zużycia komponentów odbywają się, gdy zostanie zmieniony stan zwolnionego zlecenia produkcyjnego na Zakończone. Jednak w przypadku użycia pola Kod powiązania marszruty w wierszach komponentu zlecenia produkcyjnego, księgowanie według operacji rozpocznie się po rozpoczęciu operacji.

Uwaga
Kalkulacja zużycia wstecz i kody powiązania marszruty można łączyć, tak aby ilość kalkulacji zużycia na operację była proporcjonalna do rzeczywistej produkcji tej operacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kalkulacja zużycia komponentów według produkcji.

Jeśli lokalizacja lub stanowisko robocze, dla których komponent został jest zużyty zostały ustawione przy użyciu domyślnej struktury pojemnika, zużycie zapasu odbywa się przy użyciu pola Kod otwartego pojemn. warszt..
Pobranie + Do przodu Tak samo jak w przypadku metody kalkulacji zużycia do przodu, z tą różnicą, że dotyczy tylko lokalizacji, w których używa się bezpośredniego odłożenia i pobrania.

Zużycie jest obliczane i księgowane z pojemnika zdefiniowanego w polu Kod pojemnika do produkcji w lokalizacji lub stanowisku roboczym po wybraniu odpowiedniego komponentu z magazynu.

Uwaga
Jeśli komponent został skonfigurowany za pomocą metody kalkulacji zużycia Pobranie + Do przodu, nie może zawierać kodu powiązania marszruty z operacją, którą skonfigurowano przy użyciu metody obliczania zużycia do przodu. Kalkulacja zużycia komponentu zostanie uruchomiona automatycznie po rozpoczęciu operacji, co uniemożliwia wygenerowanie żądania działania pobrania.
Pobranie + Wstecz Tak samo jak w przypadku metody kalkulacji zużycia wstecz, z tą różnicą, że dotyczy tylko lokalizacji, w których używa się bezpośredniego odłożenia i pobrania.

Zużycie jest obliczane i księgowane z pojemnika zdefiniowanego w polu Kod pojemnika do produkcji w lokalizacji lub stanowisku roboczym po wybraniu odpowiedniego komponentu z magazynu.

Zobacz też

Tworzenie BOM-ów produkcyjnych
Konfigurowanie produkcji
Produkcja
Planowanie
Zapasy
Zakupy
Praca z Business Central